Założenia do polityki edukacyjnej Warszawy na lata 2023-2030: uczniowie z Ukrainy

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa,
w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 23 czerwca 2022 r. w godz. 14:00-16:00.

Spotkanie poświęcone jest dyskusji nad założeniami do polityki edukacyjnej Warszawy na lata 2023-2030. Ważnym i nowym zagadnieniem obecnej i przyszłej polityki edukacyjnej jest liczny napływ dzieci i młodzieży
z Ukrainy. Jest to jeden z czynników kształtujących nowe myślenie o edukacji szkolnej. Do warszawskich szkół od dawna uczęszczają młodzi ludzie nie tylko z Ukrainy, ale i z innych krajów, jednak ich obecny, wysoki udział stwarza jakościowo nową sytuację, dając dodatkowy impuls dla szukania nowych rozwiązań. Jest też wiele innych przesłanek długofalowych przemian w edukacji, na ogół dobrze znanych i szeroko dyskutowanych. Nie ulega wątpliwości, że edukacja wymaga szerokiej zgody co do podstawowych wartości, na których ma się opierać, jak i to, że polityka edukacyjna musi określić priorytetowe kierunki przemian, by systematycznie podnosić jakość uczenia się w szerokiej skali. Nadmiar „priorytetów” to jeden z czynników ryzyka nieskutecznej polityki. Wszystkie te zagadnienia będą dyskutowane na najbliższym seminarium, stanowiąc ogniwo kształtowania polityki edukacyjnej Warszawy.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Artur Pokropek (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium

Grzegorz Humenny (IBE) i Michał Sitek (IFiS) – Uczestnictwo dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskich szkołach
(na podstawie danych administracyjnych)

Tomasz Remiszewski (SP 361, Warszawa-Białołęka) – Komentarz z perspektywy dyrektora szkoły z 20% udziałem dzieci z Ukrainy

Zespół w składzie: Agnieszka Ciesielska, Michał Federowicz, Kateryna Gryniuk, Michał Pachocki – Propozycja założeń kierunkowych do polityki edukacyjnej M. St. Warszawy w latach 2023-2030.

Dyskusja

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey