ESS

Ankieta pocztowa

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

Dziękuję za odwiedzenie strony przeznaczonej dla osób wylosowanych do udziału w prowadzonym przez nas badaniu „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS), edycja 7.

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące spraw, z którymi do nas lub do naszych ankieterów zwracały się osoby wylosowane do udziału we wcześniejszych edycjach badania ESS.

Narodowy Koordynator Projektu „Europejski Sondaż Społeczny”
Prof. dr hab. Paweł B. Sztabiński

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Skąd został pozyskany do badania mój adres i dane osobowe (imię i nazwisko)?

Adres i dane osobowe zostały pozyskane z Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Przed każdą edycją Europejskiego Sondażu Społecznego, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zwraca się do Dyrekcji Departamentu Ewidencji Państwowych z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według podanych przez nas kryteriów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące doboru próby można znaleźć na stronie Dobór próby w 8 edycji Europejskiego Sondażu Społecznego w Polsce .

Jak przechowywane są dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?

Dane wylosowanych osób, które otrzymaliśmy z Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie, przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym komputerze. Dostęp do nich mają tylko dwie osoby -pracownicy Polskiej Akademii Nauk - które ukończyły specjalne szkolenie w zakresie zabezpieczenia tych danych  (zob.: Skąd został pozyskany do badania mój adres i dane osobowe (imię i nazwisko)?). Po zakończeniu całego badania wszystkie posiadane przez nas dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone, a dane w wersji elektronicznej trwale usuwane. Chodzi o to, aby nie mogły być wykorzystane do żadnych innych celów.

Dlaczego zostałem/am objęty/a badaniem?

Badaniem objęte są wylosowane osoby w wieku 15 lat i więcej. Do obecnej, 8. edycji badania Europejski Sondaż Społeczny wylosowano 2675 osób z całej Polski. Losowanie to dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać miniaturę naszego społeczeństwa („społeczeństwo w pigułce”). Przykładowo, w Polsce wśród osób powyżej 15 roku życia jest 48% mężczyzn i 52% kobiet. W wylosowanej próbie odsetki te są takie same.

Dlaczego badaniem objęto także osoby niepełnoletnie?

Ważne są nie tylko opinie osób, które już obecnie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym (np. mają prawo do głosowania w wyborach), ale także młodszych, które uprawnienia takie uzyskają za kilka lat. Dlatego większość europejskich badań ankietowych prowadzi się wśród osób mających 15 i więcej lat. Ponieważ jednak, zgodnie z polskim prawem (chodzi o Kodeks cywilny), osoby poniżej 18 lat nie mogą same podejmować decyzji w wielu sprawach, kwestię swojego udziału badaniu powinny uzgodnić z rodzicami. Dlatego w wysłanym przez nas liście informującym o badaniu znajduje się prośba o pokazanie go rodzicom. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni kontrolować udzielane przez córkę/syna odpowiedzi. Jak wiadomo, młodzi ludzie mają często opinie inne niż ich rodzice i powinni mieć prawo do ich przedstawienia bez skrępowania.

Dlaczego część osób wylosowanych do badania Europejski Sondaż Społeczny otrzymała list zapowiadający wizytę ankietera, a część ankietę pocztą?

Dla obniżenia kosztów realizacji badania. Badanie Europejski Sondaż Społeczny w każdym kraju finansowany jest ze środków krajowych. W Polsce zaplanowaliśmy badanie w taki sposób, aby jego koszty były możliwie najniższe, przy zachowaniu wysokich międzynarodowych standardów badawczych. Realizacja badania przez ankietera wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami, niż wysłanie ankiety i jej zwrot pocztą. Dlatego też do części wylosowanych osób wysłaliśmy ankietę pocztą. Jednakże, zgodnie z międzynarodowymi standardami, część badania musi być zrealizowana przez ankieterów.

Dlaczego, oprócz ankiety wysyłanej pocztą, przewidziano także możliwość wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej?

Zależy nam, aby każda osoba wylosowana do udziału w badaniu, mogła wypełnić ankietę w takiej formie, która jej najbardziej odpowiada: „papierowej” lub elektronicznej. Ankieta elektroniczna została zamieszczona na stronie internetowej badania. Jeśli więc wylosowana osoba wolała wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie www, „klikała” na wskazany adres (http://ess-ed7.pl), a następnie wpisywała login i hasło (zostały one podane w liście załączonym do ankiety „papierowej”.

Proponowaliśmy także przesłanie e-mail z załączoną ankietą w wersji elektronicznej. Jeśli wylosowana osoba wolała wypełnić ankietę przesłaną e-mailem, prosiliśmy o przesłanie swojego adresu e-mail na adres: ess@ifispan.pl. W przesyłce prosiliśmy o wpisanie jedynie otrzymanego loginu, który został podany w liście załączonym do ankiety „papierowej”.

Czy za załączony do przesyłki notes magnetyczny trzeba będzie zapłacić?

Nie. Notes magnetyczny jest nieodpłatną pamiątką w badaniu Europejski Sondaż Społeczny, o czym informuje również naklejka na jego opakowaniu. Pamiątkę tę otrzymują wszystkie wylosowane osoby, niezależnie od tego, czy wezmą udział w badaniu, czy też nie. Nie jest więc ona „wynagrodzeniem” za udział w nim.

Dlaczego na kopertach zwrotnych są zamieszczone numery, a przesyłając e-mail z prośbą o ankietę, należy podać login?

Numery na kopertach zwrotnych ankiet „papierowych” i loginy w ankietach w wersji elektronicznej służą jedynie celom ewidencyjnym. Zostały one przypisane losowo. Jak wspominano, zależy nam na uczestnictwie w badaniu wszystkich wylosowanych osób. Tylko wówczas jego wyniki będą trafnie odzwierciedlały sytuacje i opinie całego społeczeństwa. Dlatego do każdego, kto nie odpowie na ankietę, zgłosi się ankieter z prośbą o udział w Europejskim Sondażu Społecznym. Przypominam, ze po zakończeniu całego badania wszystkie posiadane przez nas dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone, a dane w wersji elektronicznej trwale usuwane. zostaną zniszczone (por. odpowiedź na pytanie: Jak przechowywane są dane osobowe? Kto ma do nich dostęp? ).

Czy udzielane odpowiedzi są objęte tajemnicą?

Tak. Wszystkie udzielane odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nigdy nie są łączone z danymi osób biorących udział w badaniu (imieniem, nazwiskiem, adresem lub jakimikolwiek innymi informacjami, które pozwoliłyby zidentyfikować te osoby). Wyniki badania zawsze są przedstawiane w formie zbiorczych zestawień, to znaczy, że nie będą analizowane odpowiedzi każdego z uczestników badania osobno.

Przykładowe zbiorcze zestawienie odpowiedzi na jedno z pytań ankiety Europejski Sondaż Społeczny (z roku 2015) zostało dołączone do listu przesłanego pocztą.

Po co prowadzi się badanie Europejski Sondaż Społeczny?

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych… więcej

Gdyby potrzebne były dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na nasz koszt, tzn. wybierając bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie „na koszt odbiorcy” z numerem (22) 826-96-17. Jest to numer telefonu Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który realizuje badanie Europejski Sondaż Społeczny.

Można również skontaktować się z nami wysyłając e-mail: orbs@ifispan.waw.pl

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey