Jednostki, kolektywy, dywidua. Zarys problematyki jedności i wielości w świecie społecznym

Szanowni Państwo, kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji  podmiotu i przemian w pojmowaniu podmiotowości.

Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji. Interesują nas perspektywy badawcze – dziedziny, zagadnienia, przedmioty badań, które aktualnie budzą spory, bywają kontrowersyjne lub są kwestionowane w ramach humanistyki i nauk społecznych.Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Seminarium w bieżącym roku akademickim będzie dotyczyć zagadnień antropologicznych, a celem spotkań będzie dookreślenie czterech wybranych pojęć słownika filozoficznego: jedności i wielości oraz jednorodności i różnorodności w kontekście antropologii filozoficznej.
Pytamy, co pozwoliłoby uzgodnić jedność osobową i zarazem złożoność osobowej tożsamości, zakładaną jedność gatunku ludzkiego i antropologicznego wyposażenia oraz relatywne zróżnicowanie
(kulturowe, historyczne, geograficzne, organiczne) jego poszczególnych realizacji, spójność domniemanych struktur źródłowych oraz zróżnicowanie ich przejawów. Będziemy rozważać aspekty empiryczne i transcendentalne antropologii filozoficznej.

Zapraszamy Państwa na najbliższe seminarium 13 października br. (11:30-13:30, online – Zoom), referat Jednostki, kolektywy, dywidua. Zarys problematyki jedności i wielości w świecie społecznym przedstawi dr hab. prof. IFiS PAN Anna Michalska-Martin.

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Po link do Zooma należy napisać na adres publicrelations@ifispan.edu.pl

Serdecznie pozdrawiamy –
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl
Anna Michalska-Martin (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl

***

Anna Michalska-Martin (IFiS PAN)

 Jednostki, kolektywy, dywidua. Zarys problematyki jedności i wielości w świecie społecznym

W ramach wystąpienia inaugurującego nowy cykl rozważań nad kategorią i pojęciem podmiotowości proponuję omówienie trzech zasadniczych wymiarów podmiotowości: indywidualnego, „dywidualnego” lub relacyjnego oraz zbiorowego.

Referat opiera się na założeniu dotyczącym ontologicznego i metodologicznego prymatu podmiotu względem grupy czy kolektywu. W takim przypadku badacz społeczny, analizując zachowania grupowe, akceptuje implicite presupozycję, że istnieją jednostki zdolne do określonych zachowań – właśnie grupowych – i tym samym uznaje, że zdolność do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kolektywnym leży w naturze ludzkiego podmiotu. Podobnie, badając relacje interpersonalne, badacz (psycholog) godzi się z presupozycją, iż istnieją jednostki zdolne do budowania więzi. To z kolei rodzi serię pytań o charakterze filozoficznym oraz empirycznym. Po pierwsze, jakie konkretnie elementy wyposażenia podmiotów ludzkich decydują o możliwości danego sposobu odnoszenia się do świata, predysponując człowieka do bycia członkiem grupy, partnerem w relacji lub też jednostką zdolną do samostanowienia, której przysługują pewne jednostkowe prawa i na której ciążą w związku z tym określone obowiązki? Z drugiej strony, przyjęta optyka czyni zasadnymi rozważania na temat sposobu, w jaki określona kultura, organizacja społeczna oraz szersze uwarunkowania środowiskowe aktywizują określone aspekty podmiotowości kosztem innych, powodując dominację jednego z jej aspektów: jednostkowego, relacyjnego albo kolektywnego. Co więcej, można powiedzieć, że kontekst sytuacyjny, zwłaszcza o charakterze chronicznym, jest tym, co przekształca aspekt w kategorię.

Wystąpienie ma w dużej mierze charakter przeglądowy. Jego głównym celem jest zarysowanie i dyskusja nad kilkoma kluczowymi perspektywami teoretycznymi w badaniach nad domniemaną „trójwymiarowością” podmiotu, a są to perspektywy psychologii poznawczej, teorii osobowości, antropologii kulturowej oraz teorii regulacji. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekt relacyjny podmiotowości, który – co zauważali filozofowie, na przykład Paul Ricoeur – umożliwia przekroczenie opozycji między radykalnym indywidualizmem i kolektywizmem. Dla celów heurystycznych wyróżnię trzy warstwy podmiotowości: tożsamość, osobowość i autonomię, wskazując tę ostatnią jako klucz do rozumienia podmiotowości w jej pełni, obejmującej zarówno aktualne, jak i potencjalne oraz idealne aspekty.

Proponowane lektury:

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey