III Konferencja Ekonomia, kultura, wartości

W dniach 18-19 czerwca 2015 w Gdańsku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Ekonomia, kultura, wartości”, zatytułowana „Metaekonomia”. Organizatorami Konferencji są: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Metaekonomia to najogólniej rzecz ujmując refleksja nad fundamentami ekonomii. To całościowy sposób patrzenia na pole podmiotowe i przedmiotowe ekonomii, rozumianej równocześnie jako nauka, jako styl myślenia i jako forma świadomości. Metaekonomia jest zorganizowaną systematyczną refleksją, którą można uprawiać zarówno w sensie immanentnym – wtedy skupia się na ekonomii jako dyskursie naukowym, czyli na praktyce uprawiania ekonomii (obejmuje tym samym problemy epistemologiczne i ontologiczne, analizowane w filozofii nauki czy też w ramach ogólnej metodologii nauk), jak też w sensie transcendentnym – wtedy patrzy na pole przedmiotowe ekonomii niejako z zewnątrz, czyli analizuje rzeczywistość gospodarczą i instytucje będące tradycyjnie przedmiotem zainteresowania ekonomii (rynek, bank, pieniądz, kredyt, towar, zjawiska produkcji, wymiany i konsumpcji itd.) oraz ekonomii jako nauki z perspektywy innych niż ekonomia dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, socjologia, nauki o zarządzaniu, antropologia, psychologia, historia bądź historia idei, etyka, stosunki międzynarodowe czy teoria dyskursu.

Swój udział zapowiedzieli m.in. Profesorowie: G r z e g o r z  K o ł o d k o (Akademia Leona Koźmińskiego), U s k a l i  M ä k i (University of Helsinki), J u l i a n  R e i s s (Durham University) oraz A n d r z e j  R y c h a r d (Instytut Filozofii i Socjologii PAN).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesłania krótkiego abstraktu zarówno w języku polskim jak i angielskim (do 800 znaków bez spacji) z tematem wystąpienia na adres metaekonomia@zie.pg.gda.pl. Zalecamy skorzystanie z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konferencji. Przewidujemy miejsce zarówno dla wystąpień w języku angielskim, jak i polskim, choć zachęcamy do zwiększenia szansy międzynarodowego odbioru efektów Państwa badań i refleksji. Po przejściu procedury recenzyjnej i zakwalifikowaniu do druku teksty zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach branżowych.

Termin konferencji: 18-19 czerwca 2015
Ostateczny termin przesyłania abstraktów: 24 maja 2015.
Decyzja o akceptacji propozycji wystąpienia: 25 maja 2015
Opłata konferencyjna: 400 złotych (po zaakceptowaniu abstraktu) – nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.
Szczegóły na stronie internetowej: www.ekonomia-kultura-wartosci.zie.pg.gda.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey