Dokumenty do pobrania dla pracowników

document-pdf-text-icon

ZARZĄDZENIE 14/2017 Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacjach powstania konfliktu interesów

Papier firmowy

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

word-icon

Umowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.

word-icon

Umowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.

word-icon

Umowa zlecenia pol.-ang.

word-icon

Rachunek pol.-ang.

word-icon

Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.

word-icon

RODO pol.-ang.

Regulamin Wynagradzania w IFIS PAN – 2023 rok

word-icon Regulaminem Wynagradzania w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW IFiS PAN

document-pdf-text-icon

ZARZĄDZENIE 16/2018 Dyrektora IFiS PAN_Zasady premiowania pracowników w I półroczu 2018

RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych

document-pdf-text-icon

Polityka Bezpieczeństwa IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zał.1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

document-pdf-text-icon

Zał.2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych

document-pdf-text-icon

Zał.3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych

document-pdf-text-icon

Zał.6 Procedura notyfikacji naruszeń

document-pdf-text-icon

Zał.7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

document-pdf-text-icon

Zał.8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie

document-pdf-text-icon

Zał.9 Obszar przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.10 Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.11 Procedura oceny ryzyka

document-pdf-text-icon

Zał.12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

UMOWY, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI – Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-icon

 Zał.1-Tabela dofinansowania do wypoczynku

word-icon

Zał.2-Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

word-icon

Zał.3-Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

word-icon

Zał.4-Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

word-icon

Zał. 5-Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

word-icon

Zał.6-Tabela określająca dofinansowanie do świąt

word-icon

Zał.7-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

word-icon

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-icon

Wniosek_aktywność sportowa pracownika

word-icon

Wniosek_kultura pracownik

ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2023

word-icon Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: 1. ustalenia wynagrodzeń dla członków trzech komisji ewaluacyjnych doktorantów – I, II oraz III roku – Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2022/2023,
2. ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego,
3. ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: powołujące Komisję ds. procedur redakcyjnych w periodyku Studia Logica Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. uruchomienie płatnych programów nauczania w IFiS PAN Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie: podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego, na rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. Równości w IFiS PAN. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie 13/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. opracowania wniosków o inwestycje związane
z infrastrukturą informatyczną IFiS PAN Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie 12/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: Planu Równości Płci dla IFiS PAN na lata 2023–2027 Plik do pobrania
Załącznik do Zarządzenia

word-icon Zarządzenie 11/2023 z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zgłaszania terminów planowanych urlopów i terminów dyżurów stacjonarnych. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie 10/2023 z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie korzystania przez pracowników z poczty służbowej. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 9/2021

word-iconZarządzenie nr 8/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Badań Własnych. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 27/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu stypendialnego oraz Regulaminu Funduszu badań własnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
zmieniające Regulamin udzielania zamówień do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora IFiS PAN z dnia 28 stycznia 2021 r. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Plik do pobrania Regulamin Traci moc Zarządzenie nr 12/2016

word-icon Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: zespołu ds. Open Access w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.  Plik do pobrania

word-icon  Zarządzenie nr 2/2023 z dnia z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 23/2022 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: wysokości stypendium dla doktorantów I, II oraz III i IV roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenia Dyrektora 2022

word-icon Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2022 roku Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie 37/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: przeceny publikacji książek, czasopism Wydawnictwa IFiS PAN Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Dyrektora Instytutu Filozofii i w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów produktów działalności wydawniczej Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: Zasad premiowania pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w grudniu 2022 roku. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie 34/2022  z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 23/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 32/2022 z dnia z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Zakładu Obliczeniowych Nauk Społecznych Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 29/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. oraz zmian w zarządzeniu nr 30/2022 z dnia 28 listopada w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnych przeprowadzenia wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk kadencji 2023-2026 Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 28 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 29/2022 z dnia 18 listopada 2022 sprawie szczegółowych zasad organizacyjnych przeprowadzenia wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej IFiS PAN kadencji 2023-2026 Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 29/2022, Zarządzenie 31/2022

word-icon Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 18 listopada 2022 w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnych przeprowadzenia wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej IFiS PAN kadencji 2023-2026 Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 30/2022, Zarządzenie 31/2022

word-icon Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 16 listopada 2022 w sprawie: zmian w składzie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej IFiS PAN Plik do pobrania 

word-icon Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 3 listopada 2022 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzania wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej IFiS PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 28/2022

word-icon Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2022/2023. Plik do pobrania

word-icon Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: w sprawie: podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego, na rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 30 września w sprawie powołania Komisji ds. zmian w programie Ocena. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wysokości stypendium dla doktorantów I,II oraz II i IV roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2022/2023 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w komisji ds. wyników ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I i III roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2021/2022. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2021/2022 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 1. ustalenia wynagrodzeń dla członków dwóch komisji ewaluacyjnych doktorantów – I i II roku oraz III roku – Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2022/2023, a także ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego, 2. ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Open Access w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 3/2023

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. wyników ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie nr 21/2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań Własnych Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 23/2020 z dnia 1 października 2020 r. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Komisji ds. opracowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Plik do pobrania

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Zespołu koordynacyjnego działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego Plik do pobrania

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie  powołania Zespołu Socjologii Migracji Plik do pobrania

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w czasie trwania epidemii wywołanej zakażeniem wirusa COVID-19 Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. wyboru środowiska pracy cyfrowej dla IFiS PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Kolegium Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Polityki zarządzania danymi badawczymi Plik do pobrania

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 17 lutego w sprawie zmiany składu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 34/2022

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 5/2022