Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej 25 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na  seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, które odbędzie się  w  poniedziałek 25 czerwca 2018 r., o godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski, dr hab. Krystyna Janicka

i prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński wygłoszą referat pt.

Ewolucja struktury społecznej czy ewolucja paradygmatu jej badania?

Abstrakt: Ewolucja struktury społecznej czy ewolucja paradygmatu jej badania? „Jedno i drugie”  – to nasuwająca się (i poprawna) odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Wszakże odpowiedź ta nie powinna przesłaniać trudności w udokumentowaniu, iż zmiany struktury społecznej są natury ewolucyjnej, oraz że paradygmat badania tej struktury w sposób ciągły dostosowuje się do tych zmian i jako taki też podlega raczej płynnym przejściom niż ruchom tektonicznym.  Referat poświęcony jest analizie badań nas strukturą społeczną w Polsce od połowy lat 1960-tych (badania łódzko-szczecińsko-koszalińskie) do chwili obecnej (Polskie Badanie Panelowe, POLPAN 1988-2018). Prezentowane materiały empiryczne pochodzą z książki Strukturalizacja Społeczeństwa Polskiego – Ewolucja Paradygmatu, pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego, (Wydawnictwo IFiS PAN). Znaczna część wystąpienia dotyczy wzorów (de)kompozycji cech położenia społecznego, oraz konsekwencji przemian w formach zatrudnienia i treści pracy.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey