ZAPYTANIE OFERTOWE Badania umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów klas V szkoły podstawowej

Postępowanie 5/2024

Informacje o Zamawiającym.
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
NIP: 525-21-00-471, Regon: 000325759

Wartość zamówienia i stosowana procedura postępowania
  1. Wartość zamówienia jest poniżej kwoty 90 000 złotych.
  2. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, gdyż wartość zamówienia jest poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.
  3. Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp przepisów Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Przedmiot i cel zamówienia

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia Badania w okresie wrzesień – październik 2024 roku (tzw. Okienka Testowego) na grupie co najmniej 1060 uczestników (60 w badaniu pilotażowym i 1000 w badaniu głównym). Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu Oprogramowania udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego (platforma do ankietowania przez internet LimeSurvey działająca na serwerze Zamawiającego). Badanie pilotażowe musi być przeprowadzone w co najmniej jednej szkole, a badanie główne w co najmniej 20 różnych szkołach.

Treść badania: Test wiedzy z matematyki i nauk przyrodniczych na poziomie odpowiednim do badanych (V klasa szkoły podstawowej). Uczniowie wypełnią również krótki kwestionariusz, gdzie będą proszeni o podanie swojej: płci, motywacji testowej warunków testowania oraz liczby książek w domu.

Sposób, miejsce i termin składania ofert
  1. Oferty należy odesłać na adres kierownika projektu, Prof. Artura Pokropka, na adres mailowy zamowienia@ifispan.edu.pl,z kopią do marek.muszynski@ifispan.edu.ploraz artur.pokropek@gmail.com, w terminie do 18 czerwca 2024 r. do godziny 13:00.
  2. Ofertę należy złożyć w postaci (w wersji) elektronicznej, przesłanej na w/w adresy e-mail. Wykonawca może być zobowiązany do złożenia oferty w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem tylko jeżeli treść oferty będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/badania-umiejetnosci-matematycznych-i-przyrodniczych-uczniow-klas-v-szkoly-podstawowej-dla-instytutu-filozofii-i-socjologii-pan.html

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey