ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO INSTYTUTU FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN ZA ROK OBROTOWY 2021 I 2022

I. Przedmiotem badania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2021 i 2022 r oraz wymagane przez Kancelarię PAN załączniki do informacji dodatkowej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U.2021, poz.156 tj.) oraz Decyzji 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk, w drodze konkursu ofert.

II. Składane oferty powinny zawierać:

 1. Informację o przedmiocie działalności.
 2. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania.
 3. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Określenie składu zespołu, który będzie przeprowadzał badanie.
 5. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym przez firmę.
 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności przez kluczowego biegłego rewidenta do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 7. Oświadczenie, że kandydat do przeprowadzenia badania (kluczowy biegły rewident) posiada znajomość zasad gospodarki finansowej PAN i jej placówek naukowych oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.
 8. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy w terminie zaproponowanym przez Instytut.
 9. Termin i czas wykonania.
 10. Proponowana cena
 11. Projekt umowy

III. Kryteria wyboru oferty:

 1. Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu.
 2. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena i udokumentowane doświadczenie w badaniu jednostek naukowych PAN

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pokój 150 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wmatysiak@ifispan.edu.pl w terminie do 14.01.2022 roku do godz. 15:00.

V. Informacje o Instytucie służące do przygotowania oferty i projektu umowy, w tym wyceny usługi badania sprawozdania finansowego

 1. Instytut Filozofii i Socjologii PAN reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. Andrzeja Rycharda.
 2. Adres siedziby: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, adres e-mail: secretar@ifispan.edu.pl
 3. Numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON: 000325759.
 4. Forma prawna i organizacyjna Instytutu: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, bez oddziałów, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, nie prowadzi składu celnego, nie posiada magazynów.
 5. Przedmiot działalności: prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk filozoficznych, socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji oraz kształcenie pracowników naukowych oraz usługi edukacyjne.
 6. Numer identyfikacji podatkowej: NIP: 525-21-00-471.
 7. Rok rozpoczęcia działalności: 1956 rok
 8. Instytut zarejestrowany w dniu 14 grudnia 1998 roku w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN w Warszawie pod numerem RIN-I-29/98.
 9. Przewidywana data przedłożenia dokumentów do badania sprawozdania finansowego jednostkowego:
 10. za rok 2021 – marzec 2022 rok; oczekiwany termin przekazania opinii i raportu w języku polskim – maj 2022 rok
 11. za rok 2022 – marzec 2023 rok; oczekiwany termin przekazania opinii i raportu w języku polskim – maj 2023 rok
 12. Dane ekonomiczne
Dane ekonomiczne i finansowe
Rok poprzedzający rok badany/2020/ (dane w PLN)
Przychody ogółem19.575.373,53
w tym : przychody finansowe32.340,86
Suma bilansowa na 31.XII35.043.958,51
Wartość podstawowych grup składników aktywów i pasywów:
–          majątek trwały319.730,95
majątek obrotowy34.724.227,56
z tego:
–          zapasy19.032.081,70
–          należności z tytułu działalności podstawowej352.720,78
–          kapitał podstawowy4.902.377,69
–          pozostałe kapitały własne277.530,07
–         zobowiązania z tyt. działalności podstawowej1.990.315,33
Wynik finansowy brutto-52.232,42
Średnia liczba zatrudnionych
w jednostce
132,50
w tym księgowości4,00
Liczba dowodów księgowych4043
 1. Systemy komputerowe stosowane w rachunkowości:

Kadry i Płace Enova od 01.01.2012 r.

Sage Symfonia Handel od 01.01.2017 r.

Sage Symfonia Finanse i Księgowość od 01.01.2016 r.

 1. Dokumentacja organizacyjna rachunkowości posiadana przez jednostkę:

– polityka rachunkowości z zakładowym planem kont

– Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów

– instrukcja kasowa

– instrukcja inwentaryzacyjna

 1. Ostatnie badanie sprawozdania finansowego obejmowało rok 2020 – bez uwag i zaleceń
 2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostce w ostatnich 3 latach:

Kontrola ZUS – 2021 r

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey