Ogólnopolska konferencja „Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie”, 28-30 września 2015, Kazimierz nad Wisłą

Komitet organizacyjny: prof. prof. Piotr Gutowski (KUL), Robert Piłat (UKSW), Tadeusz Szubka (USz), Maciej Soin (IFiS PAN)

Sekretariat: mgr Jolanta Prochowicz (jolanta.prochowicz@gmail.com)

Konferencja jest trzecim i ostatnim spotkaniem z cyklu zorganizowanego w ramach projektu badawczego „Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Tak jak poprzednio, konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Problematyka konferencji nawiązuje do tematów podejmowanych na konferencjach w Białymstoku (październik 2013) i Pobierowie (wrzesień 2014) i obejmuje w zasadzie wszystkie tematy, które referenci uznają za istotne dla pytania o obecny stan filozofii i strategię przezwyciężenia jej (ewentualnego) kryzysu. Przedmiotem dyskusji mogą być więc zarówno instytucjonalne uwarunkowania sytuacji filozofii, w tym wpływ ostatnich reform systemu finansowania i ewaluacji instytucji naukowych, jak i wewnętrzna dynamika filozofii, w tym trudności tradycyjnych form jej uprawiania i wieloparadygmatyczny charakter dociekań filozoficznych. Szczególną uwagę chcemy zwrócić w tym roku na możliwości i kierunki przezwyciężenia domniemanego kryzysu, jeśli nie samej filozofii, to jej nauczania. Jak uprawiać filozofię w społeczeństwie utożsamiajacym filozofię z dowolnym sposobem myślenia – i jak jej nauczać, skoro masowy student ani nie chce, ani nie jest w stanie wykazać zrozumienia dla doświadczeń i osiągnięć filozoficznej tradycji? Nie wydaje się, by można było ulec w tych sprawach naturalnej pokusie kontynuacji tradycyjnych programów, chociaż stawiając sprawę w ten sposób nie przesądzamy wyniku dyskusji, lecz zachęcamy do jej podjęcia.

Wybrane referaty opublikujemy w tomie zbiorowym pod redakcją organizatorów (Wydawnictwo IFiS PAN).

Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z tytułem referatu (ok. 20 minut) i krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać na adres jolanta.prochowicz@gmail.com do 30.06.2015.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey