Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) powstał w roku 1992 w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych IFiS PAN: Zespołu Realizacji Badań oraz Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych usytuowanego w Łodzi. Zespół Realizacji Badań, jako jeden z pierwszych w kraju (w roku 1971), stworzył profesjonalną ogólnopolską sieć ankieterską. Zakład Metodologii Badań Socjologicznych specjalizował się w studiach metodologicznych prowadzonych w nawiązaniu do konkretnych problemów praktyki badawczej. Utworzenie ORBS miało na celu ściślejsze powiązanie prowadzonych studiów metodologicznych i praktyki badawczej. Nawiązując do tego założenia, ORBS prowadzi działalność dwojakiego rodzaju: realizację badań o charakterze naukowym oraz studia metodologiczne, których wyniki mają służyć podnoszeniu poziomu realizowanych w kraju badań. W ramach pierwszego nurtu działalności ORBS prowadzi doradztwo w zakresie przygotowania, realizacji, oceny wartości danych i ich analizy w badaniach typu ilościowego i jakościowego. Testuje się również narzędzia badawcze oraz realizuje fazę terenową badań. Ośrodek dysponuje ogólnopolską siecią ankieterów, których praca jest sprawdzana w terenie przez ogólnopolską sieć kontrolerów, całkowicie niezależną od sieci ankieterskiej. ORBS nie przygotowuje natomiast raportów z badań. Drugim nurtem działalności ORBS jest, jak wspomniano, prowadzenie własnych badań metodologicznych oraz upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy metodologicznej.

Prace koncentrują się wokół następujących zagadnień: oceny przebiegu procesu badawczego i wartości zebranego materiału, wpływu sformułowania pytań na uzyskiwane wyniki badania (ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych skal), wpływu ankieterów na wyniki badań oraz wartości danych otrzymywanych przy zastosowaniu ankiety pocztowej, wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI) oraz wywiadu osobistego ze wspomaganiem komputerowym (CAPI). Wyniki studiów metodologicznych prowadzonych przez ORBS oraz doświadczeń zebranych w związku z realizacją badań są upowszechniane w formie publikacji.

Pracownicy Ośrodka są między innymi współautorami dwóch podręczników dla ankieterów, a także współzałożycielami i współredaktorami rocznika „Ask. Społeczeństwo, Badania, Metody” poświęconego problematyce metodologicznej. Oprócz tego ORBS prowadzi usługi dla innych instytutów badawczych, takie jak doradztwo, szkolenia, całościowy nadzór metodologiczny nad przygotowaniem i realizacją badań, ekspertyzy oraz audyt badań. W latach 2000/2001 i 2001/2002 organizował ogólnopolskie seminarium metodologiczne „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych”, które pełni funkcję forum spotkań i wymiany wiedzy i doświadczeń między socjologią akademicką i badaczami opinii publicznej i rynku. Od roku 2002 pracownicy ORBS są odpowiedzialni za przygotowanie i realizację polskiej edycji badania „Europejski Sondaż Społeczny”. Narodowym koordynatorem tego badania jest Paweł Sztabiński.

Kierownik ORBS: dr Marcin Zieliński

Zespół:

Dorota Laskowska

Anna Pokorska, mgr

Kierownik Sekcji archiwizacji i upowszechniania badań: dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. Instytutu

Adres: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00–330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72
pokój 108A
tel. 657–27–99
tel./fax 826–96–17
 
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey