Krystyna JanickaInformacje

Imię i nazwisko

Krystyna Janicka

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

E-mail

kjanicka@ifispan.edu.pl

Pokój

211

Zespół badawczy

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Doświadczenie zawodowe

1966-1970 : asystent, starszy asystent, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Od 1974 do teraz : Starszy asystent, adiunkt i docent, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk.
od 2003 : Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Polskie Towarzystwo Socjologiczne
1990-1993: Członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTS
1990-1994: Członek Rady Naukowej Zakładu Badań Naukowych PTS
1992-2001: Członek Zarządu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej PTS
1999-2002: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTS
od 2002: Członek Zarządu Głównego i Sekretarz PTS
Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne (ISA)
Członek Komitetu Badawczego: Social Stratification (RC 28)
Członek Grupy Roboczej: Famine and Society (WG 05)

Realizowane projekty badawcze

1965-1970 : Członek zespołu badawczego Zróżnicowanie społeczne w polskich miastach. Łódź – Szczecin – Koszalin, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (kierownik naukowy prof. W. Wesołowski).
1970-1975 : Członek zespołu badawczego w zakresie struktury społecznej, IFiS PAN. (Kierownik Zespołu prof. W.Wesołowski).
1976-1985 : Kierownik i współautor projektu (1976, 1980) stanowiącego kontynuację cyklu badań nad zróżnicowaniem społecznym Łodzi, IFiS PAN
1977-1986 : Kierownik i współautor (wspólnie z K.M.Słomczyńskim i J. Koralewicz-Zębik) projektu Wymiary sytuacji pracy i ich psychologiczne konsekwencje, IFiS PAN.
1982- 1987 : Współautor badania Nierówności społeczne i poczucie niesprawiedliwości w społecznej świadomości, IFiS PAN (kierownik naukowy – prof. E. Wnuk-Lipiński)
1986-1991 : Członek grupy badawczej “Struktura Społeczna”, współautor projektu: Struktura społeczna i ruchliwość w Polsce, IFiS PAN
1992-1994 : Współautor i zastępca kierownika projektu Struktura społeczna, a psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, (projekt finansowany z grantu KBN)
1993-1994 : Główny współwykonawca projektu pt. Przemiany społeczne w Polsce IFiS PAN, KBN (kierownik grantu – prof. H. Domański).
1994-1996 : Kierownik i główny współwykonawca projektu: Przemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi, grant KBN.
1995-1996 : Członek zespołu autorskiego, główny współwykonawca projektu pt.: Struktura społeczna i psychospołeczne funkcjonowanie i stabilność opinii i postaw, IFiS PAN, grant KBN.
1997-1999 : Członek zespołu autorskiego, główny współwykonawca projektu Sukces w transformacji: strukturalno-instytucjonalne i psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje. IFiS PAN, grant KBN.
1998-2000 : Kierownik i główny wykonawca projektu pt. Upośledzenie społeczne – wzory, przejawy i uwarunkowania (grant KBN).
1998-2000 : Członek zespołu autorskiego i główny wykonawca projektu pt. Struktura społeczeństwa polskiego: stan i zmiany w latach 1988-1998. Prognoza do roku 2008, grant KBN.
2003-2006 : Członek zespołu autorskiego i główny wykonawca projektu p.t. Struktura społeczna w Polsce, 1988-2003. Analiza dynamiczna w kontekście międzynarodowym. Grant KBN

Nagrody i wyróżnienia

1971: Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, zespołowa Stopnia drugiego w dziedzinie badań naukowych.
1974: Nagroda Państwowa Drugiego Stopnia, Zespołowa za współautorstwo w pracy pt. Zróżnicowanie społeczne oraz Struktura i ruchliwość społeczna.
1977: Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty. Z badań nad ludnością miejską. 1976. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum
1979: Nagroda Dyrekcji IFiS PAN za działalność badawczą w roku 1979.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey