Marcin W. BukałaInformacje

Imię i nazwisko

Marcin W. Bukała

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

email@patrz.nizej-strona.www

Strona www

http://www.mediewistyka.pl/content/view/151/56

Telefon

+48-22-6572709 (e-mail podany na stronie http://www.mediewistyka.pl)

Pokój

113

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

historia etyki gospodarczej i historia kultury średniowiecza

Skrócony biogram

Doktoryzował się w Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2005-2007 był stypendystą w Uniwersytecie Bolońskim. Pracuje  w IFiS PAN od 2008 r. W 2015 r. uzyskał habilitację, w której głównym osiągnięciem naukowym była książka Risk and ‘Medieval Negotium’. Należy m. in. do “Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale” i „Towarzystwa Naukowego Prakseologii”.

 

wybrane publikacje

       monografie :

M. Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus, Foreword by P. Prodi, Spoleto 2014, 264 s.

Tenże, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans. Library and Studies of Friars, and Ethical-Economic Ideas: the Example from Silesia, Spoleto 2010, 208 s.

Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka, tekst łac. wydał, przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył M. Bukała, Kęty 2011 (ser. Ad fontes, XXII), 260 s.

       ważniejsze artykuły:

M. Bukała, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to pars prima, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012), s. 251-265; On the revised edition of the  De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow, tamże, s. 267-273; Tenże, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on loan, period. cyt., 11 [46] (2013), s. 233-242; Tenże, De translacione rerum temporalium (de contractibus) by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on commerce, period. cyt., 12 [47] (2014), s. 103-111. 

Tenże, Reason and Rationality in the Scholastic Outlook on Business Activity, [w:] Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. XII International Congress of Medieval Philosophy Palermo, 17-22 September 2007 (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale), vol. II. Comunicazioni: Latina, [red.] A. Musco et al., Palermo 2012, fasc. 1, s. 427-432.

Tenże, Sprzeczne z etyką używanie rzeczy a odpowiedzialność jej wytwórcy i sprzedawcy według Rajmunda z Penyafort, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010), s. 141150.

Tenże, Periculum and Business Responsibility: On the Scholastic Attitude toward Entrepreneur-ship [w:] Entrepreneurship: Values and Responsibility, ed. by W. Gasparski et al., New Brunswick 2010 („Praxiology: the International Annual of Practical Philosophy and Methodology”, 17), s. 139149.

Tenże, Etyka przedsiębiorczości w średniowiecznej scholastyce wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia”, 149 (2009), s. 107-132.

Tenże, Enterprise Ethics, ‘Management’ Ethics, Work Ethics Less Examined Aspects of Oeconomica Mediaevalia Previous Research and New Questions, “Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 5 [40] (2007), s. 185-205.

Tenże, « Il suo credito e la salvation tua » good faith in vendere al termine according to Benko Kotruljević (Benedetto Cotrugli) of Dubrovnik, [w:] La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, s. 131142.

         rozdziały w podręcznikach akademickich:

M. Bukała, „Geneza etyki działalności gospodarczej”, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, red. W. Garsparski, Warszawa 2011, s. 201-216  (M. Bukała jest również autorem 11 haseł w ‘Słowniku terminów’ w tym podręczniku).

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

członek redakcji “Studiów Antycznych i Mediewistycznych”

Realizowane projekty badawcze

projekty realizowane po doktoracie

ETHICA-NEGOTIUM – Historical Foundations of Management Ethics in the Late Medieval and Early Modern Period (13th-16th centuries), 2005-2007 ― projekt indywidualny realizowany w Uniwersytecie Bolońskim, dzięki uzyskaniu stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship; koordynatorem z ramienia goszczącego Departamentu był prof. Ovidio Capitani;

LABOR-OPUS-ARS – Late Medieval Notions and Ideas of Work, 2008-2011 ― projekt indywidualny realizowany w IFiS PAN, finansowany przez Marie Curie Reintegration Grant;

Myśl polska XV wieku dotycząca kontraktów obrotu rentą i innych zagadnień etyki gospodarczej: edycje tekstów, 2010-2014 ― projekt indywidualny  realizowany obecnie w IFiS PAN, dzięki uzyskaniu grantu MNiSW;

Corpus Philosophorum Polonorum, od 2011 ― projekt realizowany obecnie w IFiS PAN, finansowany w ramach „Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki”, kierownikiem jest prof. Mikołaj Olszewski; w ramach projektu M. Bukała opracowuje edycję ks. IV komentarza Pawła z Worczyna do Arystotelesowej Etyki nikomachejskiej,

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey