Dokumenty do pobrania dla pracowników

Papier firmowy
Wniosek urlopowy

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora IFiS PAN- wprowadzające instrukcję postępowania w sytuacji konfliktu interesów
Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacji konfliktu interesów

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Umowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.
Umowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.
Umowa zlecenia pol.-ang.
Rachunek pol.-ang.
Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.
RODO pol.-ang.

Zasady pracy zdalnej w IFiS PAN

Zasady pracy zdalnej
Zasady pracy zdalnej
Wnioski i załączniki do zasad pracy zdalnej

Regulamin Wynagrodzenia w IFiS PAN – 2023 r.

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania w IFiS PAN

Zasady Premiowania Pracowników IFiS PAN

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

RODO dla pracowników IFiS PAN

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Polityka Bezpieczeństwa IFiS PAN
Zał. 1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
Zał. 2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych
Zał. 3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych
Zał. 6 Procedura notyfikacji naruszeń
Zał. 7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zał. 8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie
Zał. 9 Obszar przetwarzania danych osobowych
Zał. 10 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zał. 11 Procedura oceny ryzyka
Zał. 12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony
Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

Regulaminu Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zał. 1 – Tabela dofinansowania do wypoczynku
Zał. 2 Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Zał. 3 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
Zał. 4 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
Zał. 5 Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Zał. 6 Tabela określająca dofinansowanie do świąt
Zał. 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek aktywność sportowa pracownika
Wniosek kultura pracownik

Zarządzenie Dyrektora 2023

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Plik do pobrania
Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt
Załącznik nr 3 – Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego

Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 21 października 2023 r. w sprawie: podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii i PAN w roku akademickim 2023/2024 oraz powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2023/2024 Plik do pobrania

Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium dla doktorantów I, II oraz III i IV roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2023/2024. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok albo soczewek kontaktowych dla pracowników IFiS PAN pracujących przy monitorach ekranowych. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania
Załącznik do Zarządzenia – Polityka otwartego dostępu
Załącznik do Zarządzenia – Open Access Policy

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie: zmian w Komisji Ewaluacji w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I orku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2022/2023 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie: zmian w składzie w składzie Kolegium Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. wdrożenia Logo HR Excellence in Research Plik do pobrania

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie: przywrócenia zasad organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN obowiązujących sprzed stanu epidemii COVID- 19. Plik do pobrania

Zarządzanie nr 23/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: zasad przyznawania nagród pracownikom IFiS PAN z Funduszu Nagród za 2022 r. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 27/2023

Zarządzanie nr 20/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów III roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie 1. ustalenia wynagrodzeń dla członków trzech komisji ewaluacyjnych doktorantów – I, II oraz III roku – Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2022/2023.

  1. ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego,
  2. ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. procedur redakcyjnych w periodyku Studia Logica. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. uruchomienia płatnych programów nauczania w IFiS PAN. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego, na rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. Równości w IFIS PAN. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. opracowania wniosków o inwestycje związane z infrastrukturą informatyczną w IFiS PAN. Plik do pobrania