Oferta ORBS

OFERUJEMY: W zakresie badań ilościowych: doradztwo w zakresie wyboru adekwatnej metodologii badania i technik badawczych rekomendację właściwego schematu badania i próby do badania dobór i losowanie próby do badania, przygotowanie dokumentacji doboru próby konsultację i testowanie narzędzi badawczych (również badania pilotażowe i badania próbne) realizację terenową badań o charakterze ilościowym: techniką wywiadu kwestionariuszowego, ankiety pocztowej, ankiety audytoryjnej i innymi technikami realizację badań kontrolnych mających na celu niezależną ocenę pracy ankieterów oraz jakości i wiarygodności zebranego materiału badawczego wprowadzanie i przetwarzanie danych, przygotowanie wyczyszczonych i uspójnionych zbiorów danych z badań w dowolnym formacie.

W zakresie badań jakościowych: doradztwo w zakresie wyboru adekwatnej metodologii badania i technik badawczych, w tym zaawansowanych technik projekcyjnych konsultację lub przygotowanie ostatecznej wersji narzędzia badawczego rekomendację właściwej z punktu widzenia celów badawczych struktury próby i lokalizacji badania adaptację metodologii i narzędzi badawczych stosowanych w skali międzynarodowej (w tym: technik projekcyjnych)  do warunków realizacji badań jakościowych w Polsce oraz specyfiki polskiego respondenta nadzór nad realizacją terenową badania, w tym: kontrola procesu przygotowania badania i rekrutacji badanych; obserwacja i bieżące konsultacje w zakresie poprawności prowadzenia grup lub wywiadów oraz modyfikacji narzędzia badawczego w trakcie trwania badania; zapewnienie profesjonalnej i starannie przeszkolonej do danego projektu obsługi moderatorskiej i ankieterskiej. konsultację i/lub przygotowanie opracowania analitycznego oraz wniosków       generalnych i rekomendacji z badania w oparciu o trzy źródła informacji: dane zastane na temat badanego zagadnienia, obserwacja własna przebiegu badania, sesja grupowa podsumowująca wyniki badania z udziałem autorów projektu, badaczy i moderatorów lub ankieterów. Kierując się zasadami kluczowymi dla współczesnego rynku badań: regułą rzetelności realizacji badania i kreatywności jego koncepcji, naszym Klientom oferujemy rozwiązania metodologiczne wybiegające poza standardowy schemat oparty na wykorzystaniu klasycznych sesji grupowych FGI oraz wywiadu IDI. W uzasadnionych przypadkach rekomendujemy wykorzystanie np.: modelu diady i triady, grup rodzinnych i grup znajomych, grup powracających, grup analitycznych, sesji typu brain storming, sesji/wywiadów profilowanych z udziałem jednostek/konsumentów niszowych (respondenci o niskich kompetencjach społecznych, małe dzieci, grupy eksperckie), badań o charakterze quasi-etnograficznym. W każdym z wyżej wymienionych przypadków wykorzystania metodologii niestandardowej jesteśmy w stanie opracować kompletny schemat badania i narzędzie badawcze, zorganizować realizację terenową projektu oraz przygotować adekwatny plan analizy uzyskanych wyników (lub też zapewnić pełne opracowanie analityczne). Nasza oferta, zarówno w zakresie badań ilościowych jak i jakościowych, obejmuje zarówno kompleksową realizację badania (począwszy od fazy przygotowania i sprawdzenia narzędzi badawczych, poprzez dobór próby, fazę terenową oraz opracowanie i analizę materiałów), jak i realizację wyłącznie jego wybranych etapów.

DYSPONUJEMY: zespołem metodologów, służących doradztwem we wszystkich etapach procesu badawczego, w badaniach o charakterze jakościowym oraz ilościowym ogólnopolską siecią ankieterów, systematycznie szkoloną i kontrolowaną w terenie, kierowaną przez doświadczonych koordynatorów regionalnych ogólnopolską siecią kontrolerów (niezależną od sieci ankieterskiej), sprawdzających pracę ankieterów w terenie zespołem zajmującym się kodowaniem, wprowadzaniem danych oraz analizami statystycznymi zespołem współpracujących na stałe, doświadczonych moderatorów, ankieterów i analityków jakościowych podwykonawcami posiadającymi profesjonalną sieć rekruterską oraz laboratoria badawcze, co umożliwia zorganizowanie realizacji badań jakościowych praktycznie w każdej lokalizacji (bez względu na region geograficzny i wielkość miejscowości) W przypadku badań o charakterze ilościowym, po zakończeniu realizacji badania, nasz Klient, oprócz kwestionariuszy lub/i dyskietki ze zbiorem danych, otrzymuje również: opis przebiegu realizacji badania dokumentację losowania i realizacji próby do badania raport z terenowej kontroli pracy ankieterów W przypadku badań o charakterze jakościowym, po zakończeniu realizacji badania, Klient badania otrzymuje standardowo: dokumentację badania: ofertę badawczą, opis kryteriów doboru respondentów i schemat badanych grup/wywiadów, narzędzie badawcze wraz z towarzyszącymi materiałami pomocniczymi transkrypcje w formie elektronicznej (dosłowny zapis) przebiegu grup lub wywiadów (ewentualnie materiału z obserwacji itd.) zapis w formie video (sesje grupowe) lub audio (wywiady indywidualne) przebiegu całego badania rekomendowany plan analizy lub pełen raport analityczny w formie elektronicznej i w formie wydruku – o ile opracowanie takie zostało zamówione przez Klienta badania.

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych prowadzi również działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową dla innych agencji badawczych, w zakresie metodologii badań ilościowych oraz jakościowych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey