Dokumenty do pobrania dla pracowników

document-pdf-text-icon

ZARZĄDZENIE 14/2017 Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacjach powstania konfliktu interesów

Papier firmowy

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

word-icon

Umowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.

word-icon

Umowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.

word-icon

Umowa zlecenia pol.-ang.

word-icon

Rachunek pol.-ang.

word-icon

Ewidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.

word-icon

RODO pol.-ang.

ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW IFiS PAN

document-pdf-text-icon

ZARZĄDZENIE 16/2018 Dyrektora IFiS PAN_Zasady premiowania pracowników w I półroczu 2018

RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych

document-pdf-text-icon

Polityka Bezpieczeństwa IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Zał.1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

document-pdf-text-icon

Zał.2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych

document-pdf-text-icon

Zał.3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych

document-pdf-text-icon

Zał.6 Procedura notyfikacji naruszeń

document-pdf-text-icon

Zał.7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

document-pdf-text-icon

Zał.8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie

document-pdf-text-icon

Zał.9 Obszar przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.10 Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-icon

Zał.11 Procedura oceny ryzyka

document-pdf-text-icon

Zał.12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-icon

UMOWY, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI – Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-icon

 Zał.1-Tabela dofinansowania do wypoczynku

word-icon

Zał.2-Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

word-icon

Zał.3-Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

word-icon

Zał.4-Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

word-icon

Zał. 5-Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

word-icon

Zał.6-Tabela określająca dofinansowanie do świąt

word-icon

Zał.7-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

word-icon

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

word-icon

Wniosek_aktywność sportowa pracownika

word-icon

Wniosek_kultura pracownik

Zarządzenia Dyrektora 2022

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wysokości stypendium dla doktorantów I,II oraz II i IV roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2022/2023 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w komisji ds. wyników ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I i III roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2021/2022. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2021/2022 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 1. ustalenia wynagrodzeń dla członków dwóch komisji ewaluacyjnych doktorantów – I i II roku oraz III roku – Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2022/2023, a także ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego, 2. ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Open Access w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. wyników ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie nr 21/2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań Własnych Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 23/2020 z dnia 1 października 2020 r. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Komisji ds. opracowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Plik do pobrania

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Zespołu koordynacyjnego działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego Plik do pobrania

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie  powołania Zespołu Socjologii Migracji Plik do pobrania

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w czasie trwania epidemii wywołanej zakażeniem wirusa COVID-19 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. wyboru środowiska pracy cyfrowej dla IFiS PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Kolegium Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Polityki zarządzania danymi badawczymi Plik do pobrania

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 17 lutego w sprawie zmiany składu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 5/2022

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Kolegium Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. organizacji pracy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w czasie trwania epidemii wywołanej zakażeniem wirusem COVID-19 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru środowiska pracy cyfrowej dla IFiS PAN. Plik do pobrania

Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie nr 33/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 grudnia 2021 r. przeceny publikacji książek, czasopism Wydawnictwa IFiS PAN. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 grudnia 2021 r. przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów produktów działalności wydawniczej. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 31/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2021 roku. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Plik do pobrania Patrz Zarządzenie 12/2022

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 10/2015 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 25 czerwca 2015 r. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 28/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2021/2022 oraz powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN ds. świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w roku akademickim 2021/2022. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 22/2021 r. z dnia 30 września 2021 r. organizacji pracy w Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN ds. stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 25/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: podziału funduszu stypendialnego, określenia wysokości dochodu uprawniającego do  ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości przyznawanych świadczeń z funduszu stypendialnego, na rok akademicki 2021/2022. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 24/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzić rekrutację jednego kandydata do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2021/2022, BiaFuS stypendium Plik do pobrania

Zarządzenie nr 23/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów II roku szkoły doktorskiej za rok 2020/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla doktorantów I, II i III roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN na podstawie art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2021/2022.  Plik do pobrania

Zarządzenie nr 20/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2021 z dnia 22 września 2021 r. – tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Plik do pobrania

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia o zasadach przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytut czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru DOCTORAL Candidates within the ERC Consolidator Grant From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620) n. 864542 (KnowStudents) l Plik do pobrania

Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Badań nad Historią Intelektualną Renesansu IFiS PAN Plik do pobrania Załącznik do Zarządzenia 17/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 29 lipca 2021 r. zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w II półroczu 2021 roku Plik do pobrania

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków komisji ewaluacyjnej doktorantów I i II roku Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN w roku akademickim 2020/2021 oraz ustalenia wynagrodzenia dla wymaganego przez ustawę przy ocenie śródokresowej ewaluatora zewnętrznego, ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków komisji ewaluacyjnej doktorantów III roku studiów doktoranckich,ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej w celu przeprowadzenia oceny doktorantów I i II roku szkoły doktorskiej za rok akademicki 2020/2021 Plik do pobrania

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie: zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Plik do pobrania
ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie 11/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie zmiany w składzie Rady Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 10/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji ds. Badań Własnych Plik do pobrania Komisja zakończyła działalność z dniem 31.12.2021 r.

Zarządzenie 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieci w IFiS PAN w Warszawie Plik do pobrania

Zarządzenie 8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie zmian w komisji ds. ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 7/2021 z dnia 12 marca 2021 w sprawie organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w związku z epidemią COVID-19 Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie 6/2021 z dnia 26 lutego 2021 w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Plik do pobrania

Zarządzenie 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w I półroczu 2021 roku Plik do pobrania

Zarządzenie 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w IFiS PAN Plik do pobrania

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 25/2020 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia16 października w sprawie zmian organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w związku z epidemią COVID-19 Plik do pobrania ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie powołania Archiwum Danych Jakościowych (ADJ) Plik do pobrania

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey