Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”

Instytut Filozofii i Socjologii PAN uczestniczy w realizacji projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Liderem projektu jest Uniwersytet Warszawski (a w jego ramach Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca), natomiast Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu biorą udział w projekcie w roli partnerów.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w obrębie poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”). Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 4 998 889 PLN, w tym środki wspólnotowe 4 230 559,76 PLN, budżet państwa 768 329,24 PLN.

Opis projektu

Istotą projektu jest opracowanie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, a w efekcie stworzenie trzech repozytoriów danych badawczych. W ramach projektu udostępnione zostaną:

  • dane krystalograficzne,
  • dane społeczne (jakościowe i ilościowe),
  • inne dane o zróżnicowanej charakterystyce i pochodzeniu.

By udostępnić dane, na bazie istniejącego oprogramowania dostępnego na wolnych licencjach opracowane zostanie oprogramowanie repozytoryjne ogólnego zastosowania. Następnie zostanie ono rozwinięte tak, aby mogło być wykorzystane w roli repozytoriów dziedzinowych (dane krystalograficzne i społeczne). Uruchomione zostaną trzy instancje repozytoriów: repozytorium danych ogólnego zastosowania, repozytorium danych krystalograficznych oraz repozytorium danych społecznych. Do repozytoriów tych wprowadzone zostaną opracowane dane oraz metadane 400 zbiorów danych społecznych (repozytorium danych społecznych), 200 zbiorów danych krystalograficznych (repozytorium danych krystalograficznych) oraz co najmniej 20 zbiorów innych danych badawczych (repozytorium ogólnego przeznaczenia).

Zadania, za które ponosi w projekcie odpowiedzialność Instytut Filozofii i Socjologii PAN, wiążą się z utworzeniem repozytorium danych społecznych.

Cele projektu

1. Poprawa dostępności zasobów nauki za pośrednictwem repozytoriów otwartych danych.
1.1. Opracowanie oprogramowania repozytorium otwartych danych naukowych ogólnego zastosowania.
1.2. Wzbogacenie opracowanego oprogramowania o funkcjonalności umożliwiające pełnienie roli repozytoriów dziedzinowych danych społecznych oraz danych krystalograficznych.
1.3. Wdrożenie trzech instancji opracowanego oprogramowania.
2. Poprawa jakości udostępnianych danych naukowych oraz ich metadanych.
2.1. Podniesienie jakości danych naukowych w sposób umożliwiający ich udostępnienie i ponowne wykorzystanie.
2.2. Opracowanie i wdrożenie standardów metadanych dla repozytoriów dziedzinowych.
2.3. Opracowanie metadanych udostępnianych zasobów zgodnie z wypracowanymi standardami.
3. Lepsze wykorzystanie udostępnionych danych naukowych.
3.1. Zwiększenie wykorzystania udostępnionych danych dzięki objęciu ich wolnymi licencjami.
3.2. Integracja udostępnionych danych z usługami zewnętrznymi dzięki wymianie metadanych.
3.3. Podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie udostępniania i wykorzystania danych naukowych wśród kluczowych grup interesariuszy.

Planowane efekty projektu

W rezultacie projektu powstaną trzy repozytoria danych badawczych, w których udostępnione zostanie 620 zbiorów danych badawczych, w większości na wolnych licencjach. Wypracowane oprogramowanie będzie mogło w przyszłosci służyć budowie kolejnych repozytoriów dziedzinowych.

Zwiększenie dostępu do oryginalnych danych badawczych będzie mieć pozytywny wpływ m.in. na:

  • możliwość weryfikacji wyników badań,
  • otwartość warsztatu badawczego ,
  • ograniczenie kosztów badań (brak konieczności realizacji niektórych badań, które zostały już wykonane w przeszłości),
  • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych wymagających deponowania danych,
  • możliwość wykorzystania danych do celów popularyzatorskich i dydaktycznych,
  • popularyzację idei udostępniania i wtórnego wykorzystywania danych badawczych w środowisku naukowym.

Adres Repozytorium Danych Społecznych: https://rds.icm.edu.pl/

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey