Danilo FaccaInformacje

Imię i nazwisko

Danilo Facca

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Funkcja w IFiS PAN

Z-ca Dyrektora ds. Filozofii

E-mail

danilo.facca@ifispan.edu.pl

Pokój

118 i 137

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Obszary zainteresowań naukowych

historia filozofii nowożytnej, filozofia renesansu

Skrócony biogram

PROF. DR HAB. DANILO FACCA – specjalista w zakresie filozofii renesansu. Opracował szereg artykułów poświęconych recepcji Metafizyki Arystotelesa w XVI wieku, opublikowanych m.in. w czasopismach „Humanistica”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, Peitho”. Wraz z V. Lepri opracował tom pt. Polish Culture in the Renaissance: Studies in the Arts, Humanism and Political Thought, Florence 2013. W przygotowaniu jest edycja dzieła B. Keckermanna Praecognita Philosophica. Autor książki Bartłomiej Keckermann i filozofia (2005). Obecnie pełni funkcje Dyrektora IFiS PAN ds. Filozofii oraz Zastępcy Redaktora Naczelnego „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

Wykształcenie

2005 Habilitacja, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

1999 Doktorat, 1999, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

2022 Profesor zwyczajny, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

2005-2022 Profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

2012 – zastępca dyrektora IFiS PAN ds. filozofii

1996 – 2005 adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Moje badania koncentrowały się na dwóch obszarach, recepcji filozofii inspirowanej Arystotelesem w europejskim renesansie oraz nauczaniu filozofii w polskich szkołach akademickich w dekadach około 1600 roku. Te dwie linie zbiegły się w (a) grancie zatytułowanym “Inspiracje arystotelesowskie w późnorenesansowej myśli polskiej” (2014-2019, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz (b) publikacji monografii “Wczesnonowożytny arystotelizm i tworzenie dyscyplin filozoficznych” (2020). Oprócz działalności opartej na wspomnianym projekcie grantowym, prezentowałem wyniki swoich badań w Polsce i za granicą na wielu kongresach, konferencjach i seminariach (Berlin, Werona, San Diego, Nowy Jork, Boston, Chicago, Ołomuniec). Szczególnie ważnym momentem w tej działalności było zorganizowanie w 2018 roku w Warszawie międzynarodowej konferencji poświęconej nauczaniu etyki w szkołach i na uniwersytetach między renesansem a wczesną nowożytnością, na której mogłem zaprezentować referat na temat etycznego nauczania toruńskiego arystotelisty Franza Tidike. Badania nad nauczaniem filozofii w epoce wczesnonowożytnej kontynuuję obecnie w ramach udziału w międzynarodowym grancie “From East to West and Back again. Students Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe, ca. 1470 – ca. 1620, PI Valentina Lepri, ERC Consolidator Grant. Założyłem serię wydawniczą Aristotelica polonica, prezentującą edycje dzieł polskich myślicieli późnego renesansu. Ukazało się 5 tomów (dzieła Adama Burskiego, Johanna Crella, Franza Tidike, Bartholomaeusa Keckermanna, Johannesa Regiusa).

Realizowane projekty badawcze

2020-2022  Polski przekład, wydanie: Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, MNiSW NPRH Universalia 2,2

2018-2021  Przekład w języku angielskim i edycja: Zbigniew Ogonowski, ‘Socynianizm. Dzieje poglądy oddziaływanie, Kierownik projektu, NPRH MNiSW Uniwersalia 2.2

2014-2019   Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów, Director-PI, NPRH MNISW, 565.000 PLN

Dorobek organizatorski

2018- Międzynarodowa konferencja, 25 cz., Teaching Ethics at Early Modern Universities,1500–1700, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, współorganizator

2015 – Cykliczne seminarium “Men and Ideas in the Renaissance“

2015 Międzynarodowe warsztaty, Renaissance in Translation, Warsaw,, Warszawa, współorganizator

2014 Międzynarodowa konferencja, 15 cz., Gestalt as Structure Principle. Mind, Language and Art, Warsaw, member of the organizing committee Event.

2013-2017 Organizowałem sesję w ramach Annual Meeting of the Renaissance Society of America, poświęconą polskiej myśli renesansowej, San Diego, Nowy Jork, Berlin, Boston, Chicago

 2005-2013 Miesięczne Seminarium Historii Filozofii i Historii Idei, ogólnopolskie, 20 cz., Warszawa IFiS PAN Zakład Historii Filozofii Nowożytnej

Działalność dydaktyczna

2019-2020 Filozofia praktyczna w perspektywie historycznej, wykłady, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

2012-2013 Historia filozofii renesansu, seminarium, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski 

 

Promowane doktoraty

2012-2016 – Marta Urbańska – studia doktoranckie, promotor

2016-2018 Valentina Lepri, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, lipiec 2016-lipiec 2018, Komisja Europejska, Horyzont 2020

2022 – Matthias Roick, stypendium indywidualne PASIFIC, kwiecień 2022-kwiecień 2024

2021- Luisa Brotto, NAWA Ulam Seal of Excellence, czerwiec 2021-czerwiec 2023

2019-2023 – Jakub Wolak, studia doktorskie, promotor

Inne

DZIAŁALNOŚĆ RECENZENCKA

2005- Członek Kolegium Redakcyjnego “Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej” IFiS PAN

 2005- Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “Odrodzenie I Reformacja w Polsce”, Instytut Historii PAN

2011- Członek Rady Naukowej czasopisma “Peitho. Examina Antiqua”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Poznański

 

NAJWAŻNIEJSZE WSPÓŁPRACE

– Valentina Lepri, Instytut “Artes Liberales” UW (później IFiS PAN), organizacja seminariów i konferencji, edycja tekstów pokonferencyjnych, współautorstwo artykułów naukowych, udział w projekcie grantowym

– Emanuela Scribano, Dipartimento di Filosofia, Università di Venezia, Italia, Prace nad angielskim wydaniem książki Z. Ogonowskiego, Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie

– Daniele Stasi, Università di Foggia, Italia, współorganizacja seminariów i wykładów, polska myśl polityczna

Bibliografia

Bibliografia

NAJWAŻIEJSZE ARTYKUŁY NAUKOWE

1)       Aristotle excerpted and disput[at]ed: Leiden 16023 (ms 120/II, UMK Library – Toruń) in Renaissance Mind 1, p. 69-91, Studies in the History of Knowledge, Berlin 2023.

2)       (z L. Brotto) Introduzione, in L. Brotto, D. Facca, M. Loch (eds.), Johannes Regius, Exercitationum Peripateticarum libri II. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Warszawa 2020,  p. V-XXX. ISBN: 978-83-66546-03-5.

3)       Humanizm filologiczno-historyczny i jego walory polityczno-edukacyjne. In Stanisław Janeczek, Anna Starościc (eds.) Historia filozofii. Cz. III: Meandry przemian (series: Dydaktyka Filozofii, t. 10).  Katolicki Uniwersytet Lubelski 2020, p. 61-77. ISBN: 978-83-8061-868-8.

4)       (z V. Lepri), In the Shadow of Cicero: An Early Modern Think-Tank at the Academy of Zamość in Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska (eds), De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship. Wydział “Artes Liberales” UW, Warszawa, 2016, p. 89-100, ISBN: 9788363636586.

4)    Polsko-litewska Rzeczpospolita a jej ideologia. Konstytucja mieszana według Batholomaeusa Keckermanna. In D. Stasi, M. Bosak (eds) Prawo i Państwo. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2014 p. 137-148.

5)    Kilka uwag na temat przedmiotu metafizyki według Franciszka Suareza. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. 58:2014 (suplement) p. 63-73.

6)    Tra Ramo, Alessandro di Afrodisia e Averroe’. Il commento di Francesco Vimercato (ca. 1521-ca.1580) al libro XII della Metafisica di Aristotele. „Peitho. Examina Antiqua” Vol.1: 2012 nr 3 p. 211-230.

7)    Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. LV:2011 p. 123-149.

8)    Le traduzioni di Alessandro di Afrodisia e il pensiero del Rinascimento. „Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies” T. VI: 2011 Z. 2 p. 45-57.

 

MONOGRAFIE

1)    Early Modern Aristotelianism and the Making of Philosophical Disciplines, Bloomsbury Academy, London, 2020.

2)    Polish Culture in the Renaissance. Studies in the arts, humanism and political thought (z V. Lepri), Firenze University Press, Firenze 2013.

3)    Bartłomiej Keckermann i Filozofia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

 

PRZEKŁADY

E. Berti, Arystoteles w XX wieku, Warszawa, 2015 (na Polski)

WYBÓR REFERATÓW W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH

8.XI.2019       ICUB- Uniwersytet w Bucareście Humanities and Faculty of Philosophy, The debate on Ramism and the metaphysics of the early Schulphilosophie (Altdorf, Helmstedt, Torun)

12.X.2018      The Department of Philosophy, Palacký University Olomouc / Czech Society for the Study of Aristotle/ Centro Interuniversitario per la Storia della Tradizione Aristotelica in Padova, How to reconcile Scholastic Tradition and Renaissance Aristotelianism: Ernest Soner (1572-1612) Commentary on the Metaphysics, speaker

19.X.2018      Herzog August Bibliothek / Georg-August-Universität Göttingen / Volkswagen Stiftung, La semiotica degli affetti latenti di Scipione Chiaramonti nell’interpretazione di Hermann Conring

15.VI.2018     Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Georg August Universitat Göttingen, Teaching Ethics at the Torun Gymnasium Academicum. Franz Tidike’s (1554-1617) Fading Aristotelianism

30.III.2017     Renaissance Society of America – Chicago, Prudentia civilis: the Making of a New Discipline?

13.IX.2017     Instytut Filozofii Uniwersytet Zielonogórski, Hermann Conring (1606-1681), the last (late) Renaissance expositor of Aristotle’s Politics, speaker

13.X.2016      University of Verona, Aristotle in Late Renaissance Polish Thought

2.IV.2016       Renaissance Society of America, Boston, Reformed Scholastic Aristotelianism on the Question of Political Counsel

27.III.2015     Renaissance Society of America, Berlin, Ancient Authors for Modern Problems: On the Teaching of Franciscus Tidicaeus (1554–1617) at the Toruń Gymnasium Academicum

29.III.2013     Renaissance Society of America – New York, Antemurale civitatis graeco-latinae. On the ideology of the Polish-Lithuanian Confederation at the End of the XVIth century

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey