Stanowisko Rady Naukowej IFiS PAN wobec dokumentu „Propozycje Komitetu Polityki Naukowej dotyczące reformy Polskiej Akademii Nauk” z dnia 30. 04. 2020

Potencjał Akademii opiera się na silnym związku instytutów z korporacją oraz na integracji kształcenia doktorskiego z badaniami. Integracja ta oraz wysoko kwalifikowane kadry naukowe uzasadniają prawo instytutów PAN do nadawania stopni naukowych, a także prowadzenia postępowań  zmierzających do nadania tytułu profesora. Propozycja Komitetu Polityki Naukowej zakłada likwidację mechanizmów kluczowych dla integralności Polskiej Akademii Nauk oraz jej udziału w budowaniu zasobów ludzkich polskiej nauki.

Rada Naukowa IFiS PAN uważa propozycje Komitetu Polityki Naukowej za szkodliwe. Mogą one prowadzić do dewastacji potencjału Akademii. Wbrew opiniom autorów nie przyniosłyby one poprawy jakości badań naukowych. Dlatego sądzimy, że podstawą debaty o reformie Akademii powinien być poddany obecnie konsultacjom projekt przygotowany przez Zespół PAN. Przewiduje on m.in. silniejszy związek edukacji z badaniami i większy wpływ instytutów na sprawy korporacji. W ten sposób konieczna reforma PAN wzmocni dwa zasadnicze elementy, które decydują o potencjale tej instytucji, i przez to będzie przyczyniać się do podniesienia jakości badań.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey