ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO INSTYTUTU FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN ZA ROK OBROTOWY 2023 I 2024

Przedmiotem badania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2023 i 2024 oraz wymagane przez Kancelarię PAN załączniki do informacji dodatkowej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U.2021, poz.156 tj.) oraz Decyzji 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk, w drodze konkursu ofert.
TREŚĆ ZAPROSZENIA

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pokój 150 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wmatysiak@ifispan.edu.pl w terminie do 26.01.2024 roku do godz. 15:00.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey