Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Członkowie zespołu, pracownicy IFiS PAN:
Prof.dr hab. Barbara Engelking – Kierownik
Dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN
Dr Agnieszka Haska
Mgr Jakub Petelewicz, adiunkt w IH UW

Członkowie zespołu badawczego:
Mgr Marta Janczewska, Żydowski Instytut Historyczny
Prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN
Mgr Alina Skibińska, historyk, przed­stawicielka w Polsce US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie

Współpracownicy:
Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny

Profesor emeritus:
Dr hab.Małgorzata Melchior, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Centrum Badań nad Zagładą Żydów powstał 2 lipca 2003 r. Skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin huma­nistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psy­chologów. Prowadzone są w nim badania interdyscyplinarne, łączące odmienne metodologie, przełamujące dotychczasowe schematy opisywania Zagłady, odsłaniające różne perspekty­wy poznawcze i punkty widzenia, pokazujące niejednorodność i niejednoznaczność historycznej materii, szukające nowych nieznanych i niekonwencjonalnych źródeł. Publikacje Zespołu: B. EngenIking-Boni, „Szanowny Panie Gistapo”. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okoli­cach w latach ] 940- 194) (Warszawa 2003); J. Grabowski, „Ja tego Żyda znam”. Szantażowanie Żydów w Warszawie (1939-1943 (Warszawa 2004). W 2005 roku ukaże się piwerwszy numer rocznika naukowego poświęconego tematyce Zagłady Żydów w Polsce Zagłada Żydów. Studia i Materiały.
Począwszy od 2005 staraniem zespołu ukazuje się rocznik naukowy poświęcony tematyce zagłady Żydów pt. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ukazują się także tomy anglojęzyczne pt. „Holocaust Studies and Materials” zawierające wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w edycji polskojęzycznej. Więcej informacji o roczniku można znaleźć bezpośrednio na jego stronie internetowej http://www.zagladazydow.org

Od 2008 roku dzięki staraniom zespołu ukazuje się seria wydawnicza „Biblioteka Świadectw Zagłady” przybliżająca nieznane i trudno dostępne zapisy doświadczenia Holokaustu. Do 2018 r. ukazało się już 12 tomów.

Wybrane publikacje Zespołu:
DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking, red. Jan Grabowski, Warszawa 2018 (2 tomy, 9 autorów, 1600 stron)

Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950, red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Warszawa 2014, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 632 p.

ZARYS KRAJOBRAZU. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942-1945, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2011, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 538 p.

Barbara Engelking, JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ … Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, Warszawa 2011, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 289 p.
Barbara Engelking, Such a beautiful sunny day. Jews seeking refuge in the Polish coutryside, 1942-1945, Jerusalem 2017, Yad Vashem, 368 p.

Barbara Engelking, «On ne veut rien vous prendre…Seulement la vie»: DesJuifs cachés dans les campagnes polonaises 1942-1945, Paris 2015, Calman-Levy, 336 p.

Jan Grabowski, JUDENJAGD. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 380 p.

Jan Grabowski, Hunt for the Jews. Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press 2013, 320 p.

Jan Grabowski, ציד היהודים; בגידה ורצח בפולין בימי הכיבוש הגרמני [Cid ha-yechudim. bgida we-recach b-Polin b-yamei ha-kibush ha-germani], Yad Vashem, Jerusalem, December 2016

Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007

Seria wydawnicza BIBLIOTEKA ŚWIADECTW ZAGŁADY

Aktualne informacje o badaniach, publikacjach i innych pracach Zespołu znajdują się na stronie: www.holocaustresearch.pl/

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Adres mailowy: centrum@holocaustresearch.pl
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey