Prace zmierzające do uzyskania logo HR Excellence in Research

The Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences has applied for the HR Excellence in Research logo. It is awarded by the European Commission to research institutions that implement the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers – key documents of European policy in terms of increasing the attractiveness of working conditions and career development of researchers. The text of the Charter and Code can be found at the link below:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ubiega się o uzyskanie logo HR Excellence in Research. Przyznaje je Komisja Europejska instytucjom badawczym, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – kluczowych dokumentów europejskiej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców. Tekst Karty oraz Kodeksu można odnaleźć pod poniższym linkiem:

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/karta_i_kodeks_broszura_pl.pdf

In September 2019. IPS PAS has issued an endorsement letter (Declaration of Support for the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

We wrześniu 2019 r. IFiS PAN wystosował endorsement letter (Deklarację Poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych).

Since September, the Institute has been consulting and preparing reports and documents required by the procedure. This is being done by the committee appointed for the HR Excellence Logo

Od września w Instytucie trwają prace konsultacyjne oraz przygotowywane są raporty i dokumenty wymagane w procedurze. Zajmuje się tym komisja powołana do spraw HR Excellence Logo:

We cordially invite all employees of the Institute who are interested in taking part in the process of obtaining the HR Excellence Logo as well as in consulting the changes in IPS PAS

Wszystkich pracowników Instytutu zainteresowanych udziałem w procesie uzyskiwania HR Excellence Logo oraz konsultowaniem zmian w IFiS PAN zapraszamy do współpracy.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey