Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w projekcie “Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of InterdisciplinaryResearch

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
konkurs na stanowisko:
doktorant-stypendysta
w projekcie
Cognitive Science in Search of Unity:
Unification and Integration of Interdisciplinary Research
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,
w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

Stypendium doktoranckie na okres 12 miesięcy.

Osoba na stanowisku doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialna za uczestnictwo w badaniach, w tym przegląd literatury i opracowywanie artykułów naukowych w języku angielskim.

Kandydaci powinni przedstawić związek przygotowywanej rozprawy doktorskiej z tematyką projektu, pokazujący ich szczególną kompetencję w co najmniej jednej dziedzinie lub metodologii wchodzącej w skład kognitywistyki. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://ifispan.pl/cognitive-science-in-search-of-unity/

Wymagania:
a) kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań jest doktorantem;
b) kandydat był kształcony w jednej z dziedzin wchodzących w skład kognitywistyki;
c) kandydat ma znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz swobodną komunikację;
d) kandydat dysponuje osiągnięciami naukowymi lub doświadczeniem naukowym kluczowym dla realizacji ww. projektu. W szczególności oceniane będą: publikacje w renomowanych czasopismach, stypendia i nagrody naukowe, staże krajowe i zagraniczne, warsztaty i szkolenia naukowe.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
a) życiorys oraz list motywacyjny,
b) opis osiągnięć naukowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 października 2015 r. w formie elektronicznej na adres: mmilkows@ifispan.waw.pl

W zgłoszeniu (aplikacji) prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, które Komisja Konkursowa będzie przeprowadzała z kandydatami w dniu 4 listopada 2015 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów. Decyzje Komisji są suwerenną sprawą IFiS PAN i nie pociągają za sobą konieczności ich uzasadniania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 16 listopada 2015 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey