Małgorzata CzarnockaInformacje

Imię i nazwisko

Małgorzata Czarnocka

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Teorii Poznania i Filozofii Nauki; Kierownik Zespołu Filozofii Podstaw Nauki

E-mail

mczarnocka@ifispan.edu.plu.pl

Telefon

48 603 160 505

Pokój

104

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki

Zespół badawczy

Zespół Filozofii Podstaw Nauki

Skrócony biogram

Jest redaktorką naczelną czasopisma Dialogue and Universalism (dialogueanduniversalism.eu). Jest także redaktorką naczelną czasopisma  Filozofia nauki. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (filozofiainauka.ifispan.waw.pl), które założyła, z kolegami z IFiS PAN w 2013; do 2015 roku było ono wydawane przez IFiS PAN, od 2016 – przez IFiS PAN oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej. Aktywnie działa w International Society for Universal Dialogue i od 3 kadencji jest wybierana do władz tego międzynarodowego towarzystwa filozoficznego. W ramach tej aktywności zorganizowała w 2016 w Warszawie (współorganizatorem był IFiS PAN) Kongres International Society for Universal Dialogue nt. Values and Ideals. Theory and Praxis, w którym uczestniczyło 162 filozofów z 30 krajów, z 5 kontynentów, w tym 19 uczonych polskich, wygłoszono 143 referaty. Jest redaktorem serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Towards Universal Civilization.  

Dziedziny zainteresowań badawczych: filozofia nauki, ogólna teoria poznania, ontologia, filozofia dialogu, antropologia filozoficzna, metafilozofia

 

Doświadczenie zawodowe

PUBLIKACJE

 

Monografie (autorskie)

Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych, Ossolineum, Wrocław 1986, s. 141.  

Doświadczenie w nauce. Analiza epistemologiczna, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992, ss. 185.  

Podmiot poznania a nauka, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 360.  

Podmiot poznania a nauka (wydanie II), seria res humanae, ss. 360; Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, ss. 377. 

Droga do koncepcji prawdy symbolicznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009, ss. 271.

A Path to a Symbolic Conception of Truth (wydanie poprawione), Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, ss. 223.

Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017, ss. 302.  

Monografie zbiorowe i monotematyczne zeszyty czasopism naukowych (redakcja)

1] Dziedzictwo logicznego empiryzmu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii  PAN, Warszawa 1995.  

2] Nauka w filozofii. Oblicza obecności, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011; współredaktorzy: S. Butryn, W. Ługowski, A. Michalska

3] Witold Kieżun—Underground University Student, Insurgent, Gulag’s Prisoner, Scholar, Dialogue and Universalism, 2006, XVI, 10.

4] The Foundations of Architectural Composition, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 7–9. 

5] Wisdom of the Virtual University and Metanoia of Civilizations Network, Dialogue and  Universalism, 2007, XVII, 1–2.

 6] Complementarity and Unification, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 12 .

7] Civilization and Religion, Dialogue and Universalism,  2012, XXII, , 2.

8] Civilization and Science, Dialogue and Universalism, 2012, XXII, 3.

9] Civilization and Science. Part II, Dialogue and Universalism, 2012, XXII, 4.

10] Transcendental Philosophy in the 21st Century, Dialogue and Universalism, 2013, XXIII, 2013, no. 2; współredaktorzy: Stanisław Czerniak, Józef L. Krakowiak.

11] Universal Dialogue,   współredaktorzy: Charles S. Brown, Dialogue and Universalism, 2013,  XXIII, 3.

12] Henryk Skolimowski’s Ecophilosophy, Dialogue and Universalism, 2013, XXIII, 4.

13] Over-Elaborated and Forgotten Topics in Contemporary Social Philosophy, Dialogue and Universalism, 2016, XXVI, 2.

14] Human Identity, Dialogue and Universalism, 2016, XXVI, 1; współredaktor:  Charles Brown.

15] Values and Ideals. Theory and Praxis, Dialogue and Universalism, 2016, XXVI, , 4.

16] Values and Ideals. Theory and Praxis, Dialogue and Universalism, 2017, XXVII, 1.

17] Values and Ideals. Theory and Praxis, Dialogue and Universalism, 2017, XXVII, 2.

18] Values and Ideals. Theory and Praxis, Dialogue and Universalism, 2017, XXVI, 3.

19] Values and Ideals. Theory and Praxis, Dialogue and Universalism, 2017, XXVI, 4.

20] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. Part I. The Socio-political Sphere of the Human World, Dialogue and Universalism, 2019, XIX, 1.

21] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. Part II. The Transcendent Sphere of the Human World: Art, Religion, Knowledge, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 2.

22] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and prospects, Part III, Dialogue and Universalism, 2019,  XXIX, 3.

23] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and prospects, Part IV, Dialogue and Universalism, 2020, XXX, 1.

24] Janusz Kuczyński (1930–2017)—Work and Life, Dialogue and Universalism, 2020, XXX, 2.

 

Rozprawy, studia, artykuły, inne  

1] O redukcji mechaniki relatywistycznej do klasycznej, Studia Filozoficzne, 1978, nr 8–9; współautor: J M. Żytkow.

2] On Some Difficulties with Reduction of Newtonian to Relativistic Mechanics, w: W. Krajewski (red.), Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, Reidel, Dordrecht–Boston–London 1982, współautor: Jan M. Żytkow.

3] Kryterium istnienia przedmiotów nieobserwowalnych, Studia Filozoficzne, 1985, 5–6.

4] Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych, Studia Filozoficzne, 1985, 7.

5] Zmiany pojęcia obserwacji w naukach przyrodniczych, w: S. Butryn (red.), Panta rei, t. II, Ossolineum, Wrocław 1986.

6] O  ontycznym statusie własności dyspozycyjnych, Studia Filozoficzne, 1986, 10.  

7] Epistemiczny status własności dyspozycyjnych, Studia Filozoficzne, 1987, 2.

8] Teoretyczne kryterium istnienia w naukach przyrodniczych, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1987,  3–4 (91 – 92).

9] Obserwacja a eksperyment, Studia Filozoficzne, 1989, 4.  

10] O typach kryteriów istnienia, Studia Filozoficzne, 1989, 12.

11] Rekonstrukcja metody doświadczalnej  w naukach przyrodniczych, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1990, 1– 2 (101–102).

12] Obserwacja bezpośrednia, Studia Filozoficzne, nr 1, 1990.

13] Koncepcje zależności doświadczenia od teorii, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1990, 4(104).

14] Kryteria istnienia abstraktów, Colloquia Communia, 1991, 1–3 (54–56).

15] Koncepcje przyrządów doświadczalnych,  Zagadnienia Naukoznawstwa, 1991, 2(106),.

16] Epistemologiczna efektywność modelu matematycznego, w: W. Krajewski, W. Strawiński (red.), O uniwersalności i jedności nauki, Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1993. 

17] Układ poznawczy jako uniwersalna kategoria filozofii doświadczenia, w: W. Krajewski, W. Strawiński (red.), O uniwersalności i jedności nauki, Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993.

18] Koncepcja eksperymentu Allana Franklina. Nowy eksperymentalizm na  rozdrożu?, w: D. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm. Teoretycyzm. Reprezentacja, Wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1994.

19] Błędy przypadkowe a charakter bazy empirycznej, Prakseologia, 1993, 3–4 (120–121).

20] Rozwój koncepcji wiedzy Hilarego Putnama, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, II, 1993, 4.

21] O nowym eksperymentalizmie bez iluzji, Filozofia Nauki, 1994, 5. .

22] Struktura nauki. Ernest Nagel, w:  Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. II., B. Skarga (red.), PWN, Warszawa, 1994.  

23] Podstawy nauk przyrodniczych. Carl Gustaw Hempel. w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. II, PWN, Warszawa 1994.

24] Destrukcja i konstrukcja pojęcia prawdy w poglądach Richarda Rorty’ego, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 1995.

25] O kondycji najnowszej filozofii nauki, Filozofia Nauki, II, 1994, 3–4.

26] Modyfikacje klasycznego pojęcia prawdy, Filozofia Nauki, 1996.

27] O co chodzi w problemie reprezentowania?, Filozofia Nauki, 1996.

29] Zadziwiająca ewolucja poglądów Hilarego Putnama, Bruliony Filozoficzne, zeszyt III, 1995.

30] Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego, Bruliony Filozoficzne, 1995, zeszyt III..

31] Wprowadzenie, w: Dziedzictwo logicznego empiryzmu, M. Czarnocka (red.), Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1995.

32] Models and the Symbolic Nature of Knowledge, w: W.E. Herfel et al. (red.), Theories and Models in Scientific Processes, Kluwer, Dordrecht 1995.  

34] Nancy Cartwright, How the Laws of Physics Lie, Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. III, B. Skarga (red.), PWN, Warszawa 1995.

35] Naturalizowanie a kondycja współczesnej filozofii nauki, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1995, XXXI, 1–2 (123–124).

36] Trzy fazy sporu realizmu z antyrealizmem w filozofii nauki, Zagadnienia Naukoznawstwa, t. XXXII, 1996, 4.  

37] Immanentyzm a kontekst odkrycia, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1996,  t. XXXII, , 3 (129). 

38] Podmiot  — twórca czy destruktor wiedzy?, Edukacja Filozoficzna, 1996, t. 22.

39] Czy pojęcie filozofii naukowej jest sensowne?, Edukacja Filozoficzna, 1996, t. 22.

40] Truth and Assertion, Dialogue and Humanism, 1996.

41] Dokąd zmierza filozofia nauki? Forum Akademickie, 1997, 9 (wrzesień).  

42] Podmiot poznania i wiedza w perspektywie psychoanalizy, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1997, XXXIII, 3 (133).  

43] Filozoficzna samotność filozofii nauki, Edukacja Filozoficzna 1997.

44] Tworzenie wiedzy, wolność, psychoanaliza kulturowa, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 1998, VII, 26.

45] W poszukiwaniu nowych wizji nauki. Nicholas Rescher —- od aproksymacjonizmu do pragmatycznego idealizmu,  Przegląd  Filozoficzny  — Nowa Seria, 1997, VI,, 1 (21).

46] Nowożytne pojęcie podmiotu i jego współczesne erozje,  w: Wiedza a podmiotowość, A. Motycka (red.), Wydawnictwo  IFiS  PAN,  Warszawa  1998.

47] Epistemologie ewolucyjne jako systemy kreacji modeli podmiotu poznania, Zagadnienia Naukoznawstwa, XXXV, 3–4 (141–142), 1999.

48] Korespondencyjna a epistemiczna natura prawdy, w: Z badań nad prawdą, nauką i poznawaniem, Z. Muszyński (red.), Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 16–42.

49] Jak konstruować nowy model nauki? w: J. Płazowski, M.  Suwara (red.), Człowiek, kultura, przemiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

50] Nowożytne pojęcie podmiotu i jego współczesne erozje, w:, Wiedza a podmiotowość, (red.) A. Motycka, Wydawnictwo  Instytutu Filozofii i Socjologii  PAN, Warszawa 1998.

51] Epistemologie ewolucyjne jako systemy kreacji modeli podmiotu poznania, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1999, 3–4 (141–142).

51] Behawioryzm a natura podmiotu poznania i wiedzy, Edukacja Filozoficzna, 1999, 28.  

52] Natura prawdy a wiedza bez założeń, w: Wiedza a założeniowość, A. Motycka (red.), Phoenix, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

53] Realizm epistemologiczny, w: R. Wójcicki (red.). Ajdukiewicz Teoria znaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

54] Kilka uwag w sprawie arbitralności filozofii, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2000, IX, 2(34).

55] Jak ratować korespondencyjne pojęcie prawdy, w: Wiedza a wartości, A. Motycka (red.), seria Phoenix, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.

56] Dwa szlaki ujmowania podmiotu poznania naukowego, w: Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, E. Piotrowska, M.  Szcześniak, J. Wiśniewski (red.), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2000.

57] Scjentyzm a nauki o poznaniu, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2000, XXXVI, 2–3 (144–145).

58] Grzegorz Białkowski—Science and Its Subject, w: W. Krajewski (red.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, Rodopi, Amsterdam–New York 2001.

59] Filozofia nauki a kategoria podmiotowości, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2002, XI, 1 (41).

60] Paul M. Feyerabend — anarchizm metodologiczny, Edukacja Filozoficzna, 2002, t. 34,  233–244.

61] Sztuczna inteligencja a odkrycie naukowe, w: W. Krajewski (red.), Odkrycie naukowe i inne problemy filozofii nauki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003.

62] Podmiot poznania i wiedza w naukach o poznaniu, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2002, 4(154).

63] Uczucia a rozum w poznaniu, w: Wiedza a uczucia, (red.) A. Motycka, seria Phoenix, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2003.

64] O pewnym przesłaniu, jakie daje współczesności Platońska refleksja nad poznaniem, w:, W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni, A. Motycka (red.), Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2003.

65] O realizmie we współczesnej filozofii nauki, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2003, XII, 4.

66] Naturalizm zintegrowany, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2004, zeszyt 4.

67] Czym jest realizm we współczesnej filozofii nauki?, w: Nauka, świat, człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, pod redakcją W. Krajewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

68] Źródła filozoficznych koncepcji prawdy, w: Wiedza a prawda, red. A. Motycka, seria Phoenix, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

69] O ludzkiej naturze i duchowości. Uwagi o koncepcji człowieczeństwa Profesora Andrzeja Grzegorczyka, Edukacja Filozoficzna, 2004, t. 39.  

70] Metafizyczność nauki i metafizyczność „fizycznego” czasu, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2005, XIV, 3 (55).

71] Relacja filozofii do nauki a filozoficzne koncepcje nauki, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2006, XL, 1(167).

72] Wiedza a artefakty. Koncepcja wiedzy Barry’ego Allena, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2005, XLI, 3–4 (165–166).

73] Profesor Władysław Krajewski. 1919–2006, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2006, XLII,  2 (168).

74] Towards the Comprehension of the Present: Elements of Contemporary Intellectual Worldview Structure, Dialogue and Universalism, 2006, XVI, 5–6, .

75] Władysław Krajewski. His Philosophy and Life, Dialogue and Universalism, XVI, 2006, 3–4.  

76] Dlaczego naturalizowanie nie jest możliwe?, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2006, 3.

77] Naturalizowanie epistemologii a spekulacje, Edukacja Filozoficzna, 2006, t. 41. 

…..

79] Władysław Krajewski, 1919–2006, Ruch Filozoficzny, LVIII, 2006, 4, 543–547.

80] Between the Individuality and Universality of Human Being, Dialogue and Universalism, 2006, XVI, 10.

81] Wisdom—Outdated or Not? A Comment to „Approaches to the Study of Wisdom” by Andrew Targowski, Dialogue and Universalism, 2006, XVI, 11–12.

82] A Time Dimension of Universality, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 1–2.

83] Pojęcie nauki według Lucio Russo, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2007, XLIII, 2 (172).

84] The Foundations of Architectural Composition, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 7–9.

85] O zależności nauki od kultury, w: Wiedza a kultura, red. A. Motycka, seria Phoenix, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

86] Naturalizowanie epistemologii a spekulacje, w: Epistemologia współcześnie,  M. Hetmański (red.),  Universitas, Kraków 2007, 317–330.

87] Metaphilosophical Foundation of the Problem of the Loading of Science by Culture, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 12.

88] Complementarity and Unification, Dialogue and Universalism, 2007, XVII, 3.

89] Nauka. Filozoficzne perspektywy, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2007, XVI,  3, 9–10.

90] Filozofia nauki i jej szkodliwe dychotomie, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria, 2007, XVI, 3.

91] Epistemology in Flux, Dialogue and Universalism, 2007, XVIII, 7–8.

92] Jan Srzednicki—Beyond Philosophical Paradigms, Dialogue and Universalism, 2008, XVIII, 1–3.

93] Investigations Concerning the Metaphysical Fundamentals of the Reality, Dialogue and Universalism, 2008, VXIII, 9–10.

94] Naturalizing Epistemology and Metaphysics, Dialogue and  Universalism, 2008, XVIII, 7–8.

95] Kłopoty z racjonalnością nauki — od bogactwa do destrukcji, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2009, XLV, 1.

96] Philosophy of Nature Rebuilt Anew, Dialogue and Universalism,  2008, XVIII, 11–12.

97] Człowiek wielowymiarowy — dwie próby teoretycznego ujęcia, Edukacja Filozoficzna, 2009, t. 48, 1.

98] Modele semantyczne w filozofii nauk empirycznych po pół wieku. Część  I. Filozoficzne wątpliwości, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2010,  XLV, 1 (185).
99] Modele semantyczne w filozofii nauk empirycznych po pół wieku. Część II. Ograniczenia i perspektywy, Zagadnienia Naukoznawstwa, 46 (185), 2010.

100] i O filozofii nauki rozmawiają, Filozofia Nauki, rok II, 1994, nr 3–4.

101] (współautor J. Szymura), Wspomnienie o Profesorze Michale Hempolińskim, Ruch Filozoficzny, nr 3, 2005.

102] Matematyczność przyrody w epistemologicznym uwikłaniu, w: Nauka w filozofii. Oblicza obecności, Wyd. IFiS PAN, Warszawa, 2011.

103] Grzegorz Białkowski. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. Red. Maryniarczyk Jan. Wydawnictwo KUL. Lublin 2011.

104] Cele nauki a ludzkie potrzeby, Zagadnienia Naukoznawstwa, XLVII, 2011,  3(189).

105] W sprawie Nicholasa Maxwella projektu przejścia od wiedzy do mądrości, Zagadnienia Naukoznawstwa, XLVII, 2011, 3 (189).

Ideał nauki, Edukacja Filozoficzna, 2011, 51.

 

106] Metafory w nauce, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2012, 1(191); współautor: M. Mazurek

107] Reprezentowanie jako symbolizowanie a dostęp poznawczy, Studia Philosophiae Christianae,  3, 2011.

108] Modele a metafory, Studia Philosophica Wratislaviensia, VII, 2012, 4; współautor: M. Mazurek.

109] O analogii, Studia Philosophica Wratislaviensia, VII, 2012, 4

  Wokół koncepcji prawdy Richarda Rorty’ego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,   1, 2012.

110] Transcendental Philosophy in the 21 st Century, Dialogue and Universalism, XXIII, 2013, 2.

111] Civilization and Science. Part II, Dialogue and Universalism, XXII, 2012, 4.

112] Civilization and Science. Part I, Dialogue and Universalism, XXII, 2012, 3.

113] Civilization and Religion, Dialogue and Universalism,  XXII, 2012,  2.

114] Foreseeing the Future: “Poland 2050” Report, Dialogue and Universalism, XXII, 2012, 1.

114] On Nichlas Maxwell’s Project of Transition from Knowledge to Wisdom, Dialogue and Universalism,   XXII, 2012, 3.

115] Silny program szkoły edynburskiej z perspektywy epistemologicznej, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 1, 2012.

 116] Ideał nauki w silnym programie a problem autonomiczności nauki, Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 1, 2013.

117] Henryk Skolimowski’s Eco-Philosophy, Dialogue and Universalism, XXIII, 2013, 4.

Universal Dialogue, Dialogue and Universalism,  XXIII, 2013, 3; współautor: Ch. Brown.

 118]  O czasopiśmie Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 1, 2013.

119] Philosophy: In Search of Knowledge and Ways of Life, Dialogue and Universalism, XXIV, 2014, 3. 

120] Philosophical Problems of the Living World. Dialogue. Wisdom, Dialogue and Universalism, XXIV, 2014, 2.

121] O II tomie czasopisma Filozofia i nauka, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne,  2, 2014; współautorzy: zespół redakcyjny.

122]  Podmiotowość według Kanta, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2,  2014, 1.

123] Modyfikacja dedukcyjno-nomologicznego modelu wyjaśniania, Studia Metodologiczne, 33, 2014.

124] Podmiotowość w neokantyzmie, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 3,  2015.

125] Human Being: Its Nature and Functions, Dialogue and Universalism, XXV, 2015, 2; współautorzy: E. Tajsin, Ch. Brown.

126] O III tomie czasopisma Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 3, 2015; współautprzy: zespół redakcyjny. 

  127] Two-level, Open, Plastic and Multidimensional Human Nature. An Ontological Riddle, Dialogue and Universalism, XXVI, 2016, 1.

128] Nauka konstytuowana przez interesy. O koncepcji Iürgena Habermasa, Filozofia i nauka. Studia Filozoficzne i interdyscplinarne, 4, 2016.

129] Symbolic Nature of Cognition, Dialogue and Universalism,  2016, XXVI, 1.

130] Over-Elaborated and Forgotten Topics in Contemporary Social Philosophy, Dialogue and Universalism, XXVI, 2.  

131] O krytyce nauki, Filozofia I nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2017, 5.

132] O V tomie czasopisma Filozofia i nauka. Studia filozoficzne interdyscyplinarne, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2017, 5.

133] Values and Ideals. Theory and Praxis. Part II. Philosophical Ideals for a More Decent World, part III. Dialogue and Universalism,  XXVII, 1.

134] Values and Ideals. Theory and Praxis. Part III. Philosophical Ideals for a More Decent World, Dialogue and Universalism,  XXVII, 2.

135] Values and Ideals. Theory and Praxis. Part IV. Philosophical Ideals for a More Decent World, Dialogue and Universalism,  XXVII, 3.

136] Values and Ideals. Theory and Praxis. Part IV. Philosophical Ideals for a More Decent World, Dialogue and Universalism,  XXVII, 4 (współautor: Charles Brown).

137] Jak nauka jest uniwersalna, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne interdyscyplinarne, 2018, 6.

138] Art as a Philosophy, Dialogue and Universalism, 2018, XXVIII, 1.

139] Friendship—Around Michael Mitias “Friendship a Central Moral Value,” Dialogue and Universalism, 2018, XXVIII, 2.

140] O VI tomie czasopisma Filozofia i nauka, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne interdyscyplinarne, 2018, 6.

141] Philosophy in an Age of Crisis, part I, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 1.

142] Philosophy in an Age of Crisis, part II, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 2.

143] Philosophy in an Age of Crisis, part III, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 3.

144] Philosophy in an Age of Crisis, part IV, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 4.

145] Edmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii jako nauki, ścisłej, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne interdyscyplinarne, 2019, 7.

146] O potrzebie metateoretycznej zmiany w filozofii nauki na przykładzie problemu modeli i reprezentacji, w: Między filozofią a chemią. W darze Profesorowi Pawłowi Zeidlerowi, red. T. Rzepiński, Wyd. UAM, Poznań 2019.

147] How Is Science Universal, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 2.   

148] Edmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii jako nauki, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2020, 8, 2.

149] O VIII tomie, części 2 czasopisma Filozofia i nauka,  Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2020, 8, 2.

150] Era komputeryzacji. Wprowadzenie. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2020, 8, 1; współautor: M. Mazurek.

151] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. I, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 1.

152] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. II, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 2.

153] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. III, Dialogue and Universalism, 2019, XXIX, 3.

154] Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects. IV, Dialogue and Universalism, 2020, XXX, 1.

155] Janusz Kuczyński (1930–2017)—Work and Life, Dialogue and Universalism, 2020, XXX, 2.

156] Comparative Culture Studies in Philosophy and Aesthetics, Dialogue and Universalism, 2020, XXX, 3.

 

Recenzje

How the Laws of Physics Lie, Nancy Cartwright, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2(82), 1985.

Współczesna fizyka jako źródło epistemologicznych inspiracji, Studia Filozoficzne, 1987, 1.

Images of Science. Essays on Realism and Empiricism with a Reply from Bas C. van Fraassen, P. M. Churchland, C. A. Hooker (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, 1988, 1(93).

Peter Galison, How Experiments End?, Przegląd Literatury Metodologicznej, 1991, 8.

Harold I. Brown, Observation and Objectivity, Przegląd Literatury Metodologicznej, 1991, 8.

James R. Brown. The Laboratory of the Mind. Thought Experiments  in the Natural Sciences, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1991, 1 (105).

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

redaktor naczelna Dialogue and Universalism

redaktor naczelna Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

redaktor serii wydawniczej w Wydawnictwie Peter Lang Towards Universal Civilization

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey