Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki

Prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka – Kierownik
Dr Anna Michalska
Współpracują:
Dr Sebastian Bakuła,
Dr Andrzej Wilk,
mgr Mariusz Mazurek – doktorant

Od 2010 roku w skład Zakładu wchodzą trzy zespoły badawcze:

  1. Zespół Filozofii Podstaw Nauki
  2. Zespół Hermeneutyki i Filozofii Matematyki
  3. Zespół Filozofii Przyrody

Każdy z zespołów realizuje odrębny, cząstkowy projekt badawczy, każdy jest elementem tematu badawczemu całego Zakładu: FILOZOFIA POST-ANALITYCZNA A NAUKA.

Wszystkie trzy projekty realizowane przez trzy zespoły dotyczą poznania naukowego.  Ujmują one poznanie jako obiekt nie izolowany, a fundowany również przez czynniki pozaepistemiczne (społeczne, antropiczne, biologiczne, itd.). Podejmują też najrozleglej eksplikowaną problematykę wzajemnego fundowania rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz nauki.

Projekt badawczy FILOZOFIA POST-ANALITYCZNA A NAUKA wychodzi z założenia głoszącego, że filozofia analityczna wyczerpuje obecnie swój potencjał w badaniu nauki, a ponadto jej środki są zbyt ograniczone z powodu restrykcyjnych założeń programowych, aby w obrębie tej filozofii można było podejmować i rozstrzygać wszystkie problemy dotyczące nauki, w tym te problemy, które są ważne poza filozofią (np. problem zmian cywilizacyjnych generowanych przez naukę). W związku z tym projekt badawczy ma na celu rozpoznanie i przeanalizowanie tych nieanalitycznych teoretycznych propozycji ujmujących naukę, które powstają w najnowszej filozofii, a także propozycji dawniejszych, które oferują niewykorzystany jeszcze potencjał, wart reaktywowania. Projekt badawczy stawia sobie za cel finalny wypracowywanie oryginalnych ujęć nauki, przynajmniej ujęć cząstkowych, tj. ujęć wytyczanych przez określone problemy i/lub przyjęte perspektywy.

W roku 2011 Zaklad opublikował tom prac pt. Archai. Filozofia a nauka. Oblicza obecności.
W roku 2013 utworzył – rozwijając ideę tomu Archai – czasopismo (rocznik) Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (strona internetowa: filozofiainauka.ifispan.waw.pl), po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych (grant NCRH). Misją czasopisma jest przedstawianie filozoficznych (także z elementami interdyscyplinarnymi, obecnymi m.in. w obrębie filozofii znaturalizowanej) koncepcji nauki proponowanych w różnych tradycjach filozoficznych, zestawianie różnych ujęć,  wypracowywanie ich syntez i oczywiście proponowanie nowych sposobów filozoficznego ujmowania nauki.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 104
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 65
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey