Seminarium Edukacja i społeczeństwo

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na seminarium

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa,
w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Podczas spotkań omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, oddolne inicjatywy społeczne i działania samorządowe. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 19 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-16:30.

Podczas spotkania prof. Iwona Chmura-Rutkowska i prof. Sylwia Jaskulska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawią wybrane wyniki badań przeprowadzonych w 2021 roku przez zespół z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM wśród uczniów i uczennic poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na potrzeby przygotowywanej „Polityki Oświatowej Miasta Poznania 2030”. Badania zogniskowane są wokół pytania: czy i w jakim stopniu szkoła stanowi dla uczniów i uczennic źródło doświadczeń wspierających ich rozwój? 

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium

Iwona Chmura-Rutkowska i Sylwia Jaskulska (UAM) – Szkoła z perspektywy uczniów i uczennic. Poznańskie badania oświatowe 2021.

Pierwsze głosy w dyskusji:

  • Kinga Białek (Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Roman Dolata (Uniwersytet Warszawski)
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey