ESS

Publikacje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w książkach i artykułach naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się w Polsce lub za granicą, oraz prace autorów zagranicznych wydane w Polsce. Inne publikacje można znaleźć  na stronie http://www.europeansocialsurvey.org.

Wykorzystanie wyników badania ESS: publikacje

KSIĄŻKI

2018

 • Sztabiński P. B., H. Domański i F. Sztabiński (red.). New Uncertainities and Anxieties in Europe. Seven Waves of the European Social Survey. Frankfurt: Peter Lang. 2018.

2016

 • Słomczyński K. M., I. Tomescu-Dubrow i J. C. Jenkins (wraz z M. Kołczyńska, P. Powałko, I. Wysmułek, O. Oleksiyenko, M. W. Zieliński i J. K. Dubrow). Democratic Values and protest Behavior: Harmonization of Data from International Survey Projects. Warsaw, IFiS Publishers. 2016.
 • Sztabiński P. (red.) Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2016.

2015

 • Domański H. Czy w Polsce są klasy społeczne? Warszawa: Krytyka Polityczna. 2015.
 • Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne. Kraje europejskie w latach 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2015.
 • Jabkowski P. Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań. 2015.
 • Ostrowska A. (red.) Polki 50+. Zdrowie i jego zagrożenia. Warszawa: Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. 2015.
 • Rokicka, M. (red.), Kłobuszewska, M., Palczyńska, M., Shapoval, N., Stasiowski, J. Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe, EXCEPT Working Papers, WP No 1. Tallinn: Tallinn University. http://www.except-project.eu/working-papers/. 2015.
 • Sztabiński P. B., H. Domański i F. Sztabiński (red.). Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2015.

2014

 • Sztabiński P. i F. Sztabiński (red.) Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2014.

2013

 • Domański H. „Sprawiedliwe” nierówności zarobków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2013.
 • Rószkiewicz M., J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska i A. Zięba-Pietrzak. Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych: rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 2013.

2011

 • Domański H i A. Pokropek. Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2011.
 • Sztabiński F. Ocena jakości danych w badaniach surveyowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2011.

2010

 • Sawiński Z. Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2010.
 • Cichocki P. i P. Jabkowski. Wielkopolska – regionalny kontekst integracji europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2010.

2009

 • Domański H. Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2009.
 • Ostrowska A. Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Warszawa: IPiSS. 2009.

2007

 • Domański H i D. Przybysz. Homogamia małżeńska i hierarchie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2007.

2006

 • Domański H., A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.). W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2006.
 • Ostrowska A. (red.). Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2002). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2006.
 • Ostrowska A. (red.). Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2004). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2006.

2004

 • Domański H. O ruchliwości społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2004.
 • Domański H. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2004.
 • Domański H., A. Ostrowska i A. Rychard (red.). Niepokoje Polskie Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2004.
 • Śpiewak P., H. Domański i A. Rychard. Polska: jedna czy wiele? Warszawa: Wydawnictwo Trio. 2004.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH ZBIOROWYCH

2019

 • Domański H., B. W. Mach i D. Przybysz. Otwartość polskiej struktury społecznej: 1982–2016. “Studia Socjologiczne” 1 (232): 25–63. 2019.

2018

 • Abuladze L. i J. Perek-Białas. Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies. W: L. Ayalon i C. Tesch-Roemer (red.), Contemporary Perspectives on Ageism. Berlin: Springer Open (w druku). 2018.
 • Domański H., B. W. Mach i D. Przybysz. Social Mobility in Education and Occupation, 1982 – 2006. W: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński i D. Przybysz (red.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press (w druku). 2018.
 • Jabkowski, P. Ekwiwalentność pomiaru skali zaufania politycznego w Europejskim Sondażu Społecznym. “Studia Socjologiczne” 2 (229): 65-92. 2018.
 • Jabkowski, P. The effect of using different types of survey sample on sample execution in the European Social Survey. “Polish Sociological Review” 2 (202). 2018.
 • Pasamonik, B. i D. Duch-Krzystoszek. Kultura czy gospodarka? Obawy Polaków przed imigracją i imigrantami na tle innych społeczeństw europejskich. “Polityka społeczna” 11-12 (536-537): 2-9. 2018.
 • Przybysz D. Class Voting in Poland, 1991 – 2011. W: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński i D. Przybysz (red.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press (w druku). 2018.

2017

 • Jabkowski P. A Meta-analysis of Within-Household Selection Impact on Survey Outcome Rates, Demographic Representation and Sample Quality in the European Social Survey. “ASK. Research & Methods” nr 26 (1), s. 31-60. 2017.
 • Słomczyński K. M., P. Powałko i T. Krauze. Non-unique Records in International Survey Projects: The Need for Extending Data Quality Control. “Survey Research Methods” 11 (1): 1-17. 2017.
 • Sztabiński P. B. Do repeated contact attempts with hard-to-get respondents improve the achieved sample? The example of the European Social Survey 7 in Poland. “Individual and Society” vol. 20 (4): 27-41. 2017.

2016

 • Andrejuk K. Opinie o kryteriach przyjmowania imigrantów oraz ich wpływie na społeczeństwa przyjmujące w krajach jednolitych kulturowo i wielokulturowych. W: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 48-60. 2016.
 • Ambroziak E., P. Starosta i J. J. Sztaudynger. Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie, “Ekonomista” 5. 2016.
 • Domański H., D. Przybysz i A. Pokropek. Wzory wyboru małżonków – tendencje do otwartości struktury społecznej. W: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 17-47. 2016.
 • Karpiński Z. Zaufanie uogólnione a ostrożność w kontaktach z nieznajomymi: porównanie wyników dwóch sondaży, “Studia Socjologiczne” 222 (3), s. 199 – 228. 2016.
 • Markowski R. i M. Kotnarowski. Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012–2015, “Studia Socjologiczne” 223 (4), s. 131 – 163. 2016.
 • Ostrowska A. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. Bezsenność w Europie. W: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 91-99. 2016.
 • Rychard A. Czy nowy kryzys legitymizacji i stary deficyt zaufania? Wstępne refleksje i empiryczne ilustracje. W: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 10-16. 2016.
 • Tomescu-Dubrow, I. i K. M. Słomczyński. Harmonization of Cross-National Survey Projects on Political Behavior: Developing the Analytic Framework of Survey Data Recycling, “International Journal of Sociology” 46 (1): 58-72. 2016.
 • Tomescu-Dubrow I. i K. M. Słomczyński. Polityczne zaangażowanie osób dyskryminowanych etnicznie i ksenofobów w Europie. W: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61-90. 2016.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. Social Perception of Surveys: the Polish Experience, “Sociology. Journal of Institute of Sociology” (Wietnam), vol. 4 (2). 2016.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. Mixed Mode Data Collection in Time Series Surveys: Two Examples from Poland. W: ZHAO Kebin, LU Peng (red.), Beyond the Transition: Social Change in China and Central-Eastern Europe. Beijing: Social Sciences Academic Press. 2016.

2015

 • Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. Empirical test of political dealignment in European countries. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 53-77. 2015.
 • Domański H. i A. Pokropek. Regional variation in the effect of schooling on people’s incomes in Poland. “Miscellanea Geographica” 19 (1): 12–18. 2015.
 • Domański H. Social class and contentious politics in contemporary Europe. W:  : A. Rychard i G. Motzkin (red.), The Legacy of Polish Solidarity. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition. s. 13-40. 2015.
 • Domański H. Patterns of contentious activity. W: S. Eliaeson, L. Hautunyan i L. Titarienko (red.), After the Soviet Empire. Legacy and Pathways. Leiden, Boston: Brill s. 311-335. 2015.
 • Karpiński Z. i J. Skvoretz. Repulsed by the ‘Other’: Integrating Theory and Method in the Study of Intergroup Association, “Sociological Theory” vol. 33(I), s. 20-43. 2015.
 • Ostrowska A. Kobiety 50+ w Polsce. Społeczny kontekst starzenia się. W: A. Ostrowska (red.), Polki 50+. Zdrowie i jego zagrożenia. Warszawa: Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, s. 8-14. 2015.
 • Panek T. Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie w latach 2006-2012. „Wiadomości Statystyczne”, nr 2 s. 1-26. 2015.
 • Panek T. Subjective personal and social well-being in European countries. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 27-51. 2015.
 • Rychard A. Old and new hypotheses about legitimacy and trust. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 13-26. 2015.
 • Sawiński Z., K. M. Słomczyński i I. Tomescu-Dubrow, Legitimacy and Trust in European Countries: Macro-structural Explanation of Changes, 2002–2012. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 79-97. 2015.
 • Stypińska J. Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+? Czy tylko „plus”? „Studia Socjologiczne” nr 217, s. 143–165. 2015.
 • Sztabiński P. B. Is it worthwhile reducing the non response rate by multiplied contact attempts? The example of ESS round 5 and 6 in Poland. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 159-197. 2015.
 • Tomescu-Dubrow, I. i K. M. Słomczynski. Democratic Engagement of Xenophobes and the Ethno-discriminated in Europe. W: J. K. Dubrow (red.), Political Inequality in an Age of Democracy. New York: Routledge, s. 124-148. 2015.

2014

 • Domański H. Cambios sociales en Polonia despues de 1989. W: Del autoritarismo a le democracia. La experiencia polaca. Buenos Aires: Centro para la Apertura y El Desarollo de America Latinha (CADAL), s. 175-193. 2014.
 • Domański H. Social class and contentious politics in contemporary Europe. W: J.K. Dubrow (red.), Political Inequality in an Age of Democracy. New York: Routledge, s. 110-123. 2014.
 • Domański H. Udział w protestach. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 25-32. 2014.
 • Domański H. Zaufanie do instytucji. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 18-24. 2014.
 • Domański H. Zaufanie między ludźmi. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 8-17. 2014.
 • Mikołejko Z. Religia. Zmiany czy stabilizacja? W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.40-47. 2014.
 • Ostrowska A. Oceny stanu zdrowia i ich zmiany w badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 33-39. 2014.
 • Sawiński Z. Social trust in education in European countries, 2002–2010. Edukacja 5(130), s. 19-39. 2014.
 • Sztabiński F. i Dyjas-Pokorska A. Z czego jesteśmy zadowoleni. W: P. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61-85. 2014.
 • Sztabiński P. B. Paid work versus accessibility in surveys: Are we running the risk of nonresponse bias? The example of ESS 5 in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 23 (1), s. 79-101. 2014.
 • Wysieńska K. Opinia publiczna wobec kwestii napływu cudzoziemców. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 48-60. 2014.

2013

 • Białecki I. Dwa pokolenia Polaków: Systemy wartości. W: O społeczeństwie, prawie i obyczajach, Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria, s. 343-367. 2013.
 • Domański H. Aktywność protestacyjna w krajach europejskich. „Studia Polityczne” nr 32, s. 163-192. 2013.
 • Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. Empiryczny test hipotezy o słabnącej krystalizacji systemów partyjnych. „Studia Socjologiczne” nr 209, s. 71-95. 2013.
 • Dubrow, J. K. Why Should Social Scientists Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data? W: V. Kallenberg, J. Meyer i J. M. Müller (red.), Intersectionality und Kritik. Wiesbaden: Springer VS, s. 161 – 177. 2013.
 • Gendźwiłł A. Why do Poles (still) dislike political parties? Some survey insights into anti-partyism in Poland, 1995-2011. “Polish Sociological Review” nr 4(184), s. 467-486. 2013.
 • Jabkowski, P. How (Not) to Estimate the Design Effect of a Complex Sampling Scheme: A Case Study of the Polish Section of the European Social Survey, Round 5. “ASK. Research & Methods” nr 22 (1), s. 55-77. 2013.
 • Perek-Białas J. Some Socio-economic Consequences of Population Ageing in Selected Central and Eastern European Countries in Challenges of Ageing Societies in the Visegrad Countries. W: Z. Szeman (red.), Challenges of Ageing Societies in the Visegrad countries, Budapest, Visegrad Fund, Hungarian Academy of Science. 2013.
 • Sawiński Z. The International Standard Classification of Education ISCED: the standard from Sevrès or Satan’s trick? “Edukacja” 1: 115-134. 2013.
 • Sawiński Z. Zaufanie społeczeństwa do edukacji w Polsce i w krajach europejskich. “Edukacja” nr 2 (122), s. 54-74. 2013.
 • Skąpska G. i G. Bryda. Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? Zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce. „Studia Socjologiczne” nr 208, s. 77-94. 2013.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. The effects of material incentives in face-to-face surveys. The experience of the ESS Project in Poland “Clovek a Spolecnost “ nr 16(1), s. 1 – 10. 2013.

2012

 • Domański H. i A. Pokropek. Zaufanie interpersonalne i zaufanie do władzy, które z nich jest ważniejsze? „Studia Psychologiczne” Tom 50, zeszyt 2: 61-76. 2012.
 • Domański H. i Z. Sawiński. Sprawiedliwe nierówności zarobków. „Studia Socjologiczne” nr 3 (206), s. 7-27. 2012.
 • Domański H. i Z. Sawiński. Validity of the EGP Class Schema in Poland. W: Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik i Uwe Warner (red.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Vol. 10. Köln: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 149-167. 2012.
 • Gendźwiłł A.  Anti-partyism a la Polonaise. The “Mutual Withdrawal” from Parties in Poland. 70th Annual Conference of Midwest Political Science Association, Chicago.2012.
 • Gendźwiłł A. Different Ways but the Same Direction? Various Meanings and Patterns of Party Decline in European Democracies. 70th Annual Conference of Midwest Political Science Association, Chicago. 2012.
 • Grześkowiak A. Analiza wybranych aspektów zjawisk ageizmu w Europie z wykorzystaniem wykresów typu biplo. “Ekonometria” nr 3 (37), s. 70-82. 2012.
 • Meuleman B. i J. Billiet. Measuring Attitudes toward Immigration in Europe: The Cross-cultural Validity of the ESS Immigration Scales. “Ask. Research & Methods” nr 21(1), s. 5-29. 2012.
 • Ostrowska A. Zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI wieku. W: K. Frysztacki, P.Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 356-365. 2012.
 • Pokropek A. Porównania międzynarodowe. W: Henryk Domański (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 261-283. 2012.
 • Principi A, L. Robert, J. Perek-Bialas i K. Turek. Volunteering in older age: an organizational perspective. “International Journal of Manpower” nr 33(6), s. 685-703. 2012.
 • Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011. “Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” nr 3, s. 127-144. 2012.
 • Sawiński Z. Pursuit of Validity in Comparing Education Across Countries: Insights from Polish Experiences. W: Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik i Uwe Warner (red.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Vol. 10. Köln: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 103-121. 2012.
 • Sawiński Z. i Z. Karpiński. Badanie społecznego konsensusu metodą porównań między jednostkami. W: Henryk Domański (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 226-260. 2012.
 • Sawiński Z. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sèvres czy wymysł Szatana? „Edukacja” nr 4(120), s. 100-119. 2012.
 • Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. Mixed Mode Survey Design: problem efektu techniki. “Przegląd Socjologiczny” nr 1, s. 31-63. 2012.
 • Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. What Do Respondents and Non-respondents Think of Incentives and How Do They React to Them? The ESS Experience in Poland. “Ask. Research & Methods” nr 21(1), s. 87-122.

2011

 • Grześkowiak A. Sfera transferów społecznych w Polsce i jej postrzeganie przez respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego. „Ekonometria” nr 34, s. 60-71. 2011.
 • Grześkowiak A. Postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców wybranych krajów europejskich w świetle wyników europejskiego sondażu społecznego. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (3), s. 148-160. 2011.
 • Harrison E., R. Jowell i E. Sibley. Developing Attitudinal Indicators of Societal Progress. “ASK. Research & Methods” nr 20, s. 59-80. 2011.
 • Jabkowski P. Do More Contact-attempts Reduce Non-response Bias in Representative Face-to-Face Interviews? Findings from a PAPI Survey with a Low Response Rate. “ASK. Research & Methods” nr 20, s. 27-58 . 2011.
 • Martin P. A good mix? Mixed mode data collection and cross-national surveys. “ASK. Research & Methods” nr 20, s.5-26. 2011.
 • Ostrowska A. Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent – lekarz. W: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych. Warszawa. 2011.
 • Przybysz D. i H. Domański Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 403-460. 2011.
 • Sztabiński P. B. How to Improve the Advance Letter? ESS round 2–4 experience in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 20, s.107-148. 2011.
 • Wołyniec Ł. Zaufanie i kapitał społeczny w badanych zbiorowościach mieszkańców Białegostoku i Bielska Podlaskiego. W: Nowacki G. (red.), Integracja społeczna – między teorią a praktyką. Interregnum wspólnotowe. Wspólnotowość i jej lokalne emanacje. Analiza porównawcza Bielska Podlaskiego i Białegostoku, tom III. Białystok: Wyd. UwB, s. 289-313. 2011.

2010

 • Domański H. i K. M. Słomczyński. Pozycja społeczna a poparcie dla systemu politycznoekonomicznego: kontekst europejski. W: Rychard, A. i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61-87. 2010.
 • Domański H., Z. Sawiński i K. M. Słomczyński. Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008. “Studia Socjologiczne”, 4(199): 79-119. 2010.
 • Dubrow J. K. Cross National Measures of Poland Inequality of Voice. “ASK. Research & Methods” nr 19, s. 93-110. 2010.
 • Kolsrud K., H. Midtsaeter, H. Orten H, K. Kalgraff Skjåk i O. Øvrebø. Processing, Archiving and Dissemination of ESS data. The Work of the Norvegian Social Science Data Services. “Ask. Research & Methods” nr 19, s. 51-92. 2010.
 • Łuczewski Michał. Socjologia narodu w kryzysie. Krytyczne wprowadzenie. „Studia Socjologiczne” nr 199, s. 7-35. 2010.
 • Ostrowska A. Zróżnicowanie społeczne i nierówności w zdrowiu. W: W. Piątkowski (red.), Socjologia z Medycyną. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2010.
 • Rychard A. Stare i nowe hipotezy o legitymizacji i zaufaniu. W: A. Rychard i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 2010.
 • Starosta P. Civic participation in rural Europe, “Przegląd Socjologiczny” nr 59(2), s. 77-108. 2010.
 • Słomczyński, K. M. i J. K. Dubrow. When and Where Class Matters for Political Outcomes: Class and Politics in a Cross-National Perspective. W: K. T. Leicht and J. C. Jenkins (red.), Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective. New York: Springer, s. 195 – 214. 2010.
 • Tomescu-Dubrow I. i H Domański. How to Model Parental Education Effects on Men and Women’s Attaintment? Cross-National Assessments of Different Approaches. “ASK Research & Methods” nr 19, s. 21-15. 2010.

2009

 • Billiet J, H. Matsuo, K. Beullens i V. Vehovar. Non-response bias in cross-national surveys: Designs for detection and adjustment in the ESS. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 3-44. 2009.
 • Domański H. i D. Przybysz. 21st Century Cinderella. “Academia” nr 19 s. 24-27. 2009.
 • Domański H. Związek między członkostwem w organizacjach a przynależnością klasową w perspektywie porównawczej. “Kultura i Społeczeństwo” nr 52 s. 51-75. 2009.
 • Koch A. i M. Blohm. Item Nonresponse in the European Social Survey. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 45-66. 2009.
 • Kłusek-Wojciszke, B. i M. Łosiewicz. Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej. Kwestia kultury czy ekonomii? “Pieniądze i Więź” 12(1): 187–192. 2009.
 • Mikucka M. Division of Household Labor Between Spouses. How Do Central and Eastern Europe Differ from the West? “International Journal of Sociology” nr 39, s. 3-7. 2009.
 • Nyćkowiak J. Political Activity. Is Trust in Democratic Institutions Really a Relevant Determinant? “International Journal of Sociology” nr 39 s. 49-61. 2009.
 • Ostrowska A. Modele relacji pacjent – lekarz. W: A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Warszawa. 2009.
 • Perek-Białas J. Population Aging in Europe: Lessons Drawn from EU-projects. W: R. C. Schoenmaeckers i L. Vanderleyden (red.), Population ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life? Brussels: Research Center of the Flemish Government, s. 181-226. 2009.
 • Perek-Białas J. Defining and Evaluation of Civilization Competences among the Older and Younger Generations. W: B. Liberda, A. Grochowska (red.), Civilization Competences and Regional Development in Poland, Uniwersytet Warszawski, nr 1, s. 151-166. 2009.
 • Słomczyński K. M. i K. Janicka. Structural Determinants of Trust in Public Institutions. Cross-National Differentiation. “International Journal of Sociology” nr 39 s. 8-29. 2009.
 • Słomczyński K. M. Guest Editor’s Introduction. The Across Nations Project and the European Social Survey. “International Journal of Sociology” nr 39, s. 3-7. 2009.
 • Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. How does length of fieldwork period influence non-response? Findings from ESS 2 in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 67-95. 2009.

2008

 • Coromina L., W. Saris i D. Oberski. The Quality of the Measurement of Interest in the Political Issues in the Media in the ESS. “ASK. Research & Methods”, nr 17, s. 7-37. 2008.
 • Domański H. i B. W. Mach. Inteligencja w strukturze społecznej: dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenia i kariera zawodowa (1982-2006). W: H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 265-291. 2008.
 • Domański H. Dystanse inteligencji w stosunku do innych kategorii społecznych ze względu na położenie materialne, pozycję rynkową, prestiż, samoocenę pozycji i stosunek do polityki. W: H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 292-324. 2008.
 • Domański H. New dimensions of social stratification in Poland? Class membership and electoral voting in 1991-2001. “European Sociological Review” nr 24, s. 169-182. 2008.
 • Dubrow J. K. How Can We Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data? Empirical Illustration of Central and Eastern Europe. “Ask: Research & Methods” nr 17, s. 85-102. 2008.
 • Dubrow J. K., K. M. Slomczynski i I. Tomescu-Dubrow. Effects of Democracy and Inequality on Soft Political-Protest in Europe: Exploring the European Social Survey Data. ”International Journal of Sociology” nr 38(3), s. 36 – 51. 2008.
 • Janicka K. i M. Bojanowski. Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: specyfika postaw oraz ich uwarunkowania. “Kultura i Społeczeństwo” T LII, s. 111-130. 2008.
 • Ostrowska A. Health in macrosocial context. W: P. Bordolieu i L. Abreu (red.), The Price of Life. Social Nets and European Growth. Evora. 2008.
 • Słomczyński K. M., K. Janicka. Strukturalne uwarunkowania postaw prodemokratycznych: Polska na tle innych krajów. W: A. Rychard (red.), Strukturalne podstawy demokracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 15-46. 2008.
 • Sztabiński P. B., A. Dyjas-Pokorska i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. Understanding Refusals. “ASK. Research & Methods” nr 17, s. 39-84. 2008.

2007

 • Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. Are Non-Respondents similar to Respondents? A case of ESS 2004 Project in Poland. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 16, s. 29-54. 2007.
 • Domański H. Przyzwolenie na terroryzm i emancypacja kobiet. “Sentence” nr 1-2(136-137), s. 60-62. 2007.
 • Domański H. Changes in marital homogramy and mate selection. In: K. M. Słomczyński and S.T. Marquart-Pyatt (red.), Structural and Psychological Adjustment in Poland. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 107-135. 2007.
 • Domański H. i D. Przybysz. Educational homogamy in 22 European countries. “European Societies” Vol. 9, nr 4, s. 495-526. 2007.
 • Domański H. Housing conditions. W: J. Alber, T. Fahey i C. Saraceno (red.), Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union. London and New York: Routledge, s. 235-253. 2007.
 • Domański H. A New Dimension of Social Stratification in Poland? Class Membership and Electoral Voting in 1991 – 2001. “European Sociological Review” nr 156, Vol. 4, s. 471 – 488. 2007.

2006

 • Domański H. i Przybysz D. Podobieństwo poziomu wykształcenia małżonków. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.103-126. 2006.
 • Domański H. Liczba wizyt i czas trwania badań. „ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15, s. 29 – 49. 2006.
 • Domański H. Wpływ wykształcenia na zawód. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.27-49. 2006.
 • Duch-Krzystoszek D. i Titkow A. Polka i jej rodzina na tle Europy. Redystrybucja prac domowych: jej uczestnicy i konteksty. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.127-184. 2006.
 • Janicka, K., Bojanowski, M. Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: aspekt terytorialny. W: Ż. Leszkowicz-Baczyńska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza? Uniwersytet w Zielonej Górze i Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Zielona Góra, s. 31-50. 2006.
 • Jarecka U. Struktura czasu użytkowników nowych technologii komunikacyjnych. Konsekwencje antropologiczne zmian. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.267-291. 2006.
 • Kościański A. i Gliński P. Aktywność obywatelska i kapitał społeczny a zróżnicowanie orientacji życiowych w Polsce i wybranych krajach europejskich. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.221-240. 2006.
 • Lewicka-Strzałecka A. Moralność ekonomiczna w krajach europejskich. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.241-266. 2006.
 • Ostrowska A. Mentalnoje zdarowije w makrosoclogiczeskim kontekscie. „Wostocznoeuropejskije isledowania”, nr 3. 2006.
 • Ostrowska A. Paternalizm czy partnerstwo? Relacje między pacjentami a lekarzami w Europie. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.185-200. 2006.
 • Pańków W. i Gąciarz B. Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.51-83. 2006.
 • Perek-Białas J. i A. Małodzińska. System wskaźników w ocenie polityki społecznej wobec ludzi starych-możliwości i ograniczenia. W: Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 141-149. 2006.
 • Rychard A. Kapitał społeczny a instytucje. Wstępne rozważania. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 201-219. 2006.
 • Słomczyński K. M. i Janicka K. Strukturalne uwarunkowania postaw prodemokratycznych: analizy międzykrajowe. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.85-101. 2006.
 • Sztabiński F. Konferencja „Europejski Sondaż Społeczny”, Runda 2. Polska w Europie. Upowszechnienie wyników badania. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15, s. 163 – 171. 2006.
 • Sztabiński P. B. Dlaczego respondenci uczestniczą lub nie uczestniczą w badaniach? Porównanie 1994-2004. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15. s. 7–28. 2006.
 • Sztabiński P. B. i Sztabiński F. Europejski Sondaż Społeczny: integracja w dziedzinie badań. W: H. Domański, A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.13-25. 2006.

2005

 • Domański H. Wybór między alternatywnymi wersjami pytań w kwestionariuszu wywiadu? “Przegląd Socjologiczny” T. LIII, s. 97-116. 2005.
 • Ostrowska A. Samopoczucie psychiczne Polaków na tle Europejczyków. W: W. Piątkowski W. Brodniak (red.) Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Tyczyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, s. 167–183. 2005.
 • Sztabiński F. i P. B. Sztabiński. European Social Survey – One Survey in 22 countries, “Polish Sociological Review” nr 150, s. 97-99. 2005.
 • Sztabiński F., P. B. Sztabiński. Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego, “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 14, s. 55-75. 2005.
 • Sztabiński F. Jak dotrzeć do respondenta i skłonić go do udziału w badaniu. “Przegląd Socjologiczny” Tom LIII, s. 143-166. 2005.

2004

 • Domański H. Bariery partykularyzmu. “Krytyka Polityczna” nr 5, s. 78-87. 2004.
 • Domański H. Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia, “Studia Socjologiczne” nr 173, s. 65–93. 2004.
 • Słomczyński K. M. Europejski Sondaż Społeczny a inne międzynarodowe badania surveyowe. Czego można nauczyć się z analiz porównawczych. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 85-116. 2004.
 • Sztabiński F. Konferencja „Europejski Sondaż Społeczny”. Integracja w dziedzinie badań – upowszechnienie wyników badania. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 135–139. 2004.
 • Sztabiński P.B. Metodologia badania Europejski Sondaż Społeczny. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 27–37. 2004.

2003

 • Domański H. i D. Przybysz. Analiza przydatności EGP jako wskaźnika pozycji społecznej. “ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody” nr 12, s. 85-116. 2003.
 • Domański H. Growing inequalities and the rise of ‘merirocracy’. W: Władysław Adamski, Pavel Machonin i Wolfgang Zapf (red.), Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies. Hamburg: Reinhold Kramer Verlag, s. 170-203. 2003.
 • Domański H. Jak rozumiemy integrację? “Res Publica Nowa”nr 5, s. 61-63. 2003.

2001

 • Sztabiński P. B. Europejski Sondaż Społeczny. Opis projektu. „ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody” nr 10, s. 117 – 121. 2001.
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey