Dokumenty do pobrania dla pracowników

document-pdf-text-iconZARZĄDZENIE 14/2017 Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-icon Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacjach powstania konfliktu interesów

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

word-iconUmowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.

word-iconUmowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.

word-iconUmowa zlecenia pol.-ang.

word-iconRachunek pol.-ang.

word-iconEwidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.

word-iconRODO pol.-ang.

ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW IFiS PAN

document-pdf-text-icon ZARZĄDZENIE 16/2018 Dyrektora IFiS PAN_Zasady premiowania pracowników w I półroczu 2018

RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-iconWytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN

document-pdf-text-iconZarządzenie Dyrektora IFiS PAN wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych

document-pdf-text-iconPolityka Bezpieczeństwa IFiS PAN

document-pdf-text-iconZał.1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

document-pdf-text-iconZał.2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych

document-pdf-text-iconZał.3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych

document-pdf-text-iconZał.6 Procedura notyfikacji naruszeń

document-pdf-text-iconZał.7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

document-pdf-text-iconZał.8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie

document-pdf-text-iconZał.9 Obszar przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.10 Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.11 Procedura oceny ryzyka

document-pdf-text-iconZał.12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-iconPrezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-iconUMOWY, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI – Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-icon Zał.1-Tabela dofinansowania do wypoczynku

word-iconZał.2-Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

word-iconZał.3-Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

word-iconZał.4-Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

word-iconZał. 5-Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

word-iconZał.6-Tabela określająca dofinansowanie do świąt

word-iconZał.7-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

word-icon Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-iconWniosek_aktywność sportowa pracownika

word-iconWniosek_kultura pracownik

Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Plik do pobrania

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie powołania Archiwum Danych Jakościowych (ADJ) Plik do pobrania

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 25/2020 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia16 października w sprawie zmian organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w związku z epidemią COVID-19 Plik do pobrania

Zarządzenie 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w IFiS PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w I półroczu 2021 roku Plik do pobrania

Zarządzenie 6/2021 z dnia 26 lutego 2021 w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 7/2021 z dnia 12 marca 2021 w sprawie organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w związku z epidemią COVID-19 Plik do pobrania

Zarządzenie 8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie zmian w komisji ds. ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN w Warszawie Plik do pobrania

Zarządzenie 10/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji ds. Badań Własnych Plik do pobrania

Zarządzenie 11/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie zmiany w składzie Rady Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie: zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I i II roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2020/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków komisji ewaluacyjnej doktorantów I i II roku Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2020/2021 oraz ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego, ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków komisji ewaluacyjnej doktorantów III roku studiów doktoranckich,ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 29 lipca 2021 r. zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w II półroczu 2021 roku Plik do pobrania

Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Badań nad Historią Intelektualną Renesansu IFiS PAN Plik do pobrania Załącznik do Zarządzenia 17/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru DOCTORAL Candidates within the ERC Consolidator Grant From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620) n. 864542 (KnowStudents) l Plik do pobrania

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia o zasadach przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytut czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 20/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2021 z dnia 22 września 2021 r. – tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Plik do pobrania

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 27 września w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla doktorantów I, II i III roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2021/2022.  Plik do pobrania

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września w sprawie organizacji pracy w Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów II roku szkoły doktorskiej za rok 2020/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 24/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzić rekrutację jednego kandydata do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2021/2022, BiaFuS stypendium Plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey