Danuta Życzyńska-CiołekInformacje

Imię i nazwisko

Danuta Życzyńska-Ciołek

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Funkcja w IFiS PAN

adiunkt / assistant professor

E-mail

dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl

Pokój

237

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Obszary zainteresowań naukowych

life course approach, biographical approach, sociology of poverty, social data archiving, methodology of social sciences

Wykształcenie

2020 – PhD in social sciences (sociology), Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

2008 – MA in Psychology, University of Social Sciences and Humanities (SWPS), Warsaw

1995 – MA in Sociology, University of Warsaw

Realizowane projekty badawcze

Current Projects:

 

Principal Investigator: “Paltry Pensions” in the Context of the Sense of Social Justice and the Goals of Pension Policy. A Multidimensional Sociological Analysis („Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna)

Funding: (Polish) National Science Center, grant number 2021/41/B/HS6/04416

Beneficiary institution: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Project dates: 2022-2025

Website: em.ifispan.pl

 

Team Member: Multidimensional Biographies and Social Structure: Poland 1988-2018 (Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988–2018)

Funding: (Polish) National Science Center, grant number 2017/25/B/HS6/02697

Beneficiary institution: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

PIs: Professor Kazimierz M. Słomczyński, Professor Irina Tomescu-Dubrow

Project dates: 2018–2021

Website: polpan.org

 

 

Past Projects:

 

Team Member: Dynamics of Youth Employment Precarity: Drivers, Trajectories, and Outcomes in a Cross-national Perspective (Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej)

Funding: (Polish) National Science Center, grant number 2018/31/B/HS6/02043

Beneficiary institution: University of Warsaw & Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (consortium)

PIs: Professor Anna Kiersztyn, Professor Zbigniew Sawiński

Project dates: 2019–2023, participation in the years 2019–2021

Website: crossnationalbiographies.edu.pl

 

Team Member: Disciplinary Open Research Data Repositories (Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych)

Beneficiary institution: University of Warsaw; partners: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (IFiS PAN), Adam Mickiewicz University in Poznań (UAM)

PIs: University of Warsaw – Jakub Szprot, IFiS PAN – Maciej Melon, UAM – Professor Mirosław Gilski

Project dates: 2018–2021

Website: drodb.icm.edu.pl

 

Principal Investigator: Significant Life Events and Turning Points in the Biographies of the Oldest Respondents of the Polish Panel Survey POLPAN (Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN)

Funding: (Polish) National Science Center, grant number 2017/25/N/HS6/01928

Beneficiary institution: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Project dates: 2018–2019

 

Team Member (2018–2019): RePast – Strengthening European Integration through the Analysis of Conflicting Discourses: Revisiting the Past, Anticipating the Future

Funding: EU – Horizon 2020

Beneficiary institution: a consortium of 9 Universities, 2 SMEs and an NGO from 12 EU Member States (Poland: Widok. Foundation for Visual Culture)

PI: Dr. Dimitra Milioni

Project dates: 2018–2021

Website: repast.eu

 

Team Member: The Qualitative Data Archive at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN)

Funding: (Polish) Ministry of Science and Higher Education, National Programme for the Development of Humanities, grant number 0027/NPRH2/H11/81/2012

Beneficiary institution: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

PI: Professor Hanna Palska

Project dates: 2012–2018

Website: adj.ifispan.pl

 

Team Member: Polish Panel Survey, POLPAN 1988–2013: Social Structure and Mobility (Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988–2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna)

Funding: (Polish) National Science Center, grant number 2011/02/A/HS6/00238

Beneficiary institution: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

PI: Professor Kazimierz M. Słomczyński

Project dates: 2012–2016

Website: polpan.org

 

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Conference presentations:

 • Życzyńska-Ciołek, Danuta, Ewa Potępa, and Piotr Drygas. 2023. „Social Justice Perceptions Among Recipients of the Lowest Pensions in Poland.” Presented at the XX ISA World Congress of Sociology Resurgent Authoritarianism: Sociology of New Entanglements of Religions, Politics, and Economies, Melbourne, Australia, June 25 – July 1.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta, Ewa Potępa. 2022. „Zgoda świadoma i dobrowolna
  – łatwiej powiedzieć niż uzyskać. Refleksje z badania osób starszych korzystających z pomocy społecznej [Voluntary Informed Consent – Easier Said than Obtained. Reflections from Interviewing Older Welfare Recipients]”. Presented at the conference Etyka w badaniach społecznych: wyzwania empiryczne i proceduralne [Ethics in Social Research: Empirical and Procedural Challenges], IFiS PAN, Warsaw, Poland, October 20–21.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta and Stefan Bieńkowski. 2022. „Paltry Pensions – Coping Mechanisms and Perception of Justice.” Presented at the 18th Polish Sociological Congress Society of the Future: Recompositions [XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje], Warsaw, Poland, September 14–17.
 • Kiersztyn, Anna, Zbigniew Sawiński, Katarzyna Kopycka, Remigiusz Żulicki, Danuta Życzyńska-Ciołek, Stefan Bieńkowski, and Viktoriia Sovpenchuk. 2021. “Challenges for harmonizing panel data from Poland, Germany, UK and USA: The cross-national biographies of youth project.” Presented at the conference Harmonized longitudinal data on social structure: Polish research in a cross-national perspective, IFiS PAN, Warsaw, Poland, December 1–2.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2021. „Co wiemy o osobach pobierających ‘groszowe emerytury’ i dlaczego tak mało? [What do we know about ‘paltry pensions’ and why so little?]”. Presented at the conference Współczesne problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości (konferencja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder) [Contemporary social problems in a dynamic reality (a conference on the 45th anniversary of the academic work of Professor Jolanta Grotowska-Leder)], Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poland, October 18–19.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2021. “Roots of Poverty, Poverty at the Root: Relationship between Material Hardship in Adulthood or Older Age and (Post)War Childhood and Youth.” Presented at the 2021 SLLS International Online Conference Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change, September 20–22.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta, Magdalena Bielińska, Piotr Filipkowski. 2021. Udostępnianie danych z badań jakościowych – możliwości, szanse i wyzwania [Sharing Qualitative Research Data – Opportunities, Chances, and Challenges]”. Presented at the IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych [9th Transdisciplinary Symposium of Qualitative Research]. Uniwersytet w Białymstoku (online conference), Białystok, Poland, June 8–9.
 • Bielińska, Magdalena, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2021. Spotkania po latach: powroty do danych i uczestników badań jakościowych. Kilka metodologicznych wyzwań i prób sprostania im [Meetings after Years: Revisiting Data and Participants in Qualitative Research. Several Methodological Challenges and Attempts to Address them]”. Presented at the IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych [9th Transdisciplinary Symposium of Qualitative Research]. Uniwersytet w Białymstoku (online conference), Białystok, Poland, June 8–9.
 • Kiersztyn, Anna, Viktoriia Sovpenchuk, and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2020. “Varieties of Precarious Work – The Role of Institutions.” Presented at the 5th International Conference Social Boundaries of Work: Politics and Ideologies of Work. University of Warsaw (online conference), Warsaw, Poland, October 28–29.
 • Bielińska, Magdalena and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. „Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN jako miejsce gromadzenia, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych z badań społecznych [Qualitative Data Archive at IFiS PAN as a Place for Gathering, Sharing, and Reusing Social Science Data].” Presented at the seminar Teorie i Praktyki Archiwalne a Perspektywa Płci [Theories and Practices of Archiving and a Gender Perspective], Instytut Historii PAN, Warsaw, Poland, November 22.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta and Marta Kołczyńska. 2019. “Interviewers’ Assessment of the Respondents’ Ability to Understand Survey Questions. Does Respondents’ Age Matter?” Presented at the 14th ESA Conference Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, UK, August 20–23.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta and Marta Kołczyńska. 2019. “Interviewers’ Assessment of the Respondents’ Ability to Understand Survey Questions. Does Respondents’ Age Matter?” Presented at the 8th Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia,  July 15–19.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta and Weronika Boruc. 2019. “Pre-Testing of the Questionnaire in the Context of Panel Study: Analysis of Polish Panel Survey POLPAN Pre-Test Results.” Presented at the 8th Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia, July 15–19.
 • Boruc, Weronika, Danuta Życzyńska-Ciołek, and Marta Mieszczanek. 2018. “Changes in Perception of Success and Agency in Poland: An Analysis Based on Two Kinds of Longitudinal Data.” Presented at the XIX ISA World Congress of Sociology Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, Toronto, Canada, July 15–21.
 • Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. „Badania biograficzne w polskiej socjologii a archiwizacja danych jakościowych [Biographical Research in Polish Sociology and Qualitative Data Archiving].” Presented at the conference W przestrzeni biografii – identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia wydania dzieła „Chłop polski w Europie i Ameryce” Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego [Biographical Approaches – Identification of Experiences, Processes and Changes. International Scientific Conference on the Centenary of the ‘Polish Peasant in Europe and America’ by William Thomas and Florian Znaniecki].  Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wroclaw, Poland, May 9–11.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2018. “The Polish Peasant in America 75 Years Later: A Case Study of Janina’s Narrative.” Presented at the ESA RN03 Mid-Term Conference Theoretical and Empirical Reflections on Social Disorganisation and ‘Otherness’ in Modern European Societies, University of Lodz, Lodz, Poland, September 17–18.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2018. “Significant Life Events in Biographies of Older Poles: A Mixed-Methods Approach.” Presented at the RN01 ESA Mid-Term Conference Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power, Masaryk University, Brno, Czech Republic, September 5–7.
 • Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. „Archiwizacja danych (jakościowych) jako problem etyczny i teoretyczny [Archiving (Qualitative) Data as an Ethical and Theoretical Problem].” Presented at the conference Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych [Working with Secondary Materials in Social and Humanistic Research], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, Poland, February 23.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2018. „Zmiany w życiu widziane przez pryzmat dwóch badań: ilościowego i jakościowego [Changes in Life Seen through the Lens of Two Studies: A Quantitative One and a Qualitative One].” Presented at the VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych [7th Transdisciplinary Symposium on Qualitative Research], Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Cracow, Poland, June 28–30.
 • Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2017. „’Starsze pokolenie chłopów’? Wiejscy narratorzy z próby losowej o swoich losach [‘Older Generation of Peasants? Rural Narrators from a Random Sample Talking about Their Lives].” Presented at the conference organized by the Section of Biographical Research of the Polish Sociological Association Metoda – Etyka – Praktyka [Method – Ethics – Practice], Spala, Poland, May 24–25.
 • Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2017. „Autobiograficzny wywiad narracyjny w badaniu losów mieszkańców wsi – refleksje z praktyki terenowej [Autobiographical Narrative Interview in Research on Life Stories of Rural Inhabitants: Reflections from Fieldwork].” Presented at the conference Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin [Social Ties – Solidarity – Selfgovernance. On the Sociological Thought of Jan Turowski (1917-2006) on the Centenary of His Birth]. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland, October 25.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. “Looking Back from Today’s Perspective: Older Generation on Social Changes in Poland.” Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, Greece, August 29 – September 1.
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2016. „Economic and Non-Economic Activities of Polish Retirees.” Presented at the 3rd ISA Forum of Sociology The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, Vienna, Austria, July 10-14.
 • Karkowska, Marta and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Qualitative Data Archive in Poland – Needs and Challenges.” Presented at the ESA RN 20 Qualitative Methods Midterm Conference Qualitative Methods and Research Technologies, Cracow, Poland, September 1-3.
 • Karkowska, Marta and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Archiwum Danych Jakościowych – potrzeby, wyzwania, nadzieje [Qualitative Data Archive – Needs, Challenges, and Hopes]”. Presented at the V Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych [5th Transdisciplinary Symposium on Qualitative Research], Akademia Pomorska w Słupsku, Slupsk-Ustka, Poland, May 18–21.

 

Inne

Publications

 

Articles, chapters, research reports:

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta and Robert M. Kunovich. 2023. “How the Past Shapes the Future: A Life Course Perspective on Poverty.” Pp. 75–103 in Poland: Thirty Years of Radical Social Change. Leiden, The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004678675_006

 

Filipkowski, Piotr and Danuta Zyczynska-Ciolek. 2023. “Between Life Story and Life History. Contextualizing Biographical Narrative Interviews With Questionnaire Data.” Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research, 24(3). https://doi.org/10.17169/fqs-24.3.3985

 

Bieńkowski, Stefan and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2023. „Caught in a Matrix of Factors: A Pilot Study of Female Retirees Receiving Below-Minimum Pension Payments.” Qualitative Sociology Review 19(3): 52–72. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.19.3.03

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2021. “The Roots of Poverty, Poverty at the Root: The Relation between a Wartime Childhood and Material Hardship in Adulthood.” Polish Sociological Review 216: 493-516. DOI:10.26412/psr216.04, https://polish-sociological-review.eu/The-Roots-of-Poverty-Poverty-at-the-Root-nThe-Relation-between-a-Wartime-Childhood,144921,0,2.html

 

Tomescu-Dubrow, Irina, Kazimierz M. Slomczynski, Zbigniew Sawiński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Danuta Życzyńska-Ciołek, Ilona Wysmułek, and Michał Kotnarowski. „The Polish Panel Survey, POLPAN.” European Sociological Review, 2021;, jcab017, https://doi.org/10.1093/esr/jcab017.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta, Marta Kołczyńska. 2021. “Does Interviewers’ Age Affect Their Assessment of Respondents’ Understanding of Survey Questions? Evidence From the European Social Survey.” International Journal of Public Opinion Research 33(2): 460–476, https://doi.org/10.1093/ijpor/edaa015.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2020. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Pp. 115–141 in Telling the Great Change: The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, edited by K. Kaźmierska and K. Waniek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [published in 2019 in Qualitative Sociology Review]

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2019. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Qualitative Sociology Review 15(4): 20–45. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.02

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. “From a Case to a Case Study—And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(2): 40–57. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.03

Filipkowski, Piotr, Marta Karkowska, Justyna Straczuk, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. „Od redaktorów: Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych [From Editors: Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data]”. Introduction to the special issue of Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 6–13. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.01

 

Boruc, Weronika and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Panel Survey Dilemma: How to Implement the Results of Pre-Testing in Consecutive Waves?” ASK: Research & Methods 27(1): 3–22. DOI: https://doi.org/10.18061/ask.v27i1.0001

Oleksiyenko, Olena and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Structural Determinants of Workforce Participation after Retirement in Poland.” Journal of Population Ageing 11(1):83–103 (online version: 2017, doi.org/10.1007/s12062-017-9213-3)

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. „Poczucie deprywacji materialnej: rosnące aspiracje czy realny niedostatek? [A Sense of Economic Deprivation: Growing Aspirations or Actual Poverty?]”. W: A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K. M. Słomczyński (red.), Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013 [Social Stratification: Resources, Opportunities, and Barriers. Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 173–201. [more about the book]

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. „Rozwinięcie programu badawczego w opowieściach badaczy [Development of the Research Program: Researchers’ Stories]”. W: W. Wesołowski, K. Janicka, K. M. Słomczyński (red.), Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: ewolucja paradygmatu [Structuralization of Polish Society: The Evolution of the Paradigm]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 247–269. [book – table of content in Polish]

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych [From Quantitative Research Based on a Random Sample to In-depth Analysis of Life Experiences – And Back. Two Biographical Interviews and a Few Theoretical Reflections].” Studia Socjologiczne 3(222): 229–254. [online version]

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2015. Ubóstwo. Subiektywne postrzeganie sytuacji materialnej i wskaźniki obiektywne – zmiany w czasie [Poverty. Subjective Perception of Financial Condition and Objective Indicators: Changes over Time]. Raport badawczy [research report]. Warszawa: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [online version in Polish; online version in English].

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2015. „Dane jakościowe w naukach społecznych – archiwizacja i ponowne wykorzystanie. Relacja z konferencji ‘Sociological Qualitative Data as Testimonies of Their Time and Documents of the Discipline’, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 5-6 grudnia 2013 r. [Qualitative Research in the Social Sciences – Archivization and Reuse: Notes on the Conference ‘Sociological Qualitative Data as Testimonies of Their Time and Documents of the Discipline’, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, December 5-6, 2013]”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 241–245.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, ss. 146–163.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Pomoc psychologiczna, grupy wsparcia”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, ss. 224–228.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Osoby z deficytami wzroku”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, ss. 268–279.

 

Chruściak, Monika, Joanna Michalczuk, Kamil Sijko, Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2008. „Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podejmowaniu i utrzymywaniu pracy”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, ss. 126–140.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta, Katarzyna Boguszewska, Marta Wróbel-Rakowska. 2008. „Kryzys zdrowia psychicznego a studia”. W: Pełno(s)prawny Student II (materiały drugiej edycji konferencji Pełno(s)prawny Student). Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ss. 12–21.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1999. “A Study on the Self-consciousness of Rural Communities near Lida in Belarus.” Ethnologia Polona 20: 71–76.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1996. „Naród, język i państwo w wypowiedziach mieszkańców wsi pod Lidą na Białorusi”. Etnografia Polska 1–2: 137–154.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1996. „Pomieszany świat”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3/4: 203–205.

 

Co-edited volumes:

 

Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Słomczyński (red.). 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. [more about the book]

Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers. [online version]

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey