Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Prof. dr hab. Danilo Facca – Kierownik
Dr Katarzyna Kremplewska
Dr hab. Valentina Lepri, prof.  IFiS PAN
Dr hab. Sławomir Mazurek, prof.  IFiS PAN
Dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. IFiS PAN
Dr hab. Wojciech Starzyński, prof. IFiS PAN
Dr Jakub Wolak
Dr Matthias Roick (współpracownik)

Zakład powstał 1 października 2003 r. z połączenia istniejącego od 1955 roku Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej oraz istniejącego od roku 1990 Zakładu Historii Filozofii Współczesnej. Obecnie zatrudnia sześć osób oraz na stałe współpracuje z emerytowanymi profesorami Zakładu. Obecnym kierownikiem jest Prof. dr hab. Danilo Facca.

Zadaniem Zakładu jest kontynuowanie badań w zakresie nowożytnej myśli filozoficzno-społecznej i filozofii współczesnej. Profil tematyczny Zakładu jest dość szeroki i obejmuje badania nad europejską filozofią czasów nowożytnych i współczesnych (Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Polska i Rosja), w tym również badania nad recepcją różnych nurtów myśli europejskiej w Polsce. Uwzględniane są zagadnienia z filozofii ścisłej (metafizyka, filozofia praktyczna, filozofia religii i epistemologia), jak i z filozofii społecznej.

W ramach Zakładu podejmowane są następujące tematy badawcze:

• metafizyka nowożytna (Kartezjusz) i jej wpływy na filozofię współczesną, zwłaszcza fenomenologię francuską;
• historia filozofii oraz historia intelektualna w epoce wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji filozofii starożytnej w wersji humanistycznej i renesansowej;
• edytorstwo nowożytnych tekstów filozoficznych;
• historia rosyjskiej filozofii i myśli społecznej XIX i XX wieku, szczególnie tzw. rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego i jego powiązań z myślą zachodnią;
• najnowsza historia idei – studia nad przeobrażeniami koncepcji historiozoficznych w II połowie XX wieku;
• historia filozofii Oświecenia, w szczególności francuskiego i polskiego;
• historia i teoria transcendentalizmu niemieckiego;
• kantyzm, neokantyzm, filozofia Ernsta Cassirera;
• metodologia nauk humanistycznych;
• współczesna filozofia amerykańska.

W Zakładzie prowadzona jest redakcja i sekretariat czasopisma „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” – jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism filozoficznych, założonego przez Bronisław Baczkę, Jana Garewicza i Leszka Kołakowskiego. (www.ahf.ifispan.pl).
Zakład utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe z instytucjami naukowymi z Francji, Włoch, Węgier, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ukrainy, Czech i Słowacji. Prowadzi także comiesięczne seminarium poświęcone historii filozofii.

Z Zakładem związani byli:

Prof. dr hab. Stanisław Borzym (emerytowany profesor IFiS PAN) – wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Wieloletni redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”. Opublikował m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z filozofii powszechnej, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Warszawa 2003; Hamann i inni. Szkice filozoficzne, Warszawa 2009.

Prof. dr hab. Zbigniew Ogonowski (emerytowany profesor IFiS PAN) – historyk filozofii i idei. Opublikował m.in. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958), Locke (1972), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979), Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII (współaut. i red.) (1989), Myśl ariańska w Polsce XVII wieku. Antologia tekstów (1991), Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (1992). Były redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

Prof. dr hab. Marian Skrzypek (emerytowany profesor IFiS PAN) – romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Ostatnio przełożył i opracował Dzieła filozoficzne La Mettrie’go (Warszawa 2011). Jest laureatem francuskich Palm Akademickich.
e-mail: mskrzype@ifispan.waw.pl

Prof. dr hab. Lech Szczucki (emerytowany profesor IFiS PAN) – historyk filozofii i kultury. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego

Adres: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00–330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 118
tel. +48 22 657 27 31
 
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey