„Polski Nobel“ dla Profesora Lecha Szczuckiego

Profesor Lech Szczucki a także Profesor Tomasz Goslar, Profesor Karol Grela oraz Profesor Iwo Białynicki–Birula są tegorocznymi laureatami Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanych Polskimi Noblami.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – określane też „Polskimi Noblami” –przyznawane są w czterech kategoriach za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość, przyznanej po raz dwudziesty trzeci, nagrody wynosi 200 tys. zł. W obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymał prof. Lech Szczucki z naszego Instytutu. Uhonorowano go za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty.

„Profesor Szczucki pracował nad siedmiotomowym dziełem edytorskim obejmującym całość korespondencji Andrzeja Dudycza przez prawie trzy dekady. Realizacja projektu wymagała od niego współpracy z wieloma badaczami z całej Europy – pomogli oni w przeprowadzeniu rozległych i wszechstronnych poszukiwań manuskryptów Dudycza w europejskich archiwach. Wielojęzyczność tej korespondencji wymagała także zaproszenia do współpracy szerokiego zespołu specjalistów z dziedziny lingwistyki. Oprócz kierowania całym projektem, wielkim wkładem profesora Szczuckiego w opracowanie korespondencji Andrzeja Dudycza było dodanie komentarzy oraz napisanie wstępów do wszystkich tomów, opatrzenie ich przypisami i uzupełnienie o dodatkowe informacje. Dokonana przez laureata edycja (…) wyjaśnia głębię oraz rozpiętość europejskich powiązań politycznych i kulturowych, a także oddziaływanie idei na politykę i religię. Praca ta stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej i europejskiej humanistyki, umożliwiając wnikliwy wgląd w przemyślenia czołowych intelektualistów w ważnym dla rozwoju Europy okresie” – uzasadnia FNP.

PAP – Nauka w Polsce

Serdecznie gratulujemy!

http://www.fnp.org.pl/prof-lech-szczucki-laureat-nagrody-fnp-2014/

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey