Zespół Filozofii Podstaw Nauki

Prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka – Kierownik
Dr Anna Michalska

Zespół został powołany dla prowadzenia badań nad ufundowaniem podstaw filozoficznej refleksji nad nauką, a ogólnie wiedzą, której nie sposób, zwłaszcza współcześnie, od nauki odizolować. Zespół stawia następującą wstępną hipotezę organizującą prace zespołu: dla ujęcia nauki należy przekroczyć analityczne jej ujęcia, składające się na standardową filozofię nauki, i rozważyć inne istniejące podstawy jej filozoficznego teoretyzowania, a także wypracować nowe podstawy – jeśli istniejące nie są wystarczające.

W pracach zespołu bierze udział pięciu pracowników naukowych: prof. Małgorzata Czarnocka, dr Anna Michalska, adiunkt w IFiS PAN, dr Sebastian Bakuła i dr Andrzej Wilk, dwaj nieetatowi współpracownicy Zespołu, afiliowani przy IFiS PAN, oraz mgr Mariusz Mazurek, doktorant (promotor: prof. Małgorzata Czarnocka).

Zespół prowadzi następujące badania:

Prof. dr Małgorzata Czarnocka
Wypracowuje koncepcję nauki z perspektywy podmiotowej, uznając naukę za fenomen epistemiczny, powiązany z aspektami nie poznawczymi. Badania odwołują się do antycypowanej tezy, iż nie da się filozoficznie ująć nauki bez wyjaśnienia, czym jest jej podmiot pojęty nie jako czysto poznawczy, a jako jedność wyabstrahowana z całościowego, antropologicznego ujęcia człowieka.

Dr Sebastian Bakuła
Analizuje zagadnienia konstytucyjnych podstaw nauki, głównie zajmuje się problematyką podmiotowych uwarunkowań poznawczych, metodyki kontekstu tworzenia teorii naukowych, granic konceptualnego odniesienia poznania do rzeczywistości. Obecnie prowadzi badania z dwóch perspektyw – swoiście zinterpretowanego transcendentalizmu I. Kanta oraz koncepcji podmiotu, rozproszonych we współczesnej filozofii nauki, we współczesnych, także kognitywistycznych koncepcjach umysłu.

Dr Anna Michalska
Wypracowuje kategorialne podstawy dla ujęcia uwarunkowań rozwoju wiedzy, angażującej różne podmioty, to jest filozofów, przedstawicieli nauk ścisłych i społecznych, instytucje zarządzające nauką i nadzorujące procesy wdrażania innowacji. Ujęcie to jest projektowane jako znacznie szersze niż te formułowane w standardowej filozofii nauki, różni się także od ujęć proponowanych przez socjologów wiedzy, m.in. poprzez „rozmnożenie” podmiotów społecznych i komplikację relacji pomiędzy nimi. Przewidywany wynik: podstawy  koncepcji rozwoju nauki jako całkowicie instrumentalnej, poddanej presji sił politycznych i marketingowych.

Dr Andrzej Wilk
Koncentruje badania wokół teorii obliczalności i jej zastosowań, w tym bada niestandardowe sposoby obliczania w naukach empirycznych, które kierują swą uwagę na zdarzenia przyszłe. U podstaw takiego zadania jest ontologiczne założenie, że Uniwersum jest rodzajem (deterministycznej?) maszyny liczącej.

Mgr Mariusz Mazurek
Kończy pisząc rozprawę doktorską (promotor: prof. Małgorzata Czarnocka)  na temat koncepcji modeli w nauce i ich filozoficznych rekonstrukcji.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 105
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 65 
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey