Dokumenty do pobrania

Statut i Regulaminy

document-pdf-text-icon

Statut Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

document-pdf-text-icon

Zmiana w Statucie IFiS PAN z dn. 26.04.2017 r.

document-pdf-text-icon

Regulamin Pracy IFiS PAN

Zmiany w Regulaminie Pracy IFiS PAN

Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy

Tekst jednolity Regulaminu Pracy w IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowiska naukowe

Wewnętrzna Polityka Antymobingowa IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zasady przeciwdziałania zachowaniom o znamionach molestowania seksualnego w IFiS PAN

document-pdf-text-icon Praktyczny przewodnik dla nowych pracowników / A practical guide for new employees

Wyjazdy krajowe i zagraniczne/ pobyt gości zagranicznych

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz finansowanie pobytu gości krajowych i zagranicznych

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz finansowanie pobytu gości krajowych i zagranicznych

word-icon

Wniosek wyjazdowy

word-icon

Polecenie wyjazdu/rozliczenie wyjazdu

word-icon

Oświadczenie pracownika

word-icon

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego

document-pdf-text-icon

Wzór delegacji krajowej

Wzór delegacji krajowej

word-icon

Zawiadomienie o nieobecności w pracy

word-icon

Rozliczanie pobytu gościa

word-icon

Ewidencja przebiegu pojazdu

word-icon

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w podróży służbowej

word-icon

Oświadczenie dotyczące braku oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki związane z podróżą za granicę

Umowy

word-icon Umowa zlecenia 2023UWAGA: w przypadku umów zlecenia zawieranych na okres dłuższy niż 3 miesiące, należny złożyć wniosek o przystąpienie do PPK lub rezygnację z PPK

word-icon Oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia 2023

word-icon

Umowa o dzieło bez praw autorskich

word-icon

Umowa o dzieło z prawami autorskimi

word-icon

Oświadczenie podatkowe do umowy o dzieło

word-icon

Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia

word-icon

Rachunek

word-icon

Klauzula informacyjna

Wniosek o przystąpienie do PPK dla osób w wieku 55-70 lat

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dla osób w wieku 18-55 lat

Szablony umów obowiązujące do dnia 31 grudnia 2020 roku

word-icon

Rachunek pol-ang

word-icon

Umowa licencyjna niewyłączna

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – zasady zawierania umów zlecenia i o dzieło z pracownikami i osobami fizycznymi spoza Instytutu

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – nadzór kierowników grantów oraz zakładów nad powierzonymi wykonawcom zadaniami oraz potwierdzania wykonania pracy

Wniosek o zamówienie

word-icon

Regulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy ‘Prawo zamówień publicznych

word-icon

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

word-icon

Wniosek o zamówienie-zgoda na dokonanie zakup

Warunki korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFIS PAN

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w Regulaminie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci 

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN w Warszawie

Załączniki do Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN

Wniosek o przyznanie sprzętu komputerowego

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt w ranach projektu naukowego

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt użytkowany w siedzibie pracodawcy

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt wykorzystywany poza miejscem pracy

Protokół zwrotu sprzętu komputerowego

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH UMÓW/ POROZUMIEŃ DWUSTRONNYCH (PAN)
KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE Z PAN

word-icon

Wniosek o przyznanie limitu wymiany bezdewizowej

word-icon

Wniosek o dofinansowanie konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju

word-icon

Application for a research visit

word-icon

Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju

word-icon

Zgłoszenie wspólnego projektu

Polityka prywatności IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Polityka Prywatności IFiS PAN

Polityka Prywatności IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Procedura realizacji w IFiS PAN praw osób,których dane dotyczą

Procedura realizacji w IFiS PAN praw, osób, których dane dotyczą

Polityka zarządzania danymi badawczymi

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN nr 6/2022

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2022 – Polityka zarządzania danymi badawczymi

Formularz zgody

Inne

Policy of open transparent and merit based recruitment of researchers IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego obowiązujący w IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

word-icon

Lista uczestników konferencji

word-icon

Oświadczenie o potrąceniach

word-icon

Dane Instytutu do kompletnego wypełniania wniosku o projekt badawczy NCN

Urlop wypoczynkowy

word-icon

Wniosek: urlop wypoczynkowy

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności GUSPobierz
Raport GUSPobierz

 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey