Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Zatrudnienie etatowe ze środków statutowych Zespołu:
Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński – Kierownik
Dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw. – Zastępca Kierownika
Dr hab. Joshua Kjerulf Dubrow, prof. nadzw.
Dr Irina Tomescu-Dubrow, Adiunkt
Dr Ilona Wysmułek, Adiunkt

Dr Marcin Ślarzyński – Asystent badawczo-techniczny
Mgr Anna Gromada, Asystentka badawczo-techniczna, Doktorantka SNS IFiS PAN,
Mgr Danuta Życzyńska-Ciołek – Adiunktka w IFiS PAN
Przemek Powałko – Specjalista ds. zarządzania danymi sondażowymi i jakości danych
Dorota Laskowska – Pracownik techniczny

Zatrudnienie etatowe ze środków statutowych spoza Zespołu:: 
Dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. nadzw. IFiS PAN
Dr Anna Kiersztyn – Adiunkt w Instytucie Socjologii UW
Dr Marcin W. Zielilński – Adiunkt w IFiS PAN, Kierownik Archiwum Danych Społecznych

Zatrudnienie etatowe z grantów:

Dr Marta Kołczyńska – Adiunkt, post-doc (NCN 2016/23/B/HS6/03916)
Mgr Nika Palaguta – Asystentka (NSF 60061775-IFIS), Doktorantka SNS IFiS PAN
Mgr Weronika Boruc – Asystentka (NSF 60061775-IFIS), Doktorantka SNS IFiS PAN
Mgr Denis Lavryk – Asystent (NSF 60061775-IFIS), Doktorant SNS IFiS PAN
Mgr Viktoria Muliavka – Asystentka (NCN 2016/23/B/HS6/03916), Doktorantka SNS IFiS PAN
Mgr Olga Zielinska – Asystentka (NCN 2016/23/B/HS6/03916). Doktorantka SNS IFiS PAN

Doktoranci:
Mgr Anna Turner – Doktorantka SNS IFiS PAN
Mgr Anastas Vangeli – Doktorant SNS IFiS PAN
Mgr Olena Oleksiyenko – Doktorantka SNS IFiS PAN

Inni członkowie Zespołu:
Dr Kinga Wysieńska-Di Carlo – Pracownik naukowy w Shanker Institute, USA
Dr Katarzyna Kopycka – Pracownik naukowy w Instytucie Socjologii MLU Halle-Wittenberg
Dr Ewa Jarosz – Pracownik naukowy w Nuffield College, Oxford University, United Kingdom
Dr Anna Baczko-Dombi – Pracownik naukowy w Instytucie Socjologii UW

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych został utworzony w 1992 roku w celu prowadzenia badań na temat umiejscowienia jednostek w strukturze społecznej oraz funkcjonowania psychologicznego w okresie przemian ustrojowych. Wśród założycieli Zespołu byli prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr hab. Wojciech Zaborowski, prof. Krystyna Janicka oraz prof. Bogdan W. Mach.

Główne zadania badawcze Zespołu to kompleksowy opis nierówności społecznych i porównawcza analiza struktury społecznej w perspektywie czasowej (studia panelowe) oraz terytorialnej (studia międzykrajowe). Nierówności społeczne rozpatrywane są w szerokim kontekście, uwzględniającym uwarunkowania makroekonomiczne i zmiany w systemie politycznym.

Zespół często współpracuje z instytucjami zagranicznymi. Szczególnie bliskim partnerem jest Ohio State University, z którym wraz z Polską Akademią Nauk prowadzony jest program Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program CONSIRT (Interdyscyplinarny Program Badawczy i Edukacyjny; więcej informacji na stronie consirt.osu.edu).

Obecnie dwoma najważniejszymi projektami Zespołu są: Polskie Badanie Panelowe POLPAN, oraz projekt harmonizacji danych z sondaży międzynarodowych HARMONIA.

Polskie Badanie Panelowe – POLPAN to unikalny program badań panelowych realizowany od 1988 r. w 5-letnich interwałach i rejestrujący indywidualne biografie jednostek pobranych z próby reprezentatywnej, z dołączanymi nowymi kohortami. Badanie zawiera także niewerbalny test Ravena (mierzący elastyczność intelektualną jako główny składnik IQ), oraz Nottingham Health Profile (mierzący stan zdrowia fizycznego i psychicznego). Badanie POLPAN, ostatnio wspierane przez grant NCN Maestro „Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna” (2011/02/A/HS6/00238), niesie nową wiedzę o tym, jak efektywnie prowadzić wieloletnie badania panelowe i poprawiać jakość tego typu danych. Badanie POLPAN jest bezcenne dla nauk społecznych, gdyż pozwala badaczom testować hipotezy o wpływie zasobów intelektualnych i społecznych na biografie jednostkowe, a zwłaszcza ustalać jak te biografie kształtują strukturę społeczną. Więcej informacji na temat projektu na stronie polpan.org.

Projekt HARMONIA jest wspólnym przedsięwzięciem Zespołu oraz Mershon Center for International Security przy Ohio State University. W oparciu o grant „Wartości Demokratyczne a Zachowania Protestacyjne: Harmonizacja Danych, Porównywalność Pomiaru i Modelowanie Wielopoziomowe w Perspektywie Międzykrajowej” (2012/06/M/HS6/00322), przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, opracowany został zbiór danych z 22 międzynarodowych badań sondażowych, wykonano analizy porównywalności pomiaru oraz harmonizacji kluczowych zmiennych. Więcej informacji na stronie Projektu: dataharmonization.org.

Członkowie Zespołu są także zaangażowani w szereg projektów badawczych w obrębie następujących tematów: nierówności polityczne w perspektywie międzynarodowej (J.Dubrow); wpływ zróżnicowania pod względem statusu na poziom zaufania ikooperacji w sytuacjach dylematów społecznych, procesy legitymizacji nierówności ze względu na płeć i macierzyństwo na rynku pracy, przyczyny i konsekwencje segregacji zawodowej ze względu na płeć i kolor skóry, proces dyskryminacji na rynku pracy (K.Wysieńska-Di Carlo); reforma systemu rentowego we Francji, niskie współczynniki dzietności w Europie (A. Gromada); postawy i zachowania polityczne w perspektywie porównawczej oraz metodologia badań sondażowych (M. Kołczyńska); korupcja wsektorze publicznym w Europie, porównawcza analiza międzykrajowa z wykorzystaniem harmonizacji danych i modelowania wielopoziomowego (I. Wysmułek); partycypacja polityczna mniejszości językowych w krajach byłego Związku Radzieckiego (O. Oleksiyenko); perspektywa biegu życia, podejście biograficzne, socjologia starzenia się (D. Życzyńska-Ciołek); prywatność i ochrona danych w kontekście inwigilacji w Internecie, metodologia badań z wykorzystaniem danych Google (A. Turner); populizm, partie polityczne, zachowanie wyborcze (N. Palaguta); przedsiębiorczość w Polsce oraz zastosowanie teorii gier w socjologii eksperymentalnej (W. Boruc).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72, pokój 211,
tel. (48 22) 657-27-55

 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey