Zespół Antropologii i Historii Społecznej

dr hab. Justyna Straczuk, prof. IFiS PAN – kierowniczka
dr hab. Anna Wylegała, prof. IFiS PAN
dr Olha Krasko, post-doc
Współpracownicy

dr Olena Kondratiuk
mgr Róża Kochanowska, stypendystka

Nasz zespół powstał z potrzeby szerszego otwarcia się socjologii na perspektywę i praktykę badawczą właściwą pokrewnym naukom humanistycznym, w szczególności antropologii społecznej i historii społecznej.
Charakterystyczne dla tych dyscyplin jest oddolne spojrzenie na świat społeczno-kulturowy, przede wszystkim z punktu widzenia jednostki i różnych sposobów, w jaki nadaje ona sens otaczającemu ją światu. Kulturowa i historyczna zmienność tych sensów pozwala na dekonstrukcję porządków i układów społecznych, które kształtują ludzkie doświadczenie.
Łączenie warsztatów i optyk różnych dyscyplin skłania nas do większej uważności metodologicznej i pogłębionej refleksji nad okolicznościami i sposobami wytwarzania akademickiej wiedzy. Dlatego dużo uwagi poświęcamy rozwijaniu metodologii badań jakościowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru etycznego. W swoich strategiach analitycznych preferujemy teorię ściśle powiązaną z praktyką badawczą, ukierunkowaną głównie na skalę mikro i wyczuloną na szczegół. Stosowane przez nas techniki i metody badawcze to przede wszystkim etnografia, wywiad narracyjny, krytyczna analiza dyskursu i pogłębiona analiza źródeł historycznych.

Członkinie Zespołu:

Dr hab. Justyna Straczuk, prof. IFiS PAN

Zainteresowania badawcze:


krytyczne studia nad granicami, humanistyka ekologiczna, antropologia emocji, studia jedzeniowe


Realizowany projekt badawczy:


„Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej – wymiar społeczny i ekologiczny”
Są to zaangażowane badania etnograficzne prowadzone w środowisku aktywistycznym działającym w rejonie Puszczy Białowieskiej od początku wybuchu kryzysu humanitarnego. Interesującymi mnie zagadnieniami jest wewnętrzna dynamika oddolnych ruchów solidarnościowych, społeczne i ekologiczne konsekwencje sekurytyzacji i humanitaryzacji granic, środowisko przyrodnicze i społeczność lokalna wobec kryzysu
.

Dr hab. Anna Wylegała, prof. IFiS PAN

Zainteresowania badawcze:


metodologia badań jakościowych w ujęciu interdyscyplinarnym, historia mówiona, historia społeczna II wojny światowej, pamięć zbiorowa i indywidualna.


Realizowany projekt badawczy:


„Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022”, projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS-LAP, nr umowy UMO-2022/47/I/HS6/03071
Projekt jest kontynuacją działań dokumentacyjnych prowadzonych przez naukowców z Ukrainy, Polski, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Niemiec w ramach inicjatywy „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny” (
https://swiadectwawojny2022.org/). Po zgromadzeniu ponad 200 relacji ukraińskich uchodźczyń i uchodźców w Polsce, 150 na Ukrainie i 50 w Luksemburgu przechodzimy do pracy badawczej z tym materiałem.
W ramach naszego projektu skontaktujemy się ponownie z wybranymi rozmówczyniami i rozmówcami i według wypracowanej uprzednio metodologii nagramy drugą rundę wywiadów. Następnie wywiady zostaną opracowane, zaś cały korpus źródeł poddany zostanie analizie. Interesować nas będą kwestie języka wywiadu i analiza struktur narracyjnych, kształtowanie się biograficznej i społecznej pamięci o rosyjskiej inwazji, kwestie tożsamościowe, a także strategie migracyjne obierane przez osoby badane. W projekcie szczególną uwagę poświęcimy kwestiom metodologii i etyki gromadzenia, analizy i udostępniania danych dotyczących wciąż trwającego konfliktu zbrojnego. Rezultatem projektu będzie udostępnienie całego zbioru wszystkim zainteresowanym pracą badawczą i edukacyjną z nim, w wybranych stacjonarnych punktach dostępu.
Projekt realizowany będzie we współpracy z zespołem badawczym z Luksemburga oraz przy udziale partnera ukraińskiego.

W skład zespołu projektowego w IFiS PAN wchodzą również:

Dr Olha Krasko, post-doc


Zainteresowania badawcze:
historia mówiona, historia społeczna, studia nad pamięcią, historia edukacji i szkolnictwa wyższego, historia i współczesność migracji wojennych
.

Mgr Róża Kochanowska, stypendystka (doktorantka na UW)

Zainteresowania badawcze:
lingwistyka korpusowa, język wojny, słowotwórstwo, lingwistyka komputerowa, powiązania między historią i językiem
.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey