IFiS PAN szuka specjalistów /specjalistek do opracowania danych socjologicznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza rekrutację

na stanowisko:  specjalista /specjalistka do spraw opracowania danych socjologicznych

w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (dalej: DRODB)

Miejsce pracy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

(projekt DRODB jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Liczba wolnych etatów: 4

Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy: umowa o pracę – pełen etat.

Okres zatrudnienia: 3 miesiące jako okres próbny, a następnie umowa na czas określony do 31 lipca 2020 r., z możliwością przedłużenia do 31 lipca 2021 r.

Planowane zatrudnienie: I połowa stycznia 2020 r.

Wysokość wynagrodzenia brutto: 4.200,00 zł/miesiąc

Zakres obowiązków:

 1. opracowywanie danych oraz dokumentacji ze wskazanych badań sondażowych, przewidzianych do archiwizacji w ramach projektu DRODB,
 2. prowadzenie kontroli logicznej spójności danych w powierzonych do opracowania zbiorach,
 3. sporządzanie informacji o zawartości zbiorów, w tym opisu metadanowego,
 4. umieszczanie materiałów i ich opisów w repozytorium danych społecznych,
 5. prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac za pomocą języka poleceń programu SPSS,
 6. ścisła i bezpośrednia współpraca z kierownikiem zespołu projektowego w IFiS PAN.

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowani będą kandydaci mający ukończone studia wyższe w zakresie socjologii;
 2. doświadczenie w pracy z danymi w zakresie ich opracowywania  i archiwizacji;
 3. znajomość programu SPSS na poziomie syntaxu w zakresie operacji na zmiennych oraz obliczania podstawowych statystyk deskryptywnych,
 4. znajomość podstawowych zasad rządzących logiką kwestionariusza oraz zbioru danych,
 5. znajomość podstawowych zasad i reguł archiwizacji danych społecznych opisanych w Podręczniku Archiwizacji Danych Społecznych (Cichomski, Jerzyński, Zieliński, 2014) http://www.ads.org.pl/pdf/podrecznikADS.pdf,
 6. znajomość oprogramowania biurowego typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
 7. dobra znajomość języka angielskiego, język polski na poziomie komunikatywnym,
 8. dokładność, samodzielność, umiejętność wyciągania wniosków.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae zawierające:

– historię pracy zawodowej,

– opis wykonywanych wcześniej zadań związanych z przetwarzaniem i archiwizacją danych społecznych;

 • List motywacyjny.

Procedura naboru:

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach. W etapie pierwszym komisja rekrutacyjna dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Drugi etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony o omówienie odpowiedzi udzielanych przez respondentów na kilka wskazanych pytań zadawanych w badaniach typu ilościowego oraz o wskazanie występujących w nich błędów i sposobów w jaki można by je poprawić.

Kryteria wyboru kandydatów:

 1. doświadczenie zawodowe w pracy związanej z opracowywaniem danych społecznych (50% oceny końcowej);
 2. znajomość specyfiki repozytoriów cyfrowych / archiwów danych społecznych (25% oceny końcowej);
 3. rezultat rozmowy kwalifikacyjnej (25% oceny końcowej).

Data publikacji ogłoszenia: 13 listopada 2019 r.

Określenie terminu i sposobu złożenia dokumentów aplikacyjnych: dokumenty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres konkurs@ifispan.waw.pl z dopiskiem w temacie maila “DRODB do 12 grudnia 2019 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: pomiędzy 16 a 19 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia procedury rekrutacyjnej: 20 grudnia 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr Marcin W. Zieliński, mzielinski@ifispan.waw.pl

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych) przez  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 w celach rekrutacyjnych.

……………………………………………….

Podpis kandydata

Prosimy także o zapoznanie się z Informacją dotyczącą procesu przetwarzania danych osobowych:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: iod@ifispan.waw.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: konkurs@ifispan.waw.pl
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od upływu terminu składania dokumentów.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IFiS PAN. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, ednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie Kandydatów/-ek spełniających wymogi formalne, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia w sytuacji, gdy żaden z Kandydatów/-ek nie będzie spełniał wymagań wystarczających do objęcia stanowiska.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey