Dokumenty do pobrania

Statut i regulaminy

Statut Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Regulamin Pracy IFiS PAN
Zmiany w Regulaminie Pracy IFiS PAN
Tekst jednolity Regulaminu Pracy IFiS PAN
Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowiska naukowe
Wewnętrzna Polityka Antymobingowa
Zasady przeciwdziałania zachowaniom o znamionach molestowania seksualnego w IFiS PAN
Zarządzenie w sprawie Planu Równości Płci dla IFiS PAN na lata 2023-2027
Plan Równości Płci dla IFiS PAN na lata 2023-2027
Raport z wykonania Planu Równości Płci dla IFiS PAN na lata 2023–2027
w roku 2023

Praktyczny przewodnik dla nowych pracowników/A practical guide for new employees

Wyjazdy krajowe i zagraniczne/ pobyt gości zagranicznych

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz finansowanie pobytu gości krajowych i zagranicznych
Wniosek wyjazdowy
Polecenie wyjazdu/rozliczenie wyjazdu
Oświadczenie pracownika
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego
Wzór delegacji krajowej
Wzór delegacji krajowej
Oświadczenie do delegacji
Zawiadomienie o nieobecności w pracy
Rozliczenie pobytu gościa
Ewidencja przebiegu pojazdu
Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w podróży służbowej
Oświadczenie dotyczące braku oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki związane z podróżą za granicę

Umowy

Umowa zlecenia obowiązująca od lipca 2024 r.
UWAGA: w przypadku umów zlecenia zawieranych na okres dłuższy niż 3 miesiące, należy złożyć wniosek o przystąpienia do PPK lub rezygnację z PPK
Oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia obowiązujące od lipca 2024 r.
Umowa o dzieło bez praw autorskich
Umowa o dzieło z prawami autorskimi
Oświadczenie podatkowe do umowy o dzieło
Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia
Rachunek
Klauzula informacyjna
Wniosek o przystąpienie do PPK dla osób w wieku 55-70 lat
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dla osób w wieku 18-55 lat
Rachunek pol-ang
Umowa licencyjna niewyłączna
Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – zasady zawierania umów zlecenia i o dzieło z pracownikami i osobami fizycznymi spoza Instytutu
Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – nadzór kierowników grantów oraz zakładów nad powierzonymi wykonawcom zadaniami oraz potwierdzania wykonania pracy

Wniosek o zamówienie

Regulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy ‘Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wniosek o zamówienie-zgoda na dokonanie zakup

Warunki korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFIS PAN

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w Regulaminie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci 
Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN
Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN w Warszawie


Załączniki do Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN

Wniosek o przyznanie sprzętu komputerowego
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt w ranach projektu naukowego
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt użytkowany w siedzibie pracodawcy
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt wykorzystywany poza miejscem pracy
Protokół zwrotu sprzętu komputerowego
Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH UMÓW/ POROZUMIEŃ DWUSTRONNYCH (PAN)
KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE Z PAN

Wniosek o przyznanie limitu wymiany bezdewizowej
Wniosek o dofinansowanie konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju
Application for a research visit
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju
Zgłoszenie wspólnego projektu

Polityka prywatności IFiS PAN

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie wprowadzenia w IFiS PAN Polityki Prywatności IFiS PAN
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie wprowadzenia w IFiS PAN Polityki Prywatności IFiS PAN
Polityka Prywatności IFIS PAN
Polityka Prywatności IFiS PAN
Procedura realizacji w IFiS PAN praw osób,których dane dotyczą
Procedura realizacji w IFiS PAN praw, osób, których dane dotyczą

Polityka zarządzania danymi badawczymi

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN nr 6/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania danymi badawczymi
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2022 – Polityka zarządzania danymi badawczymi
Formularz zgody

Polityka otwartego dostępu / Open Access

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN nr 28/2023 z dnia 18 września 2023 r.
Załącznik do Zarządzenia – Polityka otwartego dostępu
Załącznik do Zarządzenia Open Access

Inne

Policy of open transparent and merit based recruitment of researchers IFiS PAN
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego obowiązujący w IFiS PAN
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
Lista uczestników konferencji
Oświadczenie o potrąceniach
Dane Instytutu do kompletnego wypełniania wniosku o projekt badawczy NCN
Wniosek: urlop wypoczynkowy
Papier firmowy

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności GUS
Raport GUS

 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey