Przemysław ParszutowiczInformacje

Imię i nazwisko

Przemysław Parszutowicz

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

pparszutowicz@ifispan.edu.pl

Pokój

119

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Obszary zainteresowań naukowych

historia filozofii nowożytnej i współczesnej, filozofia niemiecka, historia i teoria transcendentalizmu, fenomenologia, logika nauk humanistycznych, filozofia polska XX w.

Skrócony biogram

dr hab. Przemysław Parszutowicz – Profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz profesor Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się historią i teorią niemieckiego transcendentalizmu. Tłumacz pism Kanta i Cassirera. Autor książek: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera (Warszawa 2013); Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera (Warszawa 2013).

Wykształcenie

–          1998-2003 – Dzienne magisterskie studia filozoficzne na UMK w Toruniu, specjalizacja aksjologiczna (praca magisterska pt. Marburska koncepcja rzeczywistości napisana w Zakładzie Antropologii Filozoficznej IF UMK w Toruniu, pod kierunkiem dra hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK);

–          2003-2007 – Studia doktoranckie w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu (Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu o nadaniu stopnia doktora z dnia 16.10.2007. Podstawa: rozprawa doktorska, pt. Substancja i funkcja. Idea krytyki poznania w filozofii Ernsta Cassirera napisana w Zakładzie Antropologii Filozoficznej IF UMK w Toruniu, pod kierunkiem dra hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK; Recenzenci: Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Prof. dr hab. Mirosław Żelazny).

–          26.02.2014 – Habilitacja w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia
i inspiracje ‘późnej’ filozofii Ernsta Cassirera
. Recenzenci: Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Prof. dr hab. Stanisław Borzym, Prof. dr hab. Andrzej Noras, Prof. dr hab. Jarosław Rolewski.

Doświadczenie zawodowe

–          2003-2009 – nauczyciel akademicki (UMK w Toruniu, WSEiZ w Kwidzynie).

–          2008-2017 – adiunkt (Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej);

–          2008-2014 – adiunkt (Instytut Filozofii i Socjologii PAN);

–          2014-… – profesor nadzwyczajny (Instytut Filozofii i Socjologii PAN);

–          2017-… – profesor nadzwyczajny (Politechnika Gdańska).

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Realizowane projekty badawcze

–          2005 – Transcendentalizm szkoły marburskiej jako podstawa Cassirerowskiej filozofii form symbolicznych – projekt realizowany w ramach grantu UMK (nr 458/H) pod kierunkiem dra hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK.

–          2006-2007 – główny wykonawca w projekcie Pojęcie substancji i pojęcie funkcji we wczesnej filozofii Ernsta Cassirera – projekt realizowany w ramach grantu KBN pod kierunkiem dra hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK.

–          2009 – Główny wykonawca w projekcie badawczym 3/2009 realizowanym w Zakładzie Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN pod kierunkiem Prof. Stanisława Borzyma, pt. „Władysław Tatarkiewicz i szkoła marburska”.

–          2010-2011 – Główny wykonawca w projekcie Cassirerowska ‘Logika nauk o kulturze” – projekt badawczy finansowany przez MNiSW pod kierunkiem dra hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK.

–          2010-2011 – Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina – projekt badawczo- wydawniczy realizowany w Zakładzie Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN pod kierunkiem Prof. ndzw. dra hab. Macieja Soina.

–          2011-2018 – Wykonawca w projekcie Warszawska Szkoła Historii Idei i jej znaczenie
w humanistyce polskiej
, kierowanego przez prof. A. Gniazdowskiego, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

–          2012-2017 – Główny wykonawca projektu Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie, kierowanego przez prof. M. Soina, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

–          2012-2015 – Udział w projekcie badawczym Neokantyzm w Polsce, kierowanym przez dra T. Kubalicę, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

–          2016-2019 – Kierownik międzynarodowego projektu naukowego Filozofia kultury Ernsta Cassirera, w ramach programu „Harmonia” finansowanego przez NCN.

Zainteresowania pozanaukowe

Konie, słonie, przejażdżki w pontonie.

Bibliografia

Bibliografia

Przemysław Parszutowicz: O związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci “FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN 2016. T. 4, Nr.4, 4 s.349 – 359. (ISSN: 2300-4711, http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Ernst Cassirer, symboliczna pregnancja, forma symboliczna, teoria Gestalt, Abstrakty: Tak

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey