Fundusz socjalny

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH INSTYTUTU FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN – tekst jednolity z dnia 22 września 2021 r. wraz z załącznikami

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

     §1      
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwany dalej Funduszem) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników zgodnie z 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 746 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §1-4 (Dz.U. nr 43 poz. 349).
 2. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
 3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.
 4. Dyrektor powołuje Komisję Socjalną (zwaną dalej Komisją) w uzgodnieniu z przedstawicielem ogółu pracowników odrębnym zarządzeniem. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu zgodnie z Regulaminem.
 5. Do podstawowych zadań Komisji należy:
  1. opiniowanie wniosków o świadczenia socjalne: dopłaty do wczasów „pod gruszą”, dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci do lat 18-tu, zapomogi (m.in. w związku z pogrzebem członka rodziny), inne formy dopłat (m.in. w związku ze wzrostem wydatków w okresie przedświątecznym),
  2. opiniowanie wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe,
  3. opiniowanie spraw spornych dotyczących ograniczenia lub odmowy niektórych świadczeń socjalnych bądź przesunięcia środków w poszczególnych pozycjach preliminarza wydatkowania środków Funduszu.
     §2      
 1. Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie planu dochodów i wydatków, z podziałem środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, zatwierdzonego przez Dyrektora i uzgodnionego z przedstawicielem ogółu pracowników Instytutu.
 2. Powyższy preliminarz należy przygotować corocznie w terminie do dnia 31marca każdego roku.
     §3      
 1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:
  1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania i mianowania, niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy,
  2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
  3. emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę w Instytucie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a-c oraz rodzin pracowników zmarłych w czasie trwania ich zatrudnienia, jeżeli członkowie ci nie pracują zawodowo.
 2. Członkami rodzin, o których mowa w § 2 pkt. d, są:
 3. a) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, niepracujący zawodowo i niepobierający emerytur i rent,
 4. b) osoby pozostające na utrzymaniu i wychowaniu (tj. dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, wnuki i rodzeństwo) w wieku do lat 18, jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,
 5. c) członkowie rodzin zmarłych pracowników – jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu (z prawem do renty rodzinnej),
 6. d) osoby wymienione w pkt. b, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek,
 7. e) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, niedysponujący środkami własnymi na utrzymanie, którzy nie otrzymują emerytur i rent.
     §4      
 1. Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie:
  1. wypoczynku pracowników w formie wczasów we własnym zakresie (tzw. „wczasów pod gruszą”),
  2. wypoczynku dzieci do lat 18 w zorganizowanych formach (kolonie, obozy letnie i zimowe, „zielone szkoły” oraz wczasy specjalistyczne),
  3. zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
  4. zwiększonych wydatków w okresie przedświątecznym (Świąt Wielkanocnych lub Świąt Bożego Narodzenia),
  5. dofinansowanie do aktywności sportowej lub kulturalnej w formie dofinansowania Karty Multisport (załącznik nr 8) lub biletów na imprezy kulturalne (teatr, kino, koncert) (załącznik nr 9). Wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 10 zarządzenia.
     §5      
 1. Świadczenia z Funduszu są udzielane na wniosek uprawnionych i mają charakter uznaniowy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawę do obliczenia świadczeń stanowi przychód przypadający na osobę w rodzinie, uzyskany w roku poprzedzającym złożenie wniosku i wykazany w oświadczeniu pracownika. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość przychodu uzyskiwanego przez wszystkie osoby w rodzinie, które wspólnie zamieszkują i prowadzącą gospodarstwo domowe[1]. Pracownik, który nie chce ujawnić przychodu, zgadza się tym samym na zaszeregowanie go do grupy osób o najwyższych przychodach. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków z Funduszu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Na wniosek pracownika prowadzącego sprawy socjalne wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć do wglądu kserokopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok ubiegły oraz osób z którymi wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe.
 3. Jeśli wnioskodawca w zał. nr 3 wymienił osoby prowadzące wspólnie z nim gospodarstwo domowe, to należy dołączyć do wniosku zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych – z wyłączeniem dzieci nieosiągających dochodu (załącznik nr 7).
 4. Za przychód uważa się przychód ustalony wg zasad ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Uprawniony, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej albo wykorzystał przyznane świadczenie niezgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu pobranych świadczeń z Funduszu.
     §6      

Wnioski o wypłatę świadczeń w ramach zwiększonych wydatków w okresie przedświątecznym za dany rok przyjmowane są najpóźniej do: 15 maja (dofinansowanie do Świąt Wielkanocy) lub  15 grudnia (dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia) w Dziale Spraw Pracowniczych przez pracownika prowadzącego sprawy socjalne. Dofinansowanie w związku ze wzrostem wydatków w okresie przedświątecznym określa tabela stanowiąca załącznik nr 6.

     §7      
 1. Warunkiem dopłaty do wypoczynku jest korzystanie przez uprawnionego z nieprzerwanego i co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 162 KP.
 2. Dopłata do wczasów „wczasy pod gruszą” przysługuje pracownikowi raz w roku.
 3. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci do lat 18 przysługuje raz w roku (po dostarczeniu rachunku lub faktury). oraz przedstawieniu PIT-u obojga rodziców.
 4. Kwoty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” oraz wypoczynku zorganizowanego dla dzieci do lat 18 ustala się corocznie wg tabeli odpłatności, uwzględniającej jej zróżnicowanie w zależności od wysokości przychodu na członka rodziny osoby uprawnionej. Tabela stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
     §8      
 1. Zapomogi pieniężne mogą być przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz w wypadkach losowych.– maksymalnie do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego Komunikatem Prezesa GUS za rok poprzedni.
 2. Zapomoga, o której mowa w § 8 pkt. 1 wypłacana jest w następujących sytuacjach:
 3. indywidualnego zdarzenia losowego, przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności (np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub mieniu),
 4. długotrwałej choroby, czyli choroby, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła,
 5. śmierci członka rodziny.
 6. pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Za pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej uważa się osiąganie przychodu w  wysokości poniżej minimalnego wynagrodzenia  w danym roku ((Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794)) w przeliczeniu na 1 członka rodziny.
 7. Do wniosku o zapomogę należy załączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny, np. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę, akt zgonu, dokument zgłoszenia na policję, potwierdzający kradzież czy wypadek, protokół szkodowy ubezpieczyciela itp. Warunkiem wypłaty zapomogi o której mowa § 8 ust.2 lit.c) jest przedstawienie oprócz aktu zgonu, dokumentu potwierdzającego pokrycie kosztów pogrzebu.
 8. Kwoty zapomóg uzależnione są od wysokości przychodu na członka rodziny osoby uprawnionej zgodnie z poniższą tabelą:
PrzychódWysokość zapomogi
Poniżej 2.500 zł5.000 zł
2.500 – 5.000 zł3.000 zł
Powyżej 5.000 zł2.000 zł
     §9      
Pożyczki mieszkaniowe
 1. Pożyczki mieszkaniowe przeznaczone są na:
 2. pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany do wysokości 20% kosztów, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 3. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym do wysokości 20% kosztów wynikających z projektu budowlanego i poniesionych udokumentowanych nakładów, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 4. zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej lub od osoby fizycznej do wysokości 20% ceny, nie więcej jednak niż 60.000 zł,
 5. nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego do 20% kosztów, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 6. przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne do 20% kosztów, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 7. dofinansowanie do kredytu mieszkaniowego, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 8. przystosowanie mieszkań lub domów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej do 20% kosztów tych prac, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 9. kaucje i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań w wysokości do 20% kosztów, nie więcej jednak niż 60 000 zł,
 10. remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych – w wysokości nie większej niż 40 000 zł, w zależności od określonego we wniosku zakresu i wyceny prac remontowych lub modernizacyjnych.

− do 20 000 zł. wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu dofinansowania na cele remontowe czy modernizację,

− powyżej 20 000 zł wnioskodawca powinien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające wykorzystanie pożyczki zgodnie z przeznaczeniem (np. faktury, rachunki ).

 1. W przypadku nieudokumentowania w ciągu 5 miesięcy od otrzymania pożyczki mieszkaniowej pkt.1 lit. a‒i poniesionego wydatku pożyczka ulega natychmiastowej spłacie.
 2. Ze środków Funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę i remont domów letniskowych.
 3. Pracownik może uzyskać tylko jedną z form dofinansowania wymienionych w lit. a−i.
 4. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na cele mieszkaniowe wymienione w lit. a−i zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty, umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki i jej wysokości – zatwierdzony kosztorys, zezwolenie na budowę, faktury, zaświadczenie ze spółdzielni, akt notarialny itp.
 5. Udzielane pożyczki mieszkaniowe mogą być częściowo lub w całości umorzone. Umorzenie uzasadnione jest wyjątkowo trudną sytuacją materialną i mieszkaniową osoby ubiegającej się o umorzenie oraz w wypadkach losowych (m.in. pożar, zalanie mieszkania, ciężka choroba wymagająca stosowania drogich leków) i uwarunkowane wysokością środków Funduszu.
 6. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 5 lat.
 7. Warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą – zob. wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. W razie nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach.
 9. Z dniem ustania stosunku pracy niespłacona pożyczka podlega spłacie wg dotychczasowego harmonogramu. Pożyczkobiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat rat pożyczki na rachunek bankowy Instytutu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
 10. W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłacona pożyczka podlega w całości umorzeniu.
    §10     
 1. Wysokość oprocentowania pożyczki mieszkaniowej wynosi:
 2. a) pożyczka na 12 miesięcy – 1%,
 3. b) pożyczka na 24 miesiące – 2%,
 4. c) pożyczka na 36 miesięcy – 3%,
 5. d) pożyczka na 48 miesięcy – 4%,
 6. e) pożyczka na 60 miesięcy – 5%.
 7. Pożyczki mieszkaniowe dla osób, których przychód na członka rodziny jest niższy od minimalnego wynagrodzenia (Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794)), są nieoprocentowane.
    §11     
 1. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe składa się pracownikowi prowadzącemu sprawy socjalne wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność przyznania świadczenia (np. akt notarialny, umowa) oraz ze wskazaniem poręczycieli, którymi mogą być wyłącznie pracownicy Instytutu zatrudnieni na czas nieokreślony. Jeden pracownik może poręczyć najwyżej dwie pożyczki. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Pracownik, który uzyska pożyczkę, zobligowany jest do wyrażenia zgody na potrącenie jego zadłużenia z wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, zasiłku chorobowego.
 3. Pożyczkę mieszkaniową poręczają dwie osoby zatrudnione w Instytucie, których umowa o pracę nie wygaśnie przed końcem terminu spłaty pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę.
 4. Poręczyciele zobligowani są do wyrażenia zgody na potrącenie rat pożyczki pożyczkobiorcy z ich wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, zasiłku chorobowego, jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty wobec pracodawcy.
    §12     

Ze środków Funduszu przyznanych na cele mieszkaniowe uprawniona osoba może korzystać w formie pożyczki po uprzednim spłaceniu pobranej pożyczki.

    §13     

Pożyczki udzielone według dotychczasowych przepisów spłacane są zgodnie z zawartymi umowami. Dopuszcza się aneksowanie pożyczek przyznanych w 2021 roku, a przyznanych przed wprowadzeniem zmian do obowiązującego regulaminu zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 22 września 2021 r..

    §14     

Dofinansowanie z Funduszu następuje w zasadzie po skorzystaniu przez pracownika ze świadczenia. Na jego umotywowany wniosek dopłata do świadczenia może być przyznana przed terminem rozpoczęcia wczasów, w szczególności dotyczy to dopłat do wczasów tzw. pod gruszą lub wypoczynku dzieci w sytuacji wcześniejszego przedstawienia rachunku.

    §15     
 1. W celu dokonywania właściwego rozdziału świadczeń socjalnych, pracownik prowadzący sprawy socjalne zobowiązany jest do:
  1. ewidencji zawierającej podstawowe informacje o sytuacji materialnej pracowników Instytutu na podstawie przekazywanych oświadczeń o sytuacji materialnej – z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  2. ewidencji wysokości i rodzajów świadczeń socjalnych udzielanych poszczególnym pracownikom – z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
    §16     
 1. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dokonuje pracownik prowadzący sprawy socjalne.
 2. Dyrektor Instytutu zatwierdza przyznanie świadczenia socjalnego.
 3. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia podaje się uzasadnienie.
 4. Wszelkie kwoty podane w przepisach niniejszego Regulaminu są kwotami brutto.
    §17     
 1. Pracownik prowadzący sprawy socjalne określone w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu do końca danego roku w uzgodnieniu z działem finansowo-księgowym.
 2. W przypadku gdy środki Funduszu nie wystarczają na sfinansowanie pełnego zakresu działalności socjalnej, Dyrektor Instytutu może wstrzymać lub ograniczyć realizację niektórych świadczeń.
    §18     

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

[1] Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się wspólne zamieszkiwanie i zaspokajanie potrzeb życiowych. Jeśli rodzina wnioskodawcy uwzględnia dziadków i innych krewnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, to wszystkie te osoby powinny być uwzględnione przy obliczeniach przychodu pracowniczego a tym samym należy przedstawiać ich zeznanie podatkowe.

Rozdzielność majątkowa małżeńska nie oznacza, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (Pismo MPiPS z 23.02.2021 r.SPS -023-20396/11). Należy więc przedstawić zeznanie podatkowe małżonka/małżonki. Uznaje się, że związki partnerskie wspólnie zamieszkujące prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, tym samym przychód partnera/partnerki powinien zostać wliczony do przychodu gospodarstwa domowego.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey