Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 lipca 2016 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 lipca 2016 r.

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2016 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych  kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. reprezentuje dyscypliny nauki uprawiane w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (filozofia, socjologia);
 3. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną  w na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 4. przebieg pracy zawodowej;
 5. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Filozofii i Socjologii PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w którym będzie zaliczany do minimum kadrowego wymaganego do nadawania stopni  naukowych;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn . zmianami);
 10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182.).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00 do dnia 28 marca 2016 r. do godziny 16:00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN dostępne są na stronie internetowej www.pan.pl; www.ifispan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 26 lutego 2016 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 28 marca 2016 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Poniżej materiały informacyjne dot. funkcjonowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN dla osób przystępujących do konkursu na dyrektora:

Statut IFiS PAN

Statut IFiS PAN

Sprawozdania z działalności Instytutu za lata 2011-2014

Sprawozdanie 2011 (1)

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej akademii Nauk z dnia 22 listopada 2010.

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 listopada 2010 r

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey