Biblioteka

https://polaczonebiblioteki.uw.edu.pl/ 
Adres:
00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
biblioteka.wfis@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-704 (kierownik biblioteki)
Wypożyczalnia: tel. (22) 55-23-712
wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl

Ustanowiona w 1956 r., zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, działa w połączeniu z Biblioteką Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Biblioteką Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jedyny to przypadek w kraju racjonalnego połączenia wysiłków różnych instytucji naukowo-edukacyjnych na rzecz tworzenia zasobnego zaplecza bibliotecznego dla badań naukowych i dydaktyki. Dzięki tym wspólnym wysiłkom powstał i wciąż się rozwija najbogatszy, w opinii wielu czytelników, księgozbiór z dziedziny filozofii i nauk społecznych w kraju. Mimo formalnych odrębności stanowi on jeden zbiór polskiej i zagranicznej literatury, gromadzonej z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb użytkowników Biblioteki. Z tej racji biblioteka pełni nieformalnie funkcję centralnej biblioteki w dziedzinie filozofii i socjologii. Księgozbiór systematycznie się powiększa o najnowsze publikacje pochodzące z zakupów, grantów pracowników, darów i wymiany. Biblioteka IFiS PAN prowadzi wymianę zagraniczną z ponad 70 instytucjami na świecie, z czego 16 kontrahentów ma siedzibę w USA, 10 w Niemczech, po kilku m.in. w Belgii, Hiszpanii, Rosji, Włoszech.

Szacunkowo dwie trzecie zbiorów bibliotecznych stanowią publikacje zagraniczne, głównie w języku angielskim, niemieckim i francuskim. W zbiorach bibliotecznych przeważają publikacje powojenne. Niemały jest jednak zbiór druków dziewiętnastowiecznych. W grupie zbiorów starszych wyjątkowo cennym jest księgozbiór Kazimierza Twardowskiego z jego lwowskiej domowej biblioteki.

Biblioteka ma wdrożony zintegrowany system biblioteczny Horizon. Jej zbiory, oprócz katalogu lokalnego dostępnego pod adresem http://katalog.pan.pl/baza_bifis.htm, są także widoczne m.in. w Narodowym Uniwersalnym Katalogu NUKat, ogólnoświatowym katalogu Worldcat oraz multiwyszukiwarce KaRo.

Z książek i czasopism można korzystać na miejscu – w czytelni. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani literaturą z dziedziny filozofii i socjologii.
Książki i czasopisma można też wypożyczać do domu; z wypożyczalni mogą korzystać tylko:
― studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
― studenci i doktoranci jednostek dydaktycznych, działających w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN lub pod patronatem tego Instytutu,
― studenci Kolegium MISH UW,
― pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
― pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ośrodków naukowych, działających w/lub pod patronatem IFiS PAN,
― członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
― członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
― członkowie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Połączone Biblioteki udostępniają na stanowiskach komputerowych w czytelni subskrybowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego pełnotekstowe, abstraktowe i bibliograficzne bazy danych, serwisy czasopism pełnotekstowych oraz e-książki.

Na terenie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN można korzystać z dostępu do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki (w ramach licencji krajowej) oraz do baz EBSCO.
Pracownicy biblioteki IFiS PAN uczestniczą w realizacji projektu pod nazwą “Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”, w ramach którego pozycje ze zbiorów Połączonych Bibliotek niedostępne dotychczas on-line, oraz pozycje wydawane przez IFiS PAN, z poszanowaniem praw autorskich, są digitalizowane i można je czytać w sieci Internet pod adresem: http://rcin.org.pl/ifis.
Dostępne tam są także prace doktorskie IFiS PAN, których autorzy wyrazili na to zgodę.
Pozycje zdigitalizowane w RCIN, są indeksowane m.in. przez ogólnopolską Federację Bibliotek Cyfrowych, oraz europejskie repozytorium cyfrowe Europeana.

W kolekcji zbiorów specjalnych za najcenniejszy uznaje się zespół archiwaliów, w tym korespondencja, Kazimierza Twardowskiego, twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W zbiorach Biblioteki znajdują się też archiwalia Marii i Stanisława Ossowskich, Janiny i Tadeusza Kotarbińskich, Mieczysława Wallisa oraz Sergiusza Hessena. Ze zbiorów tych wielokrotnie korzystali nie tylko polscy, lecz także zagraniczni historycy filozofii i socjologii polskiej, znajdując ciekawe materiały źródłowe. Sukcesywnie digitalizowane są cenne rękopisy wybitnych uczonych polskich, znajdujące się w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Zostało uruchomione internetowe Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek pod adresem: http://www.archiwum.wfis.uw.edu.pl/archiwum/. Na stronie tej umieszczane będą skany najcenniejszych archiwaliów, znajdujących się w zbiorach Biblioteki, dostępne po zalogowaniu dla naukowców do celów badawczych.

Nawiązano także współpracę z Archiwum PAN w celu digitalizacji najcenniejszych materiałów w obu instytucjach. Dzięki temu wzbogaci się zasób archiwaliów dostępnych dla czytelników w Archiwum Cyfrowym, i będzie bardziej kompletny (“Dzienniki” K. Twardowskiego, archiwalia K.Ajdukiewicza, W.Witwickiego, T.Czeżowskiego i Z.Zawirskiego).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey