Marcin BukałaInformacje

Imię i nazwisko

Marcin Bukała

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

marcin.bukala@ifispan.edu.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/MarcinBukala

Telefon

+48-22-6572709

Pokój

dyżury: środa, 14.00.-16.00, piątek, 15.00-17.00, miejsce: gabinet Zakładu (p. 114 w Pałacu Staszica) lub Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Czytelnia czasopism (21 II dyżur odwołany; najbliższy dyżur w BUWr: 23 II; w Pałacu Staszica: 1 III)

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

– historia etyki życia gospodarczego (głównie przed XVIII w.),
– filozofia praktyczna,
– historia kultury średniowiecza.

Skrócony biogram

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią etyki życia gospodarczego okresu przed wyodrębnieniem się dyscypliny ekonomii, kulturą średniowieczną (w tym dziejami prawa kanonicznego i edukacji) oraz szerzej filozofią praktyczną; podstawą habilitacji (2015) była monografia Risk and Medieval Negotium…(2014), o pojmowaniu ryzyka gospodarczego w prawie kanonicznym i teologii u schyłku XII i w XIII stuleciu.

Opracował nowy przekład fragmentu Summy teologii Tomasz z Akwinu: II-II, kw. 57-80 i 101-122 (w druku). Jest również wydawcą tekstów z filozofii i teologii polskiej XIV i XV wieku.

wybrane publikacje

(pełna bibliografia do pobrania w dziale “prace naukowe”)

monografie :

M. W. Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus, Foreword by P. Prodi, Spoleto 2014, 264 s.

M. W. Bukała, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans. Library and Studies of Friars, and Ethical-Economic Ideas: the Example from Silesia, Spoleto 2010, 208 s.

Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka, tekst łac. wydał, przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył M. W.Bukała, Kęty 2011, 260 s.

ważniejsze artykuły:

M.W. Bukała, Wzór godziwego kupca a kluczowe pojęcia etyki przedsiębiorczości. Dziedzictwo czasów sprzed wyodrębnienia się dyscypliny ekonomii od etyki, w: Przedsiębiorczość. Etyka i odpowiedzialność, red. W.W. Gasparski (opus posthumum) i I. Koładkiewicz, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 2023: 93-110. 

 

M. W. Bukała, Tomistyczna etyka życia gospodarczego, w: Tomizm konsekwentny, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022: 261-264.

 

M.W. Bukała, W.W. Gasparski, Tadeusz Kotarbiński and the Polish School of Praxiology, „Edukacja Filozoficzna”, 74 (2022): 183-204.

 

M. W. Bukała, »Auctoritates ethicorum« Jana z Ząbkowic († 1446): autor, charakter tekstu i wykorzystane źródła (od  „translacio arabica” do Akwinaty), „Rocznik Tomistyczny”, 11 (2022).

M. W. Bukała, Business Enterprise in the Logic and Ontological Analysis of Józef I. M. Bocheński, „Prakseologia” 162 (2020): 103-114.

M. W. BukałaThe Scholastics on negotiatio and the Just Price: Medieval and Early Modern Ideas in Theologians and Contract Law, „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/The Legal History Review”, 86 (2018): 255-271.

M. W. Bukała, Siódme: Nie kradnij. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018): 177–192.

M. W. Bukała, O pracy w dziele de contractibus Mateusza z Krakowa, w: A. Barciak (wyd.), Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej (Kultura Europy Środkowej, XXI), Katowice–Zabrze: 39–56.

M. W. Bukała, Problem zbawienia kupca według Mateusza z Krakowa, w: M. W. Bukała, G. Myśliwski (red.), Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich w Rzeszowie), Rzeszów 2018: 141-159.

M. W. Bukała, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to pars prima, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012): 251-265; On the revised edition of the De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakowtamże: 267-273; Tenże, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on loanperiod. cyt., 11 [46] (2013): 233-242; Tenże, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on commerceperiod. cyt., 12 [47] (2014): 103-111.

M. W. Bukała, Sprzeczne z etyką używanie rzeczy a odpowiedzialność jej wytwórcy i sprzedawcy według Rajmunda z Penyafort, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010): 141150.

M.W.Bukała, Etyka przedsiębiorczości w średniowiecznej scholastyce ― wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia”, 149 (2009): 107-132.

M. W. Bukała, Enterprise Ethics, ‘Management’ Ethics, Work Ethics  Less Examined Aspects of Oeconomica Mediaevalia  Previous Research and New Questions, “Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 5 [40] (2007): 185-205.

M. W. Bukała, Il suo credito e la salvation tua – good faith in vendere al termine according to Benko Kotruljević (Benedetto Cotrugli) of Dubrovnik, w: P. Prodi (a cura di) La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna 2007: 131–142.

rozdziały w podręcznikach akademickich:

M. W. Bukała, „Geneza etyki działalności gospodarczej”, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialnośćpodręcznik akademicki, red. W. Gasparski, Warszawa 2012: 201-216.

przygotowywane publikacje

monografia “Pojęcia i idee pracy w średniowieczu”

publikacja krytycznego wydania tekstów Benedykta Hessego, Jakuba z Paradyża (2. traktat, inc. “Fama referente”), Michała Blidy oraz Stanisława Zaborowskiego o etycznych kwestiach związanych z obrotem rentą

publikacja krytycznego wydania komentarza Pawła z Worczyna do IV księgi Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

opracowanie na temat poglądów Tomasza z Akwinu na zagadnienie restytucji nieprawnie przejętych dóbr (w nawiązaniu do Sumy teologii, II-II, 62)

Doświadczenie zawodowe
  • po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Wrocławskim (2003), pracownik naukowo-dydaktyczny Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (2003-2005);
  • stypendysta na Uniwersytecie Bolońskim (2005-2007) (Marie Curie Inra-European Fellowship);
  • od 2008 pracownik naukowy IFiS PAN; po habilitacji uzyskanej w 2015 – przede wszystkim na podstawie pracy Risk and Medieval ‘Negotium’ (2014) – jako profesor Instytutu;
  • od 2019 r. redaktor naczelny pisma “Prakseologia”;
  • członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich oraz szeregu towarzystw naukowych, m.in. “Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale”, “Naukowego Towarzystwa Tomistycznego” i „Towarzystwa Naukowego Prakseologii”.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
  • członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych
  • redaktor naczelny pisma “Prakseologia” (od 2019)
  • członek redakcji pisma “Studia Antyczne i Mediewistyczne”
  • członek Rady Naukowej pisma “Prakseologia i Zarządzanie”
Realizowane projekty badawcze

Projekty realizowane w ostatnich latach:

Corpus Philosophorum Polonorum, IFiS PAN (2011-2018), projekt finansowany w ramach „Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki”, kierownikiem jest prof. Mikołaj Olszewski; w ramach projektu M. Bukała opracował edycję IV księgi komentarza Pawła z Worczyna do Arystotelesowej Etyki nikomachejskiej.

Myśl polska XV wieku dotycząca kontraktów obrotu rentą i innych zagadnień etyki gospodarczej: edycje tekstów, IFiS PAN (2010-2014) ― projekt indywidualny realizowany dzięki uzyskaniu grantu MNiSW;http://old.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=321

LABOR-OPUS-ARS – Late Medieval Notions and Ideas of Work, IFiS PAN (2008-2011) ― projekt indywidualny finansowany przez Marie Curie Reintegration Grant http://old.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=202]

ETHICA-NEGOTIUM – Historical Foundations of Management Ethics in the Late Medieval and Early Modern Period (13th-16th centuries), Universita di Bologna (2005-2007) ― projekt indywidualny realizowany dzięki uzyskaniu stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship (z projektem związana jest monografia M. Bukały: Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus, Spoleto 2014).

Stypendia naukowe

Marie Curie Intra-European Fellowship ―Uniwersytet Boloński, 2005-2007, zapraszającym i opiekunem projektu był prof. Ovidio Capitani

Nagrody i wyróżnienia

2016 Nagroda Prezesa Rady Ministrów, za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania habilitacji za monografię Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus (2014)

2005 ― Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (w starszej wersji programu START)

Działalność dydaktyczna

Seminarium problemowe ETYKA I TEOLOGIA PRAKTYCZNA ŻYCIA GOSPODARCZEGO W TEKSTACH TOMASZA Z AKWINU https://www.tomizm.org/2021-2022-etyka-i-teologia-praktyczna-zycia-gospodarczego/ (nagrania dostępne na stronie)

Konwersatorium TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA – HISTORIA IDEI WYZNACZAJĄCYCH CHARAKTER CYWILIZACJI, Uniwersytet Warszawski / Wydział Artes Liberales (przedmiot ostatnio prowadzony w roku akademickim 2019/2020)

Udział w prowadzeniu konwersatorium prof. Wojciecha Gasparskigo z etyki biznesu (wybrane tematy) w Akademii Leona Koźmińskiego

 

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

ostatnie wystąpienia na kongresach, konferencjach i seminariach naukowych:

 

21-23 IX, Katowice  – VII KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH

M.W. Bukała był moderatorem sekcji Wpływ kultury arabskiej na średniowieczny rozwój nauk i sztuk w łacińskim kręgu kulturowym w ramach VII Kongresu Mediewistów Polskich w Katowicach 23 IX b.r. Przedstawił tam również referat: Wpływ komentarzy arabskich na łacińską XIII-wieczną recepcję Arystotelesowych uwag o sprawiedliwości z V księgi „Etyki nikomachejskiej”

 

9-10 V, Warszawa – międzynarodowa konferencja PHILOSOPHICAL SCHOOLS AFTER 2050

M.W. Bukała przedstawił tam referat: „Tadeusz Kotarbiński and the Polish School of Praxiology”, współautorem referatu był prof. W. W. Gasparski

 

Dorobek popularyzatorski

ostatnie wystąpienie i publikacje popularnonaukowe (2023-2024):

 

20 IX 2023, Warszawa –  Prelekcja w ramach Festiwalu Nauki: „Ryzyko z biznesie, a historyczny problem lichwy i etos przedsiębiorczości” (Pałac S. Staszica)

 

23 IX 2023, prelekcja otwierająca na popularno-naukowy Kongres Łaciny Kościelnej pt. Kto kocha naród polski uczy łaciny. Kto nie umie uczyć łaciny, mówi o potrzebie jej nauczania”.

 

4 I 2024, Warszawa, “Teologia Polityczna” – publikacja popularnonaukowa:

https://teologiapolityczna.pl/marcin-bukala-jacques-le-goff-o-sredniowiecznym-kupcu-i-etyce-gospodarczej

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey