Zapytanie ofertowe dotyczące “Świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów”

Postępowanie nr 2/2024/BPI/STE/2021/1/00030/U/00001

„Świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej organizowanej przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Sustainable Internatio-nal Growth in Doctoral Education: Collaboration and Mobility @ GSSR” finansowanego przez NAWA STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Szkoła letnia będzie trwała 6 dni (5 nocy), w terminie między 16 września 2024 a 21 września 2024 roku.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu odbycia Szkoły letniej w przypadku związanym z obowiązywaniem zagrożenia epidemicznego lub obowiązywaniem epidemii lub w przypadku decyzji zakazujących lub uniemożliwiających prze-prowadzenia Szkoły letniej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu odbycia Szkoły letniej w przypadku zaistnienia okoliczności obiektywnych, niezależnych od zamawiającego, uniemożliwiających przeprowadzenia Szkoły letniej.
Zajęcia będą odbywały się we wszystkie wskazane powyżej dni, po 8 godzin dziennie.


Ofertę należy złożyć w postaci (w wersji) elektronicznej jako skan oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowanej i przesłanej na adres e-mail:
zamowienia@ifispan.edu.pl w terminie do dnia 8.04.2024 r., co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna znaleźć się na serwerze zsynchronizowanym wg czasu lokalnego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Wykonawca może być zobowiązany do złożenia oferty w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem tylko jeżeli treść oferty będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie
https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-dotyczace-swiadczenia-uslug-hotelarskich-cateringowych-oraz-sal-szkoleniowych-na-potrzeby-miedzynarodowej-szkolyletniej-dla-doktorantow.html


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey