Sokrates Platoński

Zapraszamy na seminarium z cyklu Myśl antyku dziś z udziałem dr. hab. prof. UŁ Zbigniewa Danka pt. Sokrates Platoński – filozof, który filozofem pozostał. Seminarium odbędzie się 22 października w sali 154 o 14.00.

Od prelegenta
Wystąpienie w swoim założeniu kompozycyjnym będzie „tryptykiem” tematycznym, skupionym na postaci Sokratesa. Prelegent podejmie próbę osadzenia jego programu badawczego w określonym nurcie problematyki filozoficznej, samej zaś jego osoby – w ówczesnych realiach społeczno-obyczajowych w ogóle, w szczególności – w konfiguracji, jaka wyznaczała wewnętrzne podziały w środowisku ateńskich sensu lato intelektualistów tamtej epoki. Podjęte zostaną zagadnienia: (1) etycznych oraz epistemologicznych „pryncypiów”, leżących u podstaw nieustającej aktywności intelektualnej Sokratesa; (2) relacji, w jakiej jego dyskursywna dialektyka pozostaje wobec ówczesnej sofistycznej erystyki; (3) jego winy i słuszności zapadłego w jego sprawie wyroku.

O prelegencie
Zbigniew Danek, filolog klasyczny, od roku 1981 pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy poświęconej gnozeologicznej problematyce platońskiego dialogu Teajtet, od roku 2003 kieruje Zakładem Literatury Łacińskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (od roku 2014 Zakładem Latynistyki i Językoznawstwa).

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo teoretyczne, antropologia epikurejska, platońska teoria poznania, kwestie etyczne podejmowane w pismach Cycerona, koncepcje filozoficzno-politologiczne wypracowane przez myślicieli Grecji klasycznej.

Wybrane publikacje
Książki:
– Jest jakaś słuszność słowa… O platońskim dialogu „Kratylos”, Łódź 1995;
– Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Łódź 2000.

Artykuły:
– Gleichgültig, wer der Erzähler ist? – zu „Phaidros” 275b5-c2, „Collectanea Philologica” I, 1995, s. 33-46;
– Bezcelowość wysiłku poznawczego – Platon wobec paradoksu, „Collectanea Philologica” III, 1999, s. 97-121;
– Platońska koncepcja poznania immanentnego, czyli epistemologia pozytywna „Listu VII”, „Collectanea Philologica” IX, 2006, s. 3-21;
– Czy Cycerońska przyjaźń ma charakter racjonalny?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” XIX (1/73), 2010, s. 165-184;
– Boski zapał ślicznego Izokratesa. Izokrates Platoński – rozważania z pogranicza filozofii i retoryki, „Meander” LXX, 2015, s. 35-52;
– De „Apologia Socratis” Platonica in Isocratis „Antidosi” resonante – bonae inter duos illos auctores consensionis testimonio, „Eos” CIV/2, 2017, s. 255-266.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey