Zakład Logiki i Kognitywistyki

Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN – kierownik
Prof. dr hab. Jacek Malinowski
Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Dr hab. Joanna Klimczyk
Dr Przemysław Nowakowski
Dr Krystian Bogucki
Dr Maciej Zając
Dr Sylwia Wilczewska
Wiktor Rorot

Zakład Logiki był jedną z pierwszych jednostek Instytutu Filozofii i Socjologii. Jego organizatorem, a w latach 1956–1961 kierownikiem był Kazimierz Ajdukiewicz. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku Zakład kierowany przez Ryszarda Wójcickiego prowadził teoriomodelowe badania operacji logicznej konsekwencji. W roku 1992 Zakład rozszerzył zakres badań i został przemianowany na Zakład Logiki, Języka i Działania. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana zakresu badań Zakładu. Konsekwencją była zmiana nazwy na Zakład Logiki i Kognitywistyki.

Badania z zakresu kognitywistyki podejmowane przez pracowników Zakładu skupiają się na analizach struktury teorii w naukach o poznaniu, ich metodologii oraz praktyce. Badane są w szczególności zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym systemów poznawczych. W ramach tych badań organizowane jest ogólnopolskie seminarium „Filozofia kognitywistyki”.

Ważną częścią Zakładu było od początku jego istnienia i pozostaje nadal „Studia Logica” – międzynarodowe czasopismo logiczne, jedno z najstarszych czasopism Polskiej Akademii Nauk, założone w 1953 roku przez Kazimierza Ajdukiewicza.  Dzięki wysiłkom Ryszarda Wójcickiego „Studia Logica” zdobyło sobie niekwestionowaną pozycję jednego z najbardziej liczących się międzynarodowych czasopism logicznych. Znajduje się w bazie Journal Citation Reports i innych bazach Thomson Reuters znanych w naszym kraju jako lista filadelfijska. Współwydawcą pisma jest Springer. Z pismem związane są trzy serie wydawnicze: Studia Logica Library: Trends in Logic, Outstanding Contributions i Logic in Asia. W „Studia Logica” publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki dotyczące systemów logicznych i wykorzystujące metody współczesnej logiki formalnej do rozwiązywania problemów z dziedziny nauk filozoficznych i społecznych. Od 2006 roku funkcję redaktora naczelnego pisma pełni Jacek Malinowski. Więcej o „Studia Logica” na stronie czasopisma i na stronie wydawcy.

Badania

Obecnie w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki prowadzone są badania w dziedzinie logiki i kognitywistyki. W szczególności:

 • Jacek Malinowski  – badania w dziedzinie logiki i pragmatyki logicznej. Redaktor naczelny „Studia Logica”
 • Szymon Wróbel – badania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzające do wyjaśniania zachowań społecznych człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą na Wydziale Artes Liberales UW, gdzie prowadzi zajęcia z kluczowych problemów filozofii współczesnej.
 • Marcin Miłkowski – filozofia kognitywistyki, wyjaśnianie w kognitywistyce i neuronaukach
 • Joanna Klimczyk – filozofia praktyczna, problematyka normatywności
 • Przemysław Nowakowski – ucieleśnione poznanie, interdyscyplinarność
 • Krystian Bogucki – realizuje grant badawczy „How to Understand Nonsense? The Role of Imagination in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus” (NCN). Głównym celem projektu jest zaproponowanie nowatorskiej teorii wyjaśniającej, w jaki sposób «rozumiemy» niedorzeczne zdania Traktatu oraz w jaki sposób ich «rozumienie» różni się od rozumienia sensownych zdań znajdujących się w innych prac filozoficznych i naukowych.
 • Sylwia Wilczewska – realizuje grant, którego celem jest analiza praktycznego wymiaru agnostycyzmu w kwestii Boga, zarówno w starszym, węższym sensie zawieszenia sądu w kwestii istnienia Boga, jak i w nowszych znaczeniach wprowadzonych ostatnio przez zwolenników różnych typów „nowego agnostycyzmu”. Do szczegółowych związanych z tym zagadnień należy wpływ różnych koncepcji Boga na różne typy czy aspekty praktycznego agnostycyzmu, znaczenie praktycznego agnostycyzmu do debaty o naturze wiary we współczesnej epistemologii religii i relacja między praktycznym agnostycyzmem, fikcjonalizmem i teologią negatywną.
 • Maciej Zając – celem jego projektu pt. „Wybrane Problemy Etyczne w Regulacji Autonomicznych Systemów Bojowych” jest przedstawienie rozwiązań trzech problemów filozoficznych kluczowych dla możliwości skutecznej regulacji autonomicznych systemów bojowych, czyli robotów wojskowych samodzielnie wybierających cele na polu walki. Jeden z tych problemów dotyczy możliwości algorytmizacji Zasady Proporcjonalności; drugi trudności związanych z poddawaniem się robotowi autonomicznemu; trzeci natomiast dotyczy możliwości weryfikacji zgodności oprogramowania robota z zasadami Międzynarodowego Prawa Wojennego. Znalezienie rozwiązań tych problemów jest konieczne dla umożliwienia efektywnej regulacji autonomicznych systemów bojowych, pożądanej ze względów humanitarnych i strategicznych.
 • Wiktor Rorot – celem projektu “Badanie użycia pojęcia ‘komunikacja’ w biologii i naukach o poznaniu” jest analiza, jak naukowcy w biologii i naukach o poznaniu używają pojęcia “komunikacja” i terminów pokrewnych, co przez nie rozumieją i jaką odgrywają rolę w praktyce naukowej tych dyscyplin. W projekcie korzysta się z narzędzi cyfrowej filozofii nauki, aby osadzić filozoficzną analizę na empirycznym materiale, zgromadzonym z korpusu tekstowego publikacji naukowych z tych dyscyplin. Projekt jest realizowany w ramach grantu NCN Preludium (2022/45/N/HS1/02434) pod opieką dr hab. Marcina Miłkowskiego. Do zainteresowań W. Rorota należy filozofia kognitywistyki, filozofia biologii, filozofia umysłu.

Studenci SNS

 • Mgr Jędrzej Brzeziński (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Andrzej Frelek (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Gabriel Klimont (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Wiktor Lachowski (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Wojciech Mamak (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Szymon Miłkoś (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Daniel Piecka (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski, finansowanie w ramach grantu NCN PRELUDIUM-BIS-2),
 • Mgr Marcin Rabiza (umowa cotutelle z Uniwersytetem Lejdejskim, opiekunowie naukowi – dr hab. Marcin Miłkowski, prof. James McAllistair i dr Daniel Kostić),
 • Mgr Piotr Wesołowski (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Natalia Zakrzewska (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski).

Byli pracownicy Zakładu

Kazimierz Ajdukiewicz, Katarzyna Budzyńska, Małgorzata Czarnocka, Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, Wojciech Gasparski, Paweł Gładziejewski, Andrzej Grzegorczyk, Jacek Hawranek, Mateusz Hohol, Elżbieta Kałuszyńska, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller, Marcin Mostowski Adam Nowaczyk, Robert Piłat, Tadeusz Skalski, Błażej Skrzypulec, Jerzy Słupecki, Roman Suszko, Michał Tempczyk, Marek Tokarz, Ryszard Wójcicki, Jan Zygmunt.

Adres:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 231,
tel. 22 657 28 28, fax.: 22 826 78 23  

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey