Spis książek 2015-2020

2020

Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19. Pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego, Dariusza Przybysza i Franciszka Sztabińskiego, ISBN 978-83-7683-189-3 Pobierz publikację

Maria Zielińska: Gotowi na dorosłość? Projekty życiowe i zasoby społeczne pokolenia 2.0, ISBN 978-83-7683-194-7

Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej. Redakcja naukowa Antonina Ostrowska, ISBN 978-83-7683-192-3 Pobierz publikację

Justyna Kroczak: Kultura filozoficzna dawnej Rusi (XI-XIII w.), ISBN 978-83-7683-193-0

Sławomir Mazurek: Samoograniczający się katastrofizm i inne szkice o myśli rosyjskiej, ISBN 978-83-7683-188-6 

Ernest Radłow: Zarys historii filozofii rosyjskiej, ISBN 978-83-7683-187-9

Tadeusz Sznajderski: Stanisława Staszica koncepcja człowieka, ISBN 978-83-7683-185-5

Leon Petrażycki: Czym jest prawo?, ISBN 978-83-7683-186-2

Gender Quotas in the Post-Communist World: Voice of the Parliamentarians. Edited by Joshua Dubrow and Adrianna Zabrzewska, ISBN 978-83-7683-184-8 RCIN

2019

Aleksy Łosiew: Dialektyka mitu, ISBN 978-83-7683-180-0 Spis treści

Szkice z fenomenologii duchowości: od duchowości fenomenologii do fenomenalności duchowości. Pod redakcją Magdaleny Kozak i Roberta Grzywacza,  ISBN 978-83-7683-183-1 Spis treści

Anna Michalska: Facts, Norms, Ideals: Idealization and Self-regulation in Human Interactions, ISBN 978-83-7683-182-4 Contents

Konrad Burdyka: Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych, ISBN 978-83-7683-181-7 Pobierz publikację

Bogusław Paź: Filum cognitionis. Przemiany nowożytnej metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, ISBN 978-83-7683-177-0 Spis treści

Łukasz Kołoczek: Na skraju. Wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego, ISBN 978-83-7683-179-4 Spis treści

Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach. Pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego,  ISBN 978-83-7683-178-7 Spis treści

Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje. Pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala, ISBN 978-83-7683-162-6 RCIN Spis treści

2018

Wybrane problemy wczesnej fenomenologii. Antologia tekstów. Zebrał i wstępem opatrzył Daniel R. Sobota, ISBN 978-83-7683-172-5

Andrzej Gniazdowski: Behemot polski. Zajazdy krytyczno-polityczne, ISBN 978-83-7683-173-2

Daniel R. Sobota: Esej z filozofii dziejów, ISBN 978-83-7683-175-6 RCIN

Cezary Wodziński in memoriam. Redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska,  ISBN 978-83-7683-174-9

Gustaw Szpet: Zjawisko i sens. Fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy, ISBN 978-83-7683-170-1

Urszula Jarecka: Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej, ISBN 978-83-7683-169-5 RCIN

What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Late Middle Ages (1348-1500). Edited by Elżbieta Jung, ISBN 978-83-7683-171-8

Andrzej Słowikowski: Inny Kierkegaard. Egzystowanie w wierze, nadziei i miłości jako praktyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w mowach budujących Sørena Kierkegaarda, ISBN 978-83-7683-168-8

Piotr Lichacz: Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych, ISBN 978-83-7683-167-1 RCIN

Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego). Z francuskiego i czeskiego przełożył Wojciech Starzyński, z niemieckiego przełożył Daniel R. Sobota, wstępem opatrzył Wojciech Starzyński, ISBN 978-83-7683-161-9

Błażej Skrzypulec: Empiryczna ontologia percepcji. Struktura i tożsamość przedmiotów wzrokowych w perspektywie nauk kognitywnych, ISBN 978-83-7683-163-3

Leszek Kołakowski a filozofia. Pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego, ISBN 978-83-7683-164-0

Andrzej Leder: Był kiedyś postmodernizm… Sześć esejów o schyłku XX stulecia, ISBN 978-83-7683-152-7 RCIN

Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki. Listy 1957–2007. Do druku podał, komentarzem i aneksami opatrzył Andrzej Walicki. Z rękopisów przepisał i opracował Henryk Citko, ISBN 978-83-7683-159-6

Irena Bednarz: Mistrzowie i uczniowie. Bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych warszawskiej szkole historii idei, ISBN 978-83-7683-160-2 RCIN

2017

Barbara Czardybon: Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim, ISBN 978-83-7683-151-0

Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein: Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego, ISBN 978-83-7683-154-1

Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013. Pod redakcją Anny Kiersztyn, Danuty Życzyńskiej-Ciołek i Kazimierza M. Słomczyńskiego, ISBN 978-83-7683-158-9 RCIN

Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: ewolucja paradygmatu. Pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego, ISBN 978-83-7683-157-2 RCIN

Zbigniew Mikołejko: Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat, ISBN 978-83-7683-155-8 

Magdalena Grabowska, Joanna Regulska, Emilia Rekosz-Cebula: Między wójtem a proboszczem. Działalność kobiet w polskich samorządach lokalnych (1990-2016), ISBN 978-83-7683-156-5

Paweł Bytniewski: Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne, ISBN 978-83-7683-147-3 

Małgorzata Czarnocka: Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii, ISBN 978-83-7683-148-0 

Stanisław Czerniak: Wybrane koncepcje wiedzy i nauki we współczesnej filozofii niemieckiej, ISBN 978-83-7683-150-3

Dariusz Brzeziński: Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury, ISBN 978-83-7683-146-6

Katarzyna Andrejuk: Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, ISBN 978-83-7683-153-4

Erwin Schrödinger: Przyroda i Grecy. Nauki przyrodnicze i humanistyczne, ISBN 978-83-7683-139-8

Źródła do dziejów warszawskiej szkoły historii idei. Materiały archiwalne i rękopiśmienne (rekonesans). Opracował Henryk Citko, ISBN 978-83-7683-145-9

Barbara Trybulec: Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych, ISBN 978-83-7683-142-8

Mariusz Mazurek: Modele w filozoficznych koncepcjach nauki, ISBN 978-83-7683-143-5

Anna Michalska: Pragmatyzm nieinstrumentalny a filozoficzne koncepcje nauki, ISBN 978-83-7683-141-1

Maciej Soin: Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia, ISBN 978-83-7683-144-2

Mateusz Janik: Ontologia polityczna Benedykta Spinozy, ISBN 978-83-7683-132-9

Krzysztof Malicki: Poza wspólnotą pamięci. Życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego, ISBN 978-83-7683-138-1

Daniel Roland Sobota: Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch, ISBN 978-83-7683-137-4 RCIN

2016

Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej, współpraca Marta Karkowska, ISBN 978-83-7683-130-5 RCIN

Adam Smith. W 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów”. Redakcja naukowa Piotr Dominiak, Przemysław Parszutowicz, ISBN 978-83-7683-136-7

Galia Chimiak: The Growth of Non-Governmental Development Organizations in Poland and Their Cooperation with Polish Aid, ISBN 978-83-7683-133-6 RCIN

Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie. Redakcja naukowa Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz, ISBN 978-83-7683-135-0

Szymon Wróbel: Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka, ISBN 978-83-7683-134-3 RCIN

Social Inequality and the Life Course: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Edited by Kazimierz M. Slomczynski and Ilona Wysmułek, ISBN 978-83-7683-131-2 RCIN

Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Edited by Kazimierz M. Slomczynski and Irina Tomescu-Dubrow with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, ISBN 978-83-7683-127-5 RCIN

Dorota Żuchowska-Skiba: Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce, ISBN 978-83-7683-129-9

Christoph Wulf: Antropologia. Historia – kultura – filozofia, ISBN 978-83-7683-120-6

Krzysztof Malicki, Krzysztof Piróg: Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku, ISBN 978-83-7683-125-1 

Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, J. Craig Jenkins: Democratic Values and Protest Behavior. Harmonization of Data from International Survey Projects, ISBN 978-83-7683-126-8

Paweł Sznajder: Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu, ISBN 978-83-7683-124-4

Bronisław Baczko: Światła utopii, ISBN 978-83-7683-122-0 

Dorota Hall: W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce, ISBN 978-83-7683-121-3 RCIN

Towards Electoral Control In Central and Eastern Europe by Joshua Dubrow and Nika Palaguta (eds.), ISBN 978-83-7683-123-7 RCIN

Jacek Uglik: Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej, ISBN 978-83-7683-118-3 

2015

Hanna Buczyńska-Garewicz i Jan Garewicz: Listy. Warszawa. Paryż. Boston, ISBN 978-83-7683-114-5

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Wstęp, wybór, redakcja i opracowanie Andrzej Karalus i Przemysław Parszutowicz we współpracy z Haliną Floryńską-Lalewicz, ISBN 978-83-7683-117-6

Andrzej Gniazdowski: Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1914-1933, ISBN 978-83-7683-115-2 RCIN

Rafał Smoczyński: The Impact of the Entrepreneurs’ Catholic Religiosity upon Shadow Economy Activities in Poland after 1989. Approaching the moral community perspective, ISBN 978-83-7683-112-1 RCIN

Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje. Pod redakcją Marii Gołębiewskiej, ISBN 978-83-7683-107-7 RCIN

Justyna Kroczak: Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności, ISBN 978-83-7683-116-9

Enrico Berti: Arystoteles w XX wieku, ISBN 978-83-7683-109-1

Filip Niemczyk: Obowiązek polityczny jako dylemat moralny, ISBN 978-83-7683-108-4 

Myśl Barbary Skargi – droga osobna. Pod redakcją Jacka Migasińskiego i Magdaleny Środy, ISBN 978-83-7683-110-7 RCIN

Filozofia 2.0. Paradygmaty i instytucje. Redakcja naukowa Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz, ISBN 978-83-7683-101-5 

Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak: Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, ISBN 978-83-7683-103-9

Henryk Domański, Artur Pokropek, Tomasz Żółtak: Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne. Kraje europejskie w latach 2002-2012, ISBN 978-83-7683-102-2

Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy. Pod redakcją Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak, ISBN 978-83-7683-100-8 RCIN 

Lilianna Kiejzik: Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, ISBN 978-83-7683-106-0 

Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Anna Sawicka, Olena Yaskorska: Dynamika dialogów w ujęciu formalnym, ISBN 978-83-7683-104-6

Marcin Koszowy, Katarzyna Budzyńska: Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty, ISBN 978-83-7683-105-3

Anna E. Kubiak: Pogrzeby to nasze życie,  ISBN 978-83-7683-097-1 RCIN

Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Pod redakcją Antoniny Ostrowskiej i Michała Skrzypka, ISBN 978-83-7683-094-0

Zbigniew Król: Platonism and the Development of Mathematics. Infinity and Geometry, ISBN 978-83-7683-096-4

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey