Dokumenty do pobrania dla pracowników

Papier firmowy
Wniosek urlopowy

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora IFiS PAN- wprowadzające instrukcję postępowania w sytuacji konfliktu interesów
Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacji konfliktu interesów

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Umowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.
Umowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.
Umowa zlecenia pol.-ang.
Rachunek pol.-ang.
Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.
RODO pol.-ang.

Zasady pracy zdalnej w IFiS PAN

Zasady pracy zdalnej
Zasady pracy zdalnej
Wnioski i załączniki do zasad pracy zdalnej

Regulamin Wynagrodzenia w IFiS PAN – 2023 r.

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania w IFiS PAN

Zasady Premiowania Pracowników IFiS PAN

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

RODO dla pracowników IFiS PAN

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Polityka Bezpieczeństwa IFiS PAN
Zał. 1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
Zał. 2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych
Zał. 3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych
Zał. 6 Procedura notyfikacji naruszeń
Zał. 7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zał. 8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie
Zał. 9 Obszar przetwarzania danych osobowych
Zał. 10 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zał. 11 Procedura oceny ryzyka
Zał. 12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony
Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

Regulaminu Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zał. 1 – Tabela dofinansowania do wypoczynku
Zał. 2 Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Zał. 3 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
Zał. 4 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
Zał. 5 Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Zał. 6 Tabela określająca dofinansowanie do świąt
Zał. 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek aktywność sportowa pracownika
Wniosek kultura pracownik

Zarządzenia Dyrektora 2024

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium dla doktorantów I, II oraz III i IV roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej Dz.U. 2024 R. poz. 235. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w statucie. Plik do pobrania. Powołanie Zespołu Antropologii i Historii Społecznej

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: zmian w powołanej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Komisji Socjalnej. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: zrównoważonej reprezentacji płci we wszystkich sesjach, panelach dyskusyjnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania w IFiS PAN Komisji Socjalnej. Plik do pobrania Traci moc, patrz Zarządzenie 3/2024


Zarządzenie Dyrektora 2023

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przeceny publikacji książek, czasopism Wydawnictwa IFiS PAN. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów produktów działalności wydawniczej. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2023 roku. Plik od pobrania

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Plik do pobrania
Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt
Załącznik nr 3 – Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego

Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 21 października 2023 r. w sprawie: podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii i PAN w roku akademickim 2023/2024 oraz powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2023/2024 Plik do pobrania