Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie pt. Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research

Rozstrzygnięcie konkursu 

na stanowiska doktorant-stypendysta w projekcie pt. Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research kierowanym przez dr. hab. Marcina Miłkowskiego, prof. IFiS PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

Komisja Konkursowa IFiS PAN ds. stypendiów doktoranckich w ramach projektu Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych (Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research) rozpatrzyła zgłoszenia na konkurs na stypendia doktoranckie.

Do konkursu zgłosiło się 9 kandydatów: Daniel Borek, Pola Borkiewicz, Matej Kohar, Piotr Litwin, Paweł Motyka, Jacek Olender, Adrianna Smurzyńska, Radosław Stupak i Piotr Urbańczyk. Komisja Konkursowa (w składzie: prof. dr hab. Danilo Facca – przewodniczący, dr hab. M. Gołębiewska, dr hab. M Miłkowski) sporządziła listę rankingową zgodnie z wymogami regulaminu Narodowego Centrum Nauki.

Zgodnie z wymaganiami Narodowego Centrum Nauki 50% oceny stanowiły osiągnięcia naukowe, w tym publikacje, oceniane w skali od 0 do 4, a pozostałe 50% wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Po dyskusji Komisja postanowiła zgłosić do stypendium mgra Piotra Litwina i mgr Adriannę Smurzyńską, którzy uzyskali najwyższe oceny na liście rankingowej (po 7 punktów). Kandydatom biorącym udział w konkursie przesłano listę rankingową.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

——————————————————————————————————————–

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowiska

doktorant-stypendysta

w projekcie pt.

Cognitive Science in Search of Unity:
Unification and Integration of Interdisciplinary Research

kierowanym przez dr. hab. Marcina Miłkowskiego, prof. IFiS PAN
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

Stypendium doktoranckie na okres 20 miesięcy. Przewiduje się rozdysponowanie dwóch stypendiów.

Osoba na stanowisku doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialna za uczestnictwo w badaniach, w tym przegląd literatury i opracowywanie artykułów naukowych w języku angielskim. W szczególności oczekiwane jest przygotowanie publikacji przedłożonej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

Kandydaci powinni przedstawić związek przygotowywanej rozprawy doktorskiej z tematyką projektu, pokazujący ich szczególną kompetencję w co najmniej jednej dziedzinie lub metodologii wchodzącej w skład kognitywistyki. Więcej informacji o projekcie na stronie: http://cognitive.ifispan.pl

Szczegóły: Kon_dokt_styp_NCN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey