Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2021

Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

z dnia 10 lutego2020 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 25/2020 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia16 października w sprawie zmian organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
w związku z epidemią COVID-19

§1

 W Zarządzeniu nr 25/2020 z dnia 16 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Utrzymuję się w mocy oddelegowanie pracowników IFiS PAN

do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego wykonywania (siedziba IFiS PAN) – tzw. „praca zdalna””.

W §1 wprowadza się ustęp 2 i 3 w brzmieniu:

  • Pracowników administracyjni od dnia 15 lutego do odwołania zobowiązuję do świadczenia części prac zapisanych w umowie o pracę w formie 1 dnia dyżuru  stacjonarnego w tygodniu w siedzibie IFiS PAN, według ustalonego harmonogramu, uzgodnionego z kierownikiem Działu Spraw Pracowniczych w taki sposób by ograniczyć przebywanie w jednym czasie pracowników z tego samego działu.
  • W sytuacji wymagającej obecności w siedzibie IFiS PAN pracownika administracyjnego więcej niż jeden dzień w tygodniu, należy uzyskać zgodę Dyrektora.

W § 2, wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

  • Pracownicy administracyjni zobowiązani są do świadczenia pracy w dniu dyżuru w siedzibie IFiS PAN w godz. 9-15.

§2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 25/2020 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey