Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN podjęta w dniu 6 kwietnia 2022 roku Featured

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN deklaruje, że studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy z powodu zbrodniczego ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę mają uniemożliwioną lub utrudnioną kontynuację ich pracy naukowej, mogą liczyć na daleko idącą pomoc IFiS PAN oraz, prowadzącej program doktorski, Szkoły Nauk Społecznych.
Przyłączamy się do międzynarodowego ruchu naukowców, którzy jednoznacznie i bezwarunkowo potępiają bestialską inwazję Rosji na Ukrainę, powodującą śmierć i cierpienia wielu ludzi oraz niewyobrażalne straty materialne.

Zdecydowanie potępiamy wszystkich rosyjskich pracowników nauki, którzy nie sprzeciwiają się tej zbrodniczej agresji, a zwłaszcza tych, którzy ją popierają, jak między
innymi, Rosyjska Unia Rektorów i Rada Rektorów szkół wyższych Petersburga i obwodu leningradzkiego. Taka postawa zamyka tym osobom możliwość międzynarodowej współpracy naukowej na zawsze.

Równocześnie, pragniemy wyrazić nasze poparcie i gotowość pomocy członkom społeczności akademickiej Rosji, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz związanej z nim kampanii dezinformacji adresowanej do rosyjskiego społeczeństwa. Zwłaszcza tym, którzy wobec ataku na Ukrainę w akcie sprzeciwu zdecydowali się opuścić swój kraj.

Stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale znajdzie wyraz w dokumentach
wewnętrznych IFiS PAN.

Постанова вченої ради ІФiС ПАН

схвалена 6 квітня 2022 року

Наукова рада Інституту філософії та соціології Польської академії наук заявляє, що студенти, докторанти та науковці, які через злочинний напад російських військ на Україну були позбавлені можливості або натрапили на труднощі у продовженні наукової праці, можуть розраховувати на широку допомогу Інституту філософії та соціології Польської академії наук та Школи суспільних наук, що веде докторську програму.

Ми приєднуємося до міжнародного руху вчених, які однозначно і беззастережно засуджують жорстоке вторгнення Росії в Україну, що спричинило загибель і страждання багатьох людей, а також немислимі матеріальні втрати. Ми рішуче засуджуємо всіх російських науковців, які не виступають проти цієї злочинної агресії, і особливо тих, хто її підтримує, таких як Російській союз ректорів та Рада ректорів університетів Санкт-Петербурга та Ленінградської області. Таке ставлення назавжди закриє шлях цим особам до міжнародної наукової співпраці.

Водночас ми хочемо висловити нашу підтримку та готовність допомогти членам російської академічної спільноти, які висловили своє неприйняття російської атаки на Україну та
пов’язаної з нею кампанії дезінформації, спрямованої на російське суспільство. Особливо тих, хто перед лицем нападу на Україну вирішив залишити свою країну в акті протесту.

Позиція, висловлена в цій постанові, буде відображена у внутрішніх документах IFiS PAN.

остановление Ученого совета ИФиС ПАН


принятое 6 апреля 2022 г.


Ученый совет Института философии и социологии Польской академии наук объявляет, что студенты, докторанты и исследователи, которые в связи с преступным нападением российских войск на Украину были лишены возможности или встретились с трудностями в продолжении своей научной работы, могут рассчитывать на обширную помощь Института философии и социологии Польской академии наук и Школы общественных наук, которая
реализует докторскую программу. Мы присоединяемся к международному движению ученых,
однозначно и безоговорочно осуждающих жестокое вторжение России в Украину, повлекшее за собой гибель и страдания многих людей и невообразимые материальные потери.

Мы решительно осуждаем всех российских ученых, которые не выступают против этой преступной агрессии, и особенно тех, кто ее поддерживает, таких, как Российский союз ректоров или Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Такое
отношение навсегда лишает этих людей возможности международного научного сотрудничества.

В то же время мы хотим выразить нашу поддержку и готовность помочь членам российского академического сообщества, которые выразили свое несогласие с нападением России на Украину и связанной с этим дезинформационной кампанией, направленной против российского общества. Особенно тех, кто перед лицом нападения на Украину решил покинуть свою страну в знак протеста.
Позиция, выраженная в данной резолюции, будет отражена во внутренних документах IFiS PAN.

Resolution of the Scientific Council of the IFiS PAN

adopted on April 6, 2022

The Scientific Council of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences declares that students, doctoral students and researchers who, due to the criminal attack of the Russian troops on Ukraine, find the continuation of their scientific work impossible or difficult, can count on the extensive help of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and the Graduate School for Social Sciences, which runs the doctoral program. We join the international movement of scientists who unequivocally and unconditionally condemn Russia’s brutal invasion of Ukraine, which has caused the death and suffering of so many people as well as unimaginable material losses.

We strongly condemn all Russian academics who do not oppose this criminal aggression, and in particular those who support it, such as the Union of Russian Rectors and the council of rectors of Universities of St. Petersburg and the Leningrad Region. Such an attitude forever closes the possibility of international scientific cooperation to such people.

At the same time, we wish to express our support and readiness to help the members of the Russian academic community who have expressed their opposition to the Russian attack on Ukraine and the related disinformation campaign targeting Russian society. In particular, those who, in the face of the attack on Ukraine, decided to leave their country in an act of protest.

The position articulated in this resolution will find expression in the internal documents of the IFiS PAN.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey