Socjologia

Badania prowadzone w pionie socjologicznym IFiS PAN mieszczą się w pięciu podstawowych obszarach:
1. przemiany struktury społecznej i nierówności społeczne (najszerzej reprezentowany obszar),
2. badania nad społeczeństwem obywatelskim i procesami demokratyzacji,
3. ład instytucjonalny i jego przeobrażenia,
4. kulturowe problemy współczesności,
5. teoria socjologiczna i metodologia badań.

Socjologiczne badania i analizy dotyczą przede wszystkim społeczeństwa polskiego, ale rozpatrywanego w kontekście międzynarodowym, przede wszystkim na tle innych krajów europejskich. Wyniki tych badań i analiz są szeroko upowszechniane, zarówno w środowisku naukowym – poprzez publikacje, konferencje, ogólnopolskie seminaria itp. – jak i poza nauką – w środowiskach, dla których mogą one mieć istotne znaczenie. Są to politycy, administracja państwowa, dziennikarze itp.

Instytut od wielu lat realizuje dwa duże, cykliczne projekty socjologiczne. Jednym z nich jest prowadzony od roku 2002 Europejski Sondaż Społeczny (ESS) – jedno z najważniejszych badań europejskich. Celem projektu, w którym obecnie uczestniczą 23 kraje, jest z jednej strony systematyczny monitoring kluczowych dla Europy zjawisk społecznych, z drugiej zaś doskonalenie metodologii badań, przede wszystkim międzykrajowych. Projekt jest włączony do europejskiej infrastruktury badawczej, a także do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Drugim dużym, cyklicznym projektem jest Polskie Badanie Panelowe POLPAN. Pierwsza jego edycja została zrealizowana w roku 1988. Jest to najdłużej prowadzone w Europie i jedno z najdłużej prowadzonych na świecie badań panelowych. Jego celem jest obserwacja zmian w strukturze polskiego społeczeństwa.

Ważnym przedsięwzięciem pionu socjologicznego Instytutu są prace nad stworzeniem nowoczesnego, „aktywnego” Archiwum Danych Jakościowych. Archiwizacją objęte są materiały z badań terenowych, przeprowadzonych przez czołowych polskich socjologów i antropologów.

Instytut jest współwydawcą dwóch periodyków socjologicznych. Studia Socjologiczne, jedno z najważniejszych czasopism socjologicznych, wydawane jest wspólnie z Wydz. Filozofii i Socjologii UW oraz Komitetem Socjologii PAN. ASK. Research&Methods, wydawany wspólnie z Ohio State University w jęz. angielskim, jest czasopismem poświęconym metodologii badan socjologicznych. Oba czasopisma znajdują się na liście ERIH.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey