Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W dniu 17 b.m. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wydział VII ogłosił, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 b.m., skargi Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2023 r. (nr 718/102/2022-1,DN.WEN.702.159.2022), utrzymującą w mocy decyzję tego Ministra o przyznaniu skarżącemu Instytutowi kategorii naukowej B w dyscyplinie filozofia, wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził zwrot Instytutowi kosztów postępowania.

Oznacza to, że – po doręczeniu Stronom wyroku z uzasadnieniem – Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rozpatrzy na nowo (chyba że wniesie skargę kasacyjną na powyższy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co powodowałoby konieczność dalszego postępowania sądowego) sprawę przyznania Instytutowi Filozofii i Socjologii właściwej kategorii naukowej, kierując się przepisami prawa obowiązującymi w przedmiocie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wskazówkami Sądu zawartymi w uzasadnieniu wyroku.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey