Klaudia Wolniewicz-SlomkaInformacje

Imię i nazwisko

Klaudia Wolniewicz-Slomka

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

klaudia.wolniewicz@ifispan.edu.pl

Pokój

237

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Obszary zainteresowań naukowych

polityka publiczna, a szczególnie polityka rodzinna, lokalna polityka społeczna, dyskurs publiczny z wykorzystaniem podejścia krytycznej analizy dyskursu (KAD)

Skrócony biogram

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej (2018), absolwentka polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2013). W latach 2021-2023 zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od stycznia 2023 roku pełni rolę adiunkta w projekcie “Emerytury groszowe w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej orsz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych na przez Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk czy University of Exeter, finansowanych przez NCN, UE Erasmus Plus. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki publicznej,  a szczególnie polityki rodzinnej, lokalnej polityki społecznej oraz dyskursu publicznego z wykorzystaniem podejścia krytycznej analizy dyskursu (KAD).

Wykształcenie

2018 – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej

Rozprawa doktorska: “Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym na przykładzie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”

2013 – magister polityki społecznej

Praca magisterska: “Łączenie ról zawodowych z rodzinnymi. Badanie rodziców korzystających z publicznych usług żłobkowych w Warszawie”

2011 – licencjat polityki społecznej

Praca licencjacka: “Polityka rodzinna jako element polityki społecznej w exposé Kazimierza Marcinkiewicza i Donalda Tuska. Analiza porównawcza”

 

Doświadczenie zawodowe
 • Лащук, Ю., & Вольневич-Сломка, К. (2023). Гендерні гетеротопії в медійному контенті українських молодіжних організацій. Синопсис: текст, контекст, медіа, 29(4), 288–294. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.4.7
 • Ostrowicka, H., Wolniewicz-Slomka, K. (2023). Wokół problemów społecznych, czyli w poszukiwaniu pedagogii w dyskursach organizacji młodzieżowych działających w Polsce. Edukacja Międzykulturowa, 3(22), 176-191.
 • Wolniewicz-Slomka, K. (2022). Projektowanie i implementacja polityki publicznej – przegląd podejść teoretycznych. Studia z Polityki Publicznej, 9(3(35), s. 65-88. doi: 10.33119/KSzPP/2022.3.4.
 • Ostrowicka, H., Wolniewicz-Slomka, K. (2022). Heterotopias of Nationalist Youth Organisations in Poland: Communitarisation and Entry/Exit System. The Qualitative Report, 27(11), 2528-2545.
 • Wolniewicz-Slomka, K. (2021). Między pracą a rodziną – opieka nad najmłodszym dzieckiem w debacie prasowej. Szkoła-Zawód-Praca, 21, 201-222.
 • Wolniewicz-Slomka, K. (2019). Design and implementation of family policy on a local level: example of two cities. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 45, 105–122.
 • Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego (współautorstwo), Warszawa 2018, http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021.pdf
 • Bożewicz, T., Theiss, M., Wolniewicz-Slomka, K. (2018) Hojność lokalnego obywatelstwa społecznego w sferze wychowania przedszkolnego: do czego obywatele faktycznie mają dostęp? – studium czterech gmin [w:] M. Theiss (red.) Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej przykład wychowania przedszkolnego.
 • Kurowska, A., Wolniewicz, K. (2015). Opieka nad dzieckiem do lat 3 [w:] Cezary Żołędowski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Maciej Duszczyk (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa.
 • Wolniewicz, K. (2015). Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 – lokalne zróżnicowanie dostępu do usług opiekuńczych. Polityka społeczna, 1.
 • Wolniewicz, K. (2015). Polityka rodzinna [w]: Błażej Choroś, Michał Niebylski (red.), Polityki publiczne w teorii i praktyce, Toruń.

 

Realizowane projekty badawcze

2024

Projekt „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna, IFiS PAN, kierownik projektu: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, finansowanie: NCN: 2021/41/B/HS6/04416, rola: adiunkt badawczy (post-doc)

https://em.ifispan.pl/

2021

Projekt “Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze”, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik projektu: dr hab. Helena Ostrowicka, finansowanie: NCN: 2019/35/B/HS6/01365, rola: adiunkt badawczy (post-doc)

http://heterotopie.obywatelstwa.ukw.edu.pl/

2019

Projekt „Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.”, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik projektu dr Anna Ciepielewska-Kowalik, finansowanie: NCN: 2015/19/D/HS5/00514, rola: badaczka

Projekt „Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych – przypadek Polski”, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu dr hab. Wojciech Gagatek, finansowanie: NCN: 2017/26/M/HS5/00824, rola: badaczka

Projekt „PROTEGO – Procedural Tools for Effective Governance”, kierownik projektu prof. Claudio Radaelli, bezpośrednia przełożona Claire Dunlop, University of Exeter, Wielka Brytania, rola: badaczka

2018

Praca nad strategią polityki senioralnej dla województwa mazowieckiego na lata 2019-2021, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, finansowanie: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, rola: badaczka

Projekt „Analiza sankcji socjalnych przy wykorzystaniu gramatyki instytucjonalnej”, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu: dr hab. Bartosz Pieliński Uniwersytet Warszawski, finansowanie: środki z dotacji Prorektora ds. naukowych UW prof. Macieja Duszczyka, rola: badaczka

Projekt  „Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach”, kierownik projektu: dr hab. Anna Kurowska, finansowanie: NCN: 2014/13/D/HS4/03645, Uniwersytet Warszawski, rola: badaczka

2017

Projekt „Strengthen Higher Education through Innovative financial Tools”, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, finansowanie: Komisja Europejska, rola: badaczka i koordynatorka

Projekt „Analiza porównawcza systemu opieki nad dziećmi w dwóch miastach”, Uniwersytet Warszawski, finansowanie: DSM 2016: stałe obszary badań doktorantów i młodych pracowników naukowych, rola: kierownik i główny wykonawca

2015

Projekt „Analiza polskiej debaty publicznej na temat polityki rodzinnej w latach 2010-2014”, Uniwersytet Warszawski, finansowanie: DSM 2015: stałe obszary badań doktorantów i młodych pracowników naukowych, rola: kierownik i główny wykonawca

2013 – 2016

Projekt „Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5”, Uniwersytet Warszawski, kierownik dr hab. Maria Theiss, finansowanie: NCN: 2011/03/D/HS5/02498, rola: asystentka naukowo-techniczna

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

2023

„Narratives on Nationalist Youth Organizations in Poland: A Discourse Analysis of Press Articles” (współautorka), „DNC5ALED: Discourses and their impacts on a world of multiple crises”, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, 25-28 lipca 2023

„Equality, Poverty, and Nation: Discursive Construction of Social Issues by Youth Organizations Operating in Poland”, „DNC5ALED: Discourses and their impacts on a world of multiple crises”, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, 25-28 lipca 2023

„W obronie narodu – obraz organizacji nacjonalistycznych w polskiej prasie w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”, „Czym był, jest i będzie patriotyzm?”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15 czerwca 2023

2022

„Dyskursy obywatelstwa w organizacjach młodzieżowych działających w Polsce. Część I. Przynależność do grup(y)/wspólnot(y)”, XI Zjazd Pedagogiczny, Poznań, 20-22 września 2022

“A System of Opening and Closing in Heterotopias of Citizenship: The Discourse of Polish Youth Organizations” (współautorka), podczas międzynarodowej konferencji “Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices”, Alicante, 15-17 czerwca 2022

“Exceptionality and exclusion: the discursive construction of nationalist communities of youth organisations in Poland” (współautorka), podczas międzynarodowej konferencji “Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices”, Alicante, 15-17 czerwca 2022

2019

„Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej  na poziomie lokalnym na przykładzie dwóch miast”, seminarium „Dobre Rządzenie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, marzec 2019

2015

„Analiza debaty parlamentarnej towarzyszącej wprowadzeniu Ustawy żłobkowej”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polityka rodzinna w Polsce i w Europie”, ICRA Foundation, Warszawa, wrzesień 2015;

„Zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3 a członkostwo Polski w UE”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polityka rodzinna w Polsce. Dekada członkostwa w UE”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej, Warszawa, kwiecień 2015; we współpracy z dr hab. Anną Kurowską (IPS UW)

2014

„Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 – próba oceny efektywności instrumentów polityki rodzinnej”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Lokalna polityka społeczna”, Instytut Socjologii UW, maj 2014;

„Prawa rodziców na rynku pracy”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Młoda Rodzina na Rynku Pracy”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, czerwiec 2014

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey