Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego IFiS PAN za rok obrotowy 2017 i 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za rok obrotowy 2017 i 2018

Przedmiotem badania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2017 i 2018 oraz wymagane przez Kancelarię PAN załączniki do informacji dodatkowej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U.Nr 254, poz.1707) oraz Decyzji 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk, w drodze konkursu ofert.

Szczegóły: Zaproszenie do składania oferty

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey