Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie Praca imigrancka w ramach platform internetowych w Polsce: integracja czy segregacja na rynku pracy?

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie „Praca imigrancka w ramach platform internetowych w Polsce: integracja czy segregacja na rynku pracy?”

Kierowniczka projektu: dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu “PRELUDIUM BIS” (projekt numer 2023/50/O/HS6/00090)
Planowane rozpoczęcie projektu: 1 października 2024 r. (początek roku akademickiego w Szkole Nauk Społecznych PAN)

Liczba stypendiów: 1

Stypendium w wysokości 5000 zł brutto brutto miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej i 6000 zł brutto brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej przez łączny okres 48 miesięcy.[1]

Treść ogłoszenia
Announces

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28.05.2024 r. w formie elektronicznej na adres: kandrejuk@ifispan.edu.pl  z dopiskiem w tytule “Konkurs – Preludium Bis”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Katarzyna Andrejuk kandrejuk@ifispan.edu.pl


[1] Stypendium wypłacane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a wskazane kwoty obejmują dodatkowe koszty np. ZUS i inne koszty pracodawcy.


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey