Zespół Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

Dr hab. Jagna Brudzińska, prof. IFiS PAN – Kierownik
Prof. dr hab. Stanisław Czerniak 
Dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN
Dr hab. Daniel Sobota, prof. IFiS PAN

Zainteresowania badawcze pracowników Zespołu koncentrują  się na problematyce tożsamości teoretycznej współczesnej antropologii filozoficznej oraz jej związkach z filozofią społeczną. Od kilku lat tematem badań są kluczowe kategorie antropologiczne, takie jak podmiotowość, wolność, intersubiektywność, interes, kompensacja, kontyngencja, mimesis – wokół których w ramach filozofii człowieka toczą się w ostatnim stuleciu ożywione dyskusje i spory metodologiczne. Związkom antropologii i filozofii społecznej poświęcona będzie przygotowywana przez Zespół praca zbiorowa, ukazująca wpływ wybranych modeli antropologicznych na odwołujące się do nich projekty filozofii społecznej. Głównym obszarem źródłowym tych analiz jest współczesna filozofia niemiecka (E. Husserl, M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen, H. Arendt, J. Patočka, J. Habermas, O. Marquardt, G. Böhme) oraz anglosaska (Ch. Taylor, H. Bloom). Od 2005 r. pracuje w Zakładzie znawca filozofii dialogu,uczeń ks. prof. J. Tischnera — Tadeusz Gadacz, który aktualnie przygotowuje syntetyczne opracowanie historii filozofii XX wieku. W 2004 r. zakończył edycję 10-tomowej encyklopedii Religia, za którą otrzymał nagrody ministra kultury i „Nowych Książek”. Wśród publikacji pracowników Zespołu warto wymienić: S. Czerniak, Lorenz, Plessner, Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii współczesnej (Toruń 2002), Wokół klasyków socjologii wiedzy. Studia z pojęciowego pogranicza filozofii i socjologii (Toruń 2004); A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości (Kraków 2000), Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia (Kraków 2004). Pracownicy Zespołu rozwijają współpracę z ośrodkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas) i za granicą (Wydział Filozofii i Polityki Manchester Metropolitan University, Center for Theoretical Study przy Uniwersytecie Karola i Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz Center for Advanced Research in Phenomenology, Department of Philosophy Florida Atlantic University, Boca Raton). Biorą także udział w licznych przedsięwzięciach wydawniczych udostępniających polskiemu czytelnikowi dorobek współczesnej antropologii filozoficznej (edycje bądź komentarze do edycji prac Ch. Taylora, H. Blooma, G. Böhmego, O. Marquardta, B. Waldenfelsa i innych).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 227,
tel. 657 27 60
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey