Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dot. funduszy norweskich

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. Główny cel Funduszu stanowi przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji. Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

• zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
• rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.
Rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fss.org.pl/o_programie

Główne cele FSS:
• poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń;
• promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami;
• promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.
Projekty FSS realizowane w IFiS PAN
W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego IFiS PAN realizuje następujące projekty:
1. Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2015/2016
2. Wizyty Przygotowawcze
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.fss.org.pl/pv

Źródło: strona Operatora Programu FSS

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2015/2016 

http://www.fss.org.pl/mobility

W czerwcu 2015 roku IFiS PAN został Beneficjentem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w ramach którego realizowane będzie działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Inicjatywami wchodzącymi w skład tego działania będą wymiany studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi:
1. University of Iceland, 236435-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
2. Centre for Women’s and Gender Research, University of Bergen, 236435-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Kwota dofinansowania to 91.208,22 PLN.

Projekt potrwa od 1 lipca 2015 do 30 września 2016 roku.
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Nabór na wyjazdy nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych (STT) został zakończony.
Dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy w celach szkoleniowych znajdą Państwo poniżej:
Formularz zgłoszeniowy
Zasady wyjazdów pracowników
Individual_training program
Umowa pracownicy
Nabór na wyjazdy na część studiów został zakończony.
Dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy dla studentów:
Zasady_finansowania_studenci 
Zasady_rekrutacji_studentów
Learning agreement
Umowa studenci
Przewodnik_administracyjno-finansowy_dla_Beneficjentow_Funduszu_Stypendialnego_i_Szkoleniowego 

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem dr. Rafałem Smoczyńskim: rsmoczyn@ifispan.waw.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey